-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Spis Rolny 2010 

data publikacji: 01-06-2010 | 17:27
data ostatniej modyfikacji: 01-06-2010 | 17:35

Wójt Gminy Czudec

– Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od
8 września do 30 października 2010 r.

 

1. Rachmistrzem spisowym może być osoba, która:

a.) ukończyła 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych i nie jest karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

b.) posiada co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, by rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, ekonomicznych lub geodezyjnych),

c.) posiada znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS w celu wykorzystania map cyfrowych,

d.) jest komunikatywna i posiada umiejętności interpersonalne,

posiada podstawową znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

e.) jest obowiązkowa, rzetelna, staranna oraz posiada umiejętność dobrej organizacji pracy,

f.) zamieszkuje, bądź pracuje na terenie gminy Czudec.

 

2. Wymagane dokumenty:

a.) zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- daty urodzenia,

- adresu zamieszkania,

- nr telefonu,

- miejsca zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy), bądź też nazwy uczelni w przypadku studentów,

b.) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

c.) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d.) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

3. Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:

- w dniach od 20 czerwca do 31 lipca 2010 r. – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem (czas trwania szkolenia 24 godz.)

- w dniach 9-23 sierpnia – obchód przedspisowy,

- w dniach 6-7 września – udział w odprawie przedspisowej,

- w dniach 8 września do 31 października – przeprowadzenie spisu rolnego.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

 

4. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, lub za pośrednictwem poczty w terminie od 01 czerwca do 10 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu, pok. nr 5 (sekretariat), w kopertach z napisem: „Nabór na rachmistrzów spisowych”.

5. O zakwalifikowaniu na rachmistrza spisowego decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

6. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu gminy po upływie terminu wskazanym w pkt 4 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania), lub będą niekompletnie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy - pok. nr 4 lub telefonicznie 17 7172134.

 

                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

Stanisław Gierlak

 

Wymagany załącznik:

Oswiadczenie.pdf (21.50 Kb)

 

Liczba odwiedzin: 205566
 
Realizacja: Ideo