-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konkursy 

data publikacji: 26-03-2007 | 14:30
data ostatniej modyfikacji: 28-12-2015 | 11:09
data wytworzenia dokumentu: 28-12-2010

Ogłoszenie o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2016 została na kwotę 45.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2016 r. wynosi 15,50zł.

 


Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm)   O G Ł A S Z A otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm) oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jej realizację: Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2016 dla ok. 10 osób, tj. ok. 3.000 godzin rocznie.

 

Poliki do pobrania:

-ogłoszenie 

- wzór oferty

- umowa
 

 


Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
 z późn. zm)
 
o g ł a s z a
 
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:
 
 1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
 
 1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
- ogłoszenie
- wzór oferty
- wzór umowy
 

Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2014 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec". 
 
Czytaj:
konkurs obszar pomocy społecznej
formularz oferty
 
 
UWAGA

Wójt Gminy Czudec informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec" została złożona 1 oferta przez Fundację hipoterapii "KUCYK". Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu w związku z powyższym została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania w wysokości 10.000,00 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2014 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec"
 
Czytaj:
konkurs obszar kultury i dziedzictwa narodowego
formularz oferty
 

UWAGA

Wójt Gminy Czudec informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec" została złożona 1 oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu w związku z powyższym została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania w wysokości 12.000,00 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu


Czudec, dnia 02.01.2014 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2014 została na kwotę 50.400,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2014 r. wynosi 14,30zł.

 

   


 

        Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
 z późn. zm)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

 

 1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;

 

 1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jej realizację:

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2014 dla ok.  10   osób, tj. ok. 3600 godzin rocznie.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2014 rok:

1. Planowana liczba godzin w 2014 roku – około 3600 rocznie.

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 – 50.400 zł

3. Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

4. W 2012 r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 39.533,00 zł.         

 Zrealizowano: 3.041 godzin usług opiekuńczych.

5. Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2013 r. to kwota:  46.800 zł., ok. 3.343 godzin usług.

III. Warunki przyznania dotacji

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.z 2011r. Nr 6, poz. 25 ) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ilości średnio 300 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 1. Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Czudec, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu przyznał usługi decyzją administracyjną.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zdania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone
  w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 18 grudnia 2013 r. do godziny 9:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową,
w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

 1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 18 grudnia 2013 r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
 3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
 4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.
 6. W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.
 7. W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.
 2. Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
 3. Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).
 4. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej Dz. U. z 2013, Nr 26 poz. 182 z późn. zm.).
 5. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.
 6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok
 7. Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.
  1. Kryterium oceny: 100 % cena
  2. Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Czudec.
  3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy  Czudec.
  4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku  Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2014 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik GOPS – Maria Jamrozik – Skalska  tel. 017 7172164

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Gmina Czudec,  ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 7172164, fax.: (017) 7172169

e-mail: gopsczudec@ops.net.pl

Data publikacji: 26.11.2013 r.

 

Pliki do pobrania:

- Wzór oferty

 - Wzór umowy

 


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2013 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec". 
 
Czytaj:
 
 
 
 
UWAGA

Wójt Gminy Czudec informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec" została złożona 1 oferta przez Fundację hipoterapii "KUCYK". Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu w związku z powyższym została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania w wysokości 10.000,00 zł.

http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/mn/konkursy/ogloszenie_wynikow_konkursu_prowadzenie_hipoterapii.pdf

 

 
Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2013 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec"
 
Czytaj:
 
 

UWAGA

Wójt Gminy Czudec informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec" została złożona 1 oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu w związku z powyższym została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania w wysokości 12.000,00 zł.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych
 
Czytaj:
 
 

 
OGŁOSZENIE
 
wyników oceny ofert
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:
 
"Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych,  rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec"
 
 

Wójt Gminy Czudec
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
Publicznego Gimnazjum w Czudcu
 
Czytaj:
 
 

OGŁOSZENIE
o możliwości składania ofert na realizacje zadania pn. "Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych,  rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec"
 

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu  na wparcie realizacji zadania pn.
„Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec”
 

OGŁOSZENIE
Otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania pn.
„Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec”

 
Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art.13 ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2012 w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

1. Zadanie będzie polegać na prowadzeniu terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czudec.
2. Rehabilitacją w formie hipoterapii mogą zostać objęte dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Downa, ADHD, głuchotą oraz dzieci i młodzież z wadami postawy.

II. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania.

Na wsparcie realizacji zadania w 2012 roku przeznacza się kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznania dotacji

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
-  zamierzają realizować zadanie w Gminie Czudec i na rzecz jej mieszkańców
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
- posiadają bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą),
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
- przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji w/w zadań. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Za finansowy wkład własny uznaje się środki finansowe oferenta (własne lub pozyskane z innych źródeł) oraz wkład osobowy (praca społeczna członków lub świadczenia wolontariuszy). Wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Czudec.
3. Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na: działalność gospodarczą, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań, pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy oraz innych kosztów nie związanych z realizacją zadania.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
5. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy.
6. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone decyzją komisji konkursowej.
7. Rekomendacje komisji konkursowej w sprawie ostatecznego wyboru oferty, podpisane przez Przewodniczącego komisji wraz z wykazem oferentów do realizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert przedkładana jest Wójtowi Gminy w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
8. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Wyniki konkursu wraz z informacją o wysokości przyznanej dotacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czudec, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z punktem I w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. Hipnoterapią zostanie objętych min. 20 osób i zostanie przeprowadzone min. 300 zabiegów hipoterapeutycznych.
2. Zadanie ma być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
V. Termin składania ofert.
1. Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego gminy z dopiskiem „konkurs- hipoterapia” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 10.02.2012 r. do godz. 12.00.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (aktualność odpisu potwierdzona pisemnym oświadczeniem),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
- kserokopia statutu,
- w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji.
- wykaz osób zaangażowanych w realizację zadania wraz
z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektów
i pomieszczeń, gdzie zadanie będzie realizowane, np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, wstępna zgoda właściciela obiektu,
4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie).
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 29 lutego 2012 roku.
6. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne bądź złożone po terminie, nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, przesłane drogą elektroniczną, w których nie wskazano wymaganego wkładu własnego.
7. Formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Oferty zostaną otwarte dnia 10.02.2012 r. o godzinie 12.30.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.
3. O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
4. Kryteria wyboru oferty:
a. rodzaj zadania, w szczególności to, w jaki sposób jego realizacja wpłynie na poprawę zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,
b. oszczędność,
c. efektywność,
d. terminowość.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
2. Zgodnie z art. 13 ust.2 pkt 7 stawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie Wójt Gminy informuje, że w roku 2011, ani w roku bieżącym Gmina Czudec nie udzielała dotacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 

Czudec, 18.01.2012 r.

 
Wójt Gminy Czudec

 


 

Czudec, dnia 27.12.2011 r. 

 

 Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

  

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2012 została na kwotę 43.200,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2012 r. wynosi 13,00zł.

           


  Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873
 z późn.zm)

 

 

o g ł a s z a 

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla: 

1.       organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działąjących w celu uzyskania zysku;

 

2.       osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 

I.                    Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jej realizację:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2012 dla ok. 14 osób, tj. ok. 3600 godzin rocznie.

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2012 rok:

1. Planowana liczba godzin w 2012 roku – około 3600 rocznie.

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 – 43.200 zł

3. Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

4. W 2010 r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 35.811,00 zł.           Zrealizowano: 3.114 godzin usług opiekuńczych.

5. Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2011 r. to kwota:  41.700 zł., ok. 3534 godzin usług.

III. Warunki przyznania dotacji

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w ilości średnio 300 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

1)       Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Czudec, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu przyznał usługi decyzją administracyjną.

2)       Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

3)       Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zdania w zakresie i na warunkach  określonych w umowie oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4)       Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone
w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

 

V.  Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 20 grudnia 2011 r. do godziny 9:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową,
w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 

 

 VI.         Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.     Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 20 grudnia 2011 r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.     Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.     Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.     Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.     Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.     W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.     W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)          Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)           Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)          Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

e)           Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

f)           Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok

g)           Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.

8.     Kryterium oceny: 100 % cena

9.     Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Czudec.

10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy  Czudec.

11. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku  Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1
w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie
w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2012 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik GOPS – Maria Jamrozik – Skalska  tel. 017 7172164

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Urząd Gminy ul. Starowiejska , 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 7172164, fax.: (017) 7172169

e-mail: gczudec@rzeszow.uw.gov.pl

Data publikacji: 28.11.2011 r.

Formularz_ofertowy_2012.doc (105.50 Kb)

 


Czudec, dnia 01.07.2011 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

REFERENT DS. KADR I PŁAC

W ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W CZUDCU

 

 

 

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Drozd zamieszkała w Czudcu.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

     W wyniku przeprowadzeniu testu komisja pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Moniki Drozd, którą to zarekomendowała do zatrudnienia.

 


 

Lista Kandydatów

Spełniających Wymogi Formalne

 

na stanowisko referent ds. kadr i płac

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Monika Drozd zam. w Czudcu. Pani Monika Drozd spełnia wszystkie wymagania  formalne określone w ogłoszeniu. 

 

                                                                                                           Dyrektor ZEAS - u

                                                                                                Małgorzata Skalska - Nieroda

 


 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu

ul. Starowiejska 1

38-120 Czudec

OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. kadr i płac

 

 1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-        posiada wykształcenie wyższe

-     znajomość przepisów kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem  przepisów  ustawy: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, o Pracownikach Samorządowych, o Systemie Oświaty

-        biegła znajomość obsługi komputera

-        posiada cechy osobowości tj. -  komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa

 

 1. Wymagania dodatkowe:

znajomość prawa administracyjnego i samorządowego

-  znajomość programu kadrowego OPTIVUM – VULCAN

-  co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym

 

3.       Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:

 • prowadzenie wszelkich spraw kadrowo - płacowych  nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli i ZEAS-u
 • opracowywanie sprawozdawczości statystycznej oraz innych spraw z zakresu zatrudnienia
 • załatwianie spraw związanych z przejściem na emeryturę lub rentę nauczycieli, pracowników obsługi i  administracyjno-biurowych
 • sporządzanie umów na pożyczki mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z egzaminem dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • przygotowywanie dokumentacji do konkursu na dyrektora szkoły, przedszkola, zespołu szkół
 • ustalanie kapitału początkowego pracowników – ZUS Rp 7
 • prowadzenie kart urlopowych pracowników ZEAS-u
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych
 • instrukcja kancelaryjna
 • obsługa programu KADRY – OPTIVUM
 • rozliczanie prac interwencyjnych i publicznych
 1. Wymagane dokumenty:

a)         życiorys (CV)

b)         list motywacyjny

c)          dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d)         kwestionariusz osobowy

e)          kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach

f)           oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec z dopiskiem: Dotyczy naboru na referenta ds. kadr        i płac w terminie do dnia 13.06.2011 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Czudcu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                                                                                   Dyrektor ZEAS-u

                                                                                                                                                               M. Skalska - Nieroda
28.02.2011 r.

Gmina Czudec Czudec
ul. Strowiejska 6
38-120 Czudec
 

Ogłoszenie wyników konkursu

udzielenie dotacji na realizację zadania pn.:


„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec”

 

Wójt Gminy Czudec informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec” została złożona 1 oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu w związku z powyższym została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania w wysokości 12.000,00 zł.


 

Stanisław Gierlak
Wójt Gminy Czudec

 


 

 Czudec, 24 stycznia 2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

konkursu ofert na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych
i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych
i krajoznawczych Gminy Czudec”

 Wójt Gminy Czudec działając na podstawie uchwały Rady Gminy Czudec Uchwała IV/28/2010 Rady Gminy w Czudcu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2015 ” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec”

I. Rodzaj i nazwa zadania:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec poprzez: redagowanie i wydawanie „Kwartalnika Czudeckiego” w 2011 r. w nakładzie 500 egz./kwartał

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację powyższego zadania przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w roku 2011 wynosi do 12.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie i nie może przekroczyć 95 % udziału w kosztach ogólnych przedsięwzięcia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

V. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa z dniem 18 lutego 2011 r. godz. 15:00
2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Czudcu, pok. nr 5, parter.
3. Ofertę składa się na formularzu, którego wzór określa stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu i dopiskiem „Konkurs – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec”
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego,
- aktualny statut organizacji,
- sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok,
- oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 5% kosztów ogólnych przedsięwzięcia,

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wyboru i oceny złożonych ofert dokonuje Wójt Gminy Czudec Podczas dokonywania wyboru oferty brane są pod uwagę następujące kryteria:
- charakter podmiotu, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- rodzaj zadania, w szczególności to, w jaki sposób jego realizacja wpłynie na poprawę zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,
- oszczędność,
- efektywność,
- terminowość.
3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czudcu i na stronie internetowej Gminy Czudec.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. niekompletne,
2. złożone po terminie,
3. złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Czudec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom.
W roku 2010 Gmina Czudec realizowała przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Czudeckiej zadanie pn. „Promocja Gminy Czudec”. Łączny koszt realizacji zadania wynosił 20.419,20 zł z czego 16.000 zł pochodziło z dotacji z budżetu Gminy Czudec.
 

Stanisław Gierlak
Wójt Gminy Czudec

Wzor_formularza.pdf (43.76 Kb)


 

 

Czudec, dnia 28.12.2010 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2011 została na kwotę 41.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2011 r. wynosi 11,80zł.

 

 

 


 

 

 

 

                Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z późn.zm)

 

o g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

 

1.       organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działąjących w celu uzyskania zysku;

 

2.       osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

I.                    Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jej realizację:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2011 dla ok. 14 osób, tj. ok. 3336 godzin rocznie.

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2011 rok:

1. Planowana liczba godzin w 2011 roku – około 3.336 rocznie.

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 – 41.700 zł

3. Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

4. W 2009 r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 34.551,00 zł.           Zrealizowano: 3.141 godzin usług opiekuńczych.

5. Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2010 r. to kwota:  49.956 zł., ok. 4.344 godzin usług.

III. Warunki przyznania dotacji

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w ilości średnio 278 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

1)       Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Czudec, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu przyznał usługi decyzją administracyjną.

2)       Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

3)       Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zdania w zakresie i na warunkach  określonych w umowie oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4)       Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone
w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

 

V.  Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28 grudnia 2010 r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 VI.         Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.     Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 28 grudnia 2010 r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.     Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.     Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.     Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.     Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.     W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.     W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)          Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)           Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)          Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

e)           Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

f)           Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok

g)           Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.

8.     Kryterium oceny: 100 % cena

9.     Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Czudec.

10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy  Czudec.

11. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku  Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga: 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie
w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2011 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik GOPS Czudec – Pani Maria Jamrozik tel. (017) 7172164

 Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Urząd Gminy ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 7172164, fax.: (017) 7172169

e-mail: gczudec@rzeszow.uw.gov.pl

Formularz ofertowy: formularz_oferty2011.doc (104.50 Kb)

Wzór umowy: umowa_2011.doc (60.50 Kb)


 

 Czudec, 18 stycznia 2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

konkursu ofert na realizację zadania pn. „Promocja Gminy Czudec”

 

 

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie uchwały Rady Gminy Czudec XXXVII/289/2009 Rady Gminy w Czudcu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie promocji Gminy Czudec.

 

I.                    Rodzaj i nazwa zadania:

 

Promocja Gminy Czudec w 2010 r. poprzez:

 1. redagowanie i wydawanie „Kwartalnika Czudeckiego” w 2010 r. w nakładzie 500 egz./kwartał
 2. wydanie monografii Czudec - nakład 500 egz.

 

II.                  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację powyższego zadania przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert w roku 2010 wynosi do 16.000 zł.

 

III.                Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy
z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2.      Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.

3.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie i nie może przekroczyć 90 % udziału w kosztach ogólnych przedsięwzięcia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy. 

 

V. Termin składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2010 r. godz. 15 00
 2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Czudcu, pok. nr 5, parter.
 3. Ofertę składa się na formularzu, którego wzór określa stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu i dopiskiem „Konkurs – Promocja Gminy Czudec”.
 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

-        aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

-        aktualny statut organizacji,

-        sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok,

-        oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 10% kosztów ogólnych przedsięwzięcia,

 

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wyboru i oceny złożonych ofert dokonuje Wójt Gminy Czudec po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy. Podczas dokonywania wyboru oferty brane sa pod uwagę następujące kryteria:

-        opinia odpowiedniej komisji Rady Gminy,

-        charakter podmiotu, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

-        rodzaj zadania, w szczególności to, w jaki sposób jego realizacja wpłynie na poprawę zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,

-        oszczędność,

-        efektywność,

-        terminowość.

     3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czudcu i na stronie internetowej Gminy Czudec.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

1.      niekompletne,

2.      złożone po terminie,

3.      złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu,

 

Załączniki do pobrania: zalaczniki.doc (162.00 Kb) 

 

 


 

 

 

Czudec, dnia 28.12.2009 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

 

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym,

obejmujących teren Gminy Czudec

 

 

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2010 została na kwotę 49.956,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2010 r. wynosi 11,50 zł.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu – Pani Maria Jamrozik
tel. (017) 7172164

 

 


 

Gmina Czudec. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czudec.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2009r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu na podstawie art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

I.            Rodzaj zadania:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w domu, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2010 dla ok. 14 osób tj. ok. 4344 godzin rocznie.

 

Usługi te mogą być świadczone przez:

1)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

II.         Wysokość dotacji na realizację zadania na 2010 rok:

 

Planowana kwota dotacji w 2010 roku – do 50.000,00 zł. (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Przewidywany zakres realizacji – 4344 godzin usług.

 

W 2008r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 29.525,52 zł. Zrealizowano: 2861 godzin usług opiekuńczych.

 

Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2009r. to kwota:  37 000,00 zł., ok. 3364 godzin usług.

 

 

III.      Warunki przyznawania dotacji

 

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

 

 

IV.       Termin i warunki realizacji zadania:

 

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w ilości średnio 362 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 

1)      Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Czudec, w domu klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

 

V.Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 14 grudnia 2009r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 

VI.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.    Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 14 grudnia 2009 r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.    Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.    Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.    Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.    W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.    W drugiej części konkursu, oceniana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)         Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)          Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)         Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

e)          Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

f)           Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

g)          Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

8.    Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Kierownika GOPS w Czudcu.

9.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

10.    O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2010 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu – Pani Maria Jamrozik
tel. (017) 7172164

 

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 7172164, fax.: (017) 7172169

e-mail: gczudec@rzeszow.uw.gov.pl

 

 Dokumenty do pobrania:

Oferta_podmiotu_uprawnionego.doc (109.50 Kb)

 

Data publikacji: 10.11.2009r.

 

 

 

 

 


 

 

Czudec, dnia 22.12.2008r.

 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym,

obejmujących teren Gminy Czudec

 

 

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2009 została na kwotę 37.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekunczych w 2009r. wynosi 11,00zł.

 

 

                                                     Maria Jamrozik           

                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                         w Czudcu

 

 

 

 


 

Gmina Czudec. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czudec.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2008r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu na podstawie art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

I.            Rodzaj zadania:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w domu, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2009 dla ok. 10 osób tj. ok. 3300 godzin rocznie.

 

Usługi te mogą być świadczone przez:

1)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

II.         Wysokość dotacji na realizację zadania na 2009 rok:

 

Planowana kwota dotacji w 2009 roku – do 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Przewidywany zakres realizacji – 3300 godzin usług.

 

W 2007r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 30 132,00 zł. Zrealizowano: 3348 godzin usług opiekuńczych.

 

Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2008r. to kwota:  37 000,00 zł., ok. 3585 godzin usług.

 

 

III.      Warunki przyznawania dotacji

 

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

IV.       Termin i warunki realizacji zadania:

 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w ilości średnio 275 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 

1)      Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Czudec, w domu klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

 

V.Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 22 grudnia 2008r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 

VI.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.    Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 22 grudnia 2008r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.    Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.    Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.    Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.    W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.    W drugiej części konkursu, oceniana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)         Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)          Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)         Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64
poz. 593 z późn. zm.).

e)          Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

f)           Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

g)          Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

8.    Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Kierownika GOPS w Czudcu.

9.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

10.    O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Rynek 14 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie
w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2009 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu – Pani Maria Jamrozik
tel. (017) 2772261

 

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 14, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 2772261, fax.: (017) 2771982

e-mail: gczudec@uw.rzeszow.pl

 

 

 

Data publikacji: 21.11.2008r.

 

Dokumenty do pobrania:

 Oferta_podmiotu_uprawnionego.doc (109.50 Kb)

 

 

 

 


 Czudec, 2008-04-14

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

 

dot.: konkursu ofert na realizację zadania pn.  "Upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy Czudec w 2008 roku".  

 

 

1. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 863 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Czudec Nr XXVII/183/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Czudec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań oraz uchwały Nr XIV/109/2007 Rady Gminy w Czudcu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.  – wybrano do realizacji zadania najkorzystniejszą ofertę złożoną przez stowarzyszenie:

 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
38-120 Czudec, ul. Parkowa 7

 

 

Za cenę brutto:  80 000,00 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

 

  

   

Środki ochrony prawnej

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

  

 

_________________________________

Stanisław Gierlak - Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu

na terenie gminy Czudec w 2008  roku”

 

 

Wójt Gminy Czudec, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku      z uchwałą Rady Gminy Czudec Nr XXVII/183/2004 z dnia 15 października 2004 r.
w sprawie „określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czudec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań” oraz uchwały  Nr XIV/109/2007 Rady Gminy w Czudcu z dnia
 27 grudnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

I. Rodzaj i nazwa zadania:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy Czudec poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację powyższego zadania przez podmioty wyłonione podczas konkursu ofert w roku 2008 wynosi 80.000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2.      Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
15 grudnia 2008 roku.

2.      Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

3.      Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4.      Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa liczba dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Czudec.

 

V. Termin składania ofert

 

1.        Termin składania ofert upływa z dniem  07 kwietnia 2008 r. godz . 15 00

2.      Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Czudcu, pok nr 5, parter.

3.      Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r (Dz. U. z 2005r. nr 264 poz. 2207).

4.      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy zadania , adresu podmiotu i dopiskiem „Konkurs – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Czudec w 2008 roku”

5.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

-         aktualny statut organizacji,

-         sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok,

-         inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej ofert, a w szczególności posiadanego doświadczenia , uprawnień do wykonania zadania objętego konkursem,

-         ewentualne referencje.

 

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2.      Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Czudec.

3.      Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Czudec po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4.      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń      w Urzędzie Gminy w Czudcu i na stronie internetowej Urzędu.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

1.      niekompletne,

2.      złożone po terminie,

3.      złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu,

 

Wymogi formalne to:

 

-         do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, który jest organizacją pozarządową,

-         jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie ofert na 2008 rok do którego przystępuje,

-         jest wiarygodny pod względem finansowym,

-         przedłoży kompletną ofertę w terminie.

Wymogi merytoryczne to:

 

-         wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie w realizacji zleconego zadania),

-         objęcie jak największej liczby uczestników będącymi mieszkańcami gminy Czudec,

-         udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

VII. W 2007 roku Gmina Czudec  zleciła organizacjom pozarządowym  realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz świadczenie usług opiekuńczych.

 

 

Załączniki 2, 3 i 4 do pobrania: zal_nr_234.rtf (189.30 Kb)  

 


 

 

Czudec, dnia 28.12.2007r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym,

obejmujących teren Gminy Czudec

 

  

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wypłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2008 została na kwotę 37.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekunczych w 2008r. wynosi 10,32zł.

 

 

                                                     Maria Jamrozik            

                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                         w Czudcu

 

 

 


 

 

Czudec, 28.12.2007 r.

 

  

 

Odstąpienie od realizacji zadania w drodze otwartego konkursu

 

 

 

WÓJT GMINY CZUDEC informuje, że Gmina Czudec odstępuje od realizacji zadania z zakresu Pomocy społecznej na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowej Wsi” w drodze otwartego konkursu (na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 ze zm.). Zgodnie z decyzją Rady Gminy podjętą na sesji w dniu 27 grudnia 2007 r. prowadzenie ŚDS będzie realizowane przez gminę na dotychczasowych zasadach jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

 

                                                     Stanisław Gierlak                               

                                                    Wójt Gminy Czudec

 


 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu

pomocy społecznej tj.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

 

WÓJT GMINY CZUDEC

38-120 CZUDEC

 

działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Nowej Wsi”

 

Zadanie to mieści się w sferze działań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę określonych w art. 18 ust. 1 pkt.1 pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

 

Na realizację tego zadania przeznacza się w 2008 roku kwotę 279.000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 31.12.2007 r. o godz.8.00. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.12.2007 r. Pełny tekst ogłoszenia, będący podstawą oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.czudec.pl Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Beata Lentowicz tel. 017 2771962.

 

 

                                                                                                                        Stanisław Gierlak

 

Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. -593  z   późn. zm.) Wójt Gminy Czudec ogłasza konkurs ofert na realizację ofert na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Nowej Wsi”

 

 

Zadanie to mieści się w sferze działań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę określonych w art. 18 ust. 1 pkt.1  pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

 

 

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje w/w zadania w roku 2008:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę  279.000,00  zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593. późn zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 )

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.. Warunki realizacji zadania:

Prowadzenie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Nowej Wsi”

 

 

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 31.12.2007 r. r. o godz.8.00

Miejsce  składania ofert sekretariat Urzędu Gminy Czudec, pok. nr 5, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Ofertę składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 8 marca 2005 roku (Dz. U, Nr 44 poz. 427 )

Formularz należy umieścić  w zamkniętej kopercie z napisem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Nowej Wsi”

  

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego zadania.

2. Informacje o terminie, miejscu realizacji zadana.

3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,

5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania,

6. Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

7.Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.12.2007 r.

2.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1. zamieszczenie w ofercie informacji o którym mowa
                w pkt. IV,

2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności

3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres jej działalności.

3. Tryb oceny ofert:

Konkurs składa się z dwóch etapów;

- w pierwszym etapie komisja konkursowa:

stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

- w drugim etapie komisja konkursowa:

1) ocenia kompletność oferty,

2) ocenia zgłoszone możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,

3) ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizować zadania,

4) ocenia przedstawianą we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania,

5) ocenia realizacje zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6) ocenia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych i innych źródeł na realizację zadania,

7) uwzględnia wysokość dotacji  która jest przeznaczona na realizację zadania.

8) Tryb oceny ofert ma zastosowanie także w przypadku gdy w konkursie wpłynie lub zostanie tylko jedna oferta,

 

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Beata Lentowicz tel.017 2771962, Pełny tekst ogłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Czudec pok.5.

 

Formularz ofertowy do pobrania: formularz_ofertowy.doc (91.00 Kb)

 

 


 

Gmina Czudec. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czudec.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2007r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu na podstawie art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

I.            Rodzaj zadania:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w domu, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2008 dla ok. 10 osób tj. ok. 3585 godzin rocznie.

 

Usługi te mogą być świadczone przez:

1)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

II.         Wysokość dotacji na realizację zadania na 2008 rok:

 

Planowana kwota dotacji w 2008 roku – do 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Przewidywany zakres realizacji – 3585 godzin usług.

 

W 2006r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 41 220,00 zł. Zrealizowano: 4632 godzin usług opiekuńczych.

 

Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2007r. to kwota:  62 510,00 zł., ok. 6720 godzin usług.

 

 

III.      Warunki przyznawania dotacji

 

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

IV.       Termin i warunki realizacji zadania:

 

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w ilości średnio 290 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 

1)      Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Czudec, w domu klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

 

V.Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28grudnia 2007r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 

VI.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.    Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 28 grudnia 2007r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.    Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.    Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.    Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.    W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.    W drugiej części konkursu, oceniana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)         Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)          Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)         Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

e)          Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

f)           Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

g)          Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

8.    Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Kierownika GOPS w Czudcu.

9.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

10.    O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Rynek 14 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2008 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu – Pani Maria Jamrozik
tel. (017) 2772261

 

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 14, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 2772261, fax.: (017) 2771982

e-mail: gczudec@uw.rzeszow.pl

 

 

 

Data publikacji: 28.11.2007r.

 

Dokumenty do pobrania:

 Oferta_podmiotu_uprawnionego.doc (109.50 Kb)

 

 

 

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

Ogłasza konkurs na stanowisko

 

D Y R E K T O R A

 

Publicznego Gimnazjum w Czudcu

Szkoły Podstawowej w Czudcu

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Zespołu Szkół w Babicy.

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku, w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej –
w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –
w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku
osoby będącej nauczycielem,

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu
pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego –
w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół
i placówek,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku
kierowniczym,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166,
poz. 1611),

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem    „konkurs”, 
w terminie do 13 kwietnia 2007, na adres:

 

            Urząd Gminy w Czudcu

            ul. Starowiejska 6

            38 – 120 Czudec

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana
przez Wójta Gminy Czudec. O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie.

 


 

Czudec, 2007-03-07

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: konkursu ofert na realizację zadania pn.  "Upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy Czudec w 2007 roku".  

 

 

1. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 863 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Czudec
Nr XXVII/183/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Czudec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań oraz uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy w Czudcu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.  – wybrano do realizacji zadania najkorzystniejszą ofertę złożoną przez stowarzyszenie:

 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
38-120 Czudec, ul. Parkowa 7

 

 

Za cenę brutto:  100 000,00 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

 

    

Środki ochrony prawnej

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 _________________________________

Stanisław Gierlak - Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

WÓJT GMINY CZUDEC

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.

 

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu

na terenie gminy Czudec w 2007  roku”

 

 

Wójt Gminy Czudec, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Czudec Nr XXVII/183/2004 z dnia 15 października 2004 r.
w sprawie „określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czudec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań” oraz uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy w Czudcu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

I. Rodzaj i nazwa zadania:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy Czudec poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację
i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację powyższego zadania przez podmioty wyłonione podczas konkursu ofert w roku 2007 wynosi 100.000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2.      Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.

3.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
15 grudnia 2007 roku.

2.      Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

3.      Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4.      Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa liczba dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Czudec.

 

V. Termin składania ofert

 

1.      Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2007 r.

2.      Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Czudcu, pok nr 5, parter.

3.      Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r (Dz. U. z 2005r. nr 264 poz.2207).

4.      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania , adresu podmiotu i dopiskiem „Konkurs – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Czudec w 2007 roku”

5.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

-         aktualny statut organizacji,

-         sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok,

-         inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej ofert, a w szczególności posiadanego doświadczenia , uprawnień do wykonania zadania objętego konkursem,

-         ewentualne referencje.

 

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2.      Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Czudec.

3.      Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Czudec po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej.

4.      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń      w Urzędzie Gminy w Czudcu
i na stronie internetowej Urzędu.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

1.      niekompletne,

2.      złożone po terminie,

3.      złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu,

 

Wymogi formalne to:

 

-         do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, który jest organizacją pozarządową,

-         jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym
w konkursie ofert na 2007 rok do którego przystępuje,

-         jest wiarygodny pod względem finansowym,

-         przedłoży kompletną ofertę w terminie.

Wymogi merytoryczne to:

 

-         wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie w realizacji zleconego zadania),

-         objęcie jak największej liczby uczestników będącymi mieszkańcami gminy Czudec,

-         udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy
w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

VIII. W 2006 roku Gmina Czudec  zleciła organizacji pozarządowej realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 


 

 

                                                 Nowa Wieś, 06.02.2007r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru                              

 

 

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 

na stanowisko  urzędnicze

                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi

 Księgowego w wymiarze ½ etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

 

Danuta Rak

 

 zamieszkała Nowa Wieś

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Do konkursu przystąpiła jedna osoba, która spełnia wymagania formalne do tego, aby mogła być zatrudniona na stanowisku Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi. Posiadane przez nią kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku.

 

 

Beata Lentowicz       

                                   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                        w Nowej Wsi

 

 

 

 


 

Ogłoszenie o konkursie – lista kandydatów           

             

                                                                 Nowa Wieś, dnia 22.01.2007r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

 

na stanowisko urzędnicze

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi.

 

 Księgowy

…………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Danuta Rak, zam. Nowa Wieś 188, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

          

 

 

 

          

                                                                       Beata Lentowicz       

                                   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                          w Nowej Wsi

 

 

 


 

Dyrektor Szkoły w  Nowej Wsi, w Wyżnem,
w Pstrągowej oraz w Zaborowie

 

OGŁASZA

 

 NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY KONSERWATORA W

 

1.      Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – pełny etat

2.      Zespole Szkół w Wyżnem - pełny etat

3.      Zespole Szkół w Pstrągowej Nr 1 – pełny etat

4.      Szkole Podstawowej w Pstrągowej Nr 2 – ½ etatu

5.      Szkole Podstawowej w Zaborowie - pełny etat

 

 

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        uprawnienia elektryczne i obsługi kotłów gazowych

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-        wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa kotłów gazowych, bieżąca konserwacja urządzeń instalacji elektrycznej, gazowej i wodno - kanalizacyjnej, utrzymywanie porządku w obiektach szkoły oraz w jej otoczeniu, bieżące remonty budynków, wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły na polecenie dyrektora.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy

e)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)       oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub poczta do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych w terminie do dnia 19 stycznia 2007 r.

Podania, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 


 

                                                               Nowa Wieś, 02.01.2007r.

 

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy  w Nowej Wsi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowej Wsi

 

 

         Księgowy - w wymiarze ½ etatu

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

- wykształcenie średnie ekonomiczne,

- minimum 2 letni staż pracy w księgowości i kadrach,

- znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,

- znajomość przepisów ZUS, programu płatnik

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

- zameldowanie na terenie gminy Czudec,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki, urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługa programu płatnik, prowadzenie spraw osobowych pracowników ŚDS w Nowej Wsi.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- dokument poświadczający wykształcenie,

      - dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

      - kwestionariusz osobowy,

      - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,    

      - zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy, Nowa Wieś 153, 38-120 Czudec z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Księgowego ŚDS w Nowej Wsi w terminie do 19 stycznia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 

 


 

                                                           Czudec dnia 03.01.2006 r.

 

 

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 

na stanowisko  urzędnicze

w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Czudcu

referent d/s świadczeń rodzinnych w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
                                            Marta Barć 
                                   zamieszkała w Czudcu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Do konkursu przystąpiła 1 osoba, która spełnia wymagania formalne do tego, aby mogła być zatrudniona na stanowisku referent d/s świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej
w Czudcu. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku.

 

 

 

                                      Maria Jamrozik

                                        Kierownik

                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie – lista kandydatów                                   Czudec dnia 02.01.2007 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

 

Na stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu

 

referent d/s świadczeń rodzinnych

…………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

          

L.p

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Marta Barć

Czudec

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jamrozik

                                 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czudcu.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe

-        udokumentowany staż pracy w pomocy społecznej,

-        znajomość obsługi programu AMAZIS

-        znajomość ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec

-        dyspozycyjność,

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia
i zasiłku pielęgnacyjnego, prowadzenie dokumentacji w w/w sprawach.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e)      kwestionariusz osobowy

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Czudcu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, 38-120 Czudec ul. Rynek 14
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu  w terminie do dnia 21 grudnia 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w GOPS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

 


 

Gmina Czudec. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czudec.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2006r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu na podstawie art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

I.            Rodzaj zadania:

 

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w domu, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2007 dla ok. 13 osób tj. ok. 6720 godzin rocznie.

 

Usługi te mogą być świadczone przez:

1)      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

II.         Wysokość dotacji na realizację zadania na 2007 rok:

 

Planowana kwota dotacji w 2007 roku – do 62 510,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100). Przewidywany zakres realizacji – 6720 godzin usług.

 

W 2005r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wynosiły: 42 483,00 zł. Zrealizowano: 4980 godzin usług opiekuńczych.

 

Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2006r. to kwota:  61 344,00 zł., ok. 6816 godzin usług.

 

 

III.      Warunki przyznawania dotacji

 

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

IV.       Termin i warunki realizacji zadania:

 

W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w ilości średnio 560 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 

1)      Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Czudec, w domu klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

 

V.Termin składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28 grudnia 2006r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, pokój nr 5 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

 

VI.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.    Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 28 grudnia 2006r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Czudec.

2.    Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

3.    Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

4.    Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

6.    W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

7.    W drugiej części konkursu, oceniana będzie zawartość ofert, tj.:

a)          Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.

b)         Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

c)          Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).

d)         Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64
poz. 593 z późn. zm.).

e)          Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

f)           Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

g)          Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.

8.    Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Kierownika GOPS w Czudcu.

9.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu.

10.    O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.czudec.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czudcu, ul. Rynek 14 w godzinach od 7:00 do 15:00

Uwaga:

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie
w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Czudec na rok 2007 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

 

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu – Pani Maria Jamrozik
tel. (017) 2772261

 

Miejsce: Gmina Czudec

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 14, 38-120 Czudec

www.czudec.pl

tel. (017) 2772261, fax.: (017) 2771982

e-mail: gczudec@uw.rzeszow.pl

 

 

 

Data publikacji: 29.11.2006r.

 

 

 

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowej Wsi

 

 

  

       Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Beata Lentowicz, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

 

 

 

 

 Czudec, 25.09.2006 r.                                                Stanisław Gierlak   

 

Wójt Gminy Czudec

 

 

              


                                                                                            Czudec, dn. 22.05.2006 r.

 

Wójt Gminy Czudec

Ogłasza konkurs na stanowisko

 

D Y R E K T O R A

 

Zespołu Szkół w Pstrągowej,

Zespołu Szkół w Wyżnem,

Publicznego Przedszkola w Czudcu.

 

I.              Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z 2003r z póź. zm.).

II.           Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
lub placówki,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6.05.2003r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z póź. zm.),

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926
z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Gminy w Czudcu

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Liczba odwiedzin: 205564
 
Realizacja: Ideo