-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych na rok 2019 

Konkursy 
data publikacji: 29-11-2018 | 19:36
data ostatniej modyfikacji: 25-11-2019 | 15:00

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j.)  oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Czudec na rok 2019 - pełna treść ogłoszenia

Wzór oferta realizacji zadania publicznego/ oferta wspólna realizacji zadania publicznego o którym mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Wzór oferta realizacji zadania publicznego/ oferta wspólna realizacji zadania publicznego o którym mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docx

Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo