-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór partnera do projektu zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego 

Konkursy 
data publikacji: 14-03-2019 | 10:30
data ostatniej modyfikacji: 15-04-2019 | 12:14

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Gmina Czudec, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1431) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 14 marca 2019r. na stronie www.czudec.pl oraz www.bip.czudec.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pstrągowej Dolnej (38-121 Pstrągowa 18) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

 


Wójt Gminy Czudec ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czudec http://www.czudec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

- ZARZĄDZENIE nr 33/2019 - 

- OFERTA -

Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo