-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Obwieszczenie gospodarka wodno-ściekowa ROF 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 27-07-2015 | 15:36
data ostatniej modyfikacji: 28-07-2015 | 14:32

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

WÓJT GMINY CZUDEC

podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

 

  1. Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  3. Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.11.2015.BW
  4. Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.7.2015.AP-4

 

Celem Studium jest określenie kierunków i rodzajów działań, jakie mogą podjąć Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF), w celu rozwiązania zidentyfikowanego wspólnego dla wszystkich gmin ROF problemu, polegającego na niedostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę. Uwzględniane zostaną kierunki i rodzaje działań JST, w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i ochrony wód a także oszacowanie kosztów proponowanych działań i wskazanie źródeł i sposobów ich finansowania. Nadrzędnym priorytetem będą działania na rzecz ochrony i poprawy jakości wód poprzez rozwój systemów kanalizacji zbiorczej, oczyszczalni ścieków komunalnych oraz instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Wskazane zostaną kierunki działań na rzecz poprawy jakości gleby i wód na terenie ROF, jako całości, z uwzględnieniem poszczególnych JST, wchodzących w skład ROF.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:
 
UWAGA! ZMIANA! Na Państwa uwagi czekamy do dnia 18 sierpnia 2015 r.
Liczba odwiedzin: 210516
 
Realizacja: Ideo