-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Studium wody opadowe oraz prognoza 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 31-07-2015 | 13:48
data ostatniej modyfikacji: 31-07-2015 | 13:50

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

WÓJT GMINY CZUDEC

podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

 

  1. Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt.

Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych
w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

  1. Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
    z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.12.2015.BW
  3. Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.6.2015.AP-4

 

Głównym celem Studium programowo‐przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest ograniczenie ryzyka w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i podtopień poprzez rozwój systemu odprowadzania wód opadowych w postaci racjonalnych ekonomiczne usprawnień technicznych infrastruktury przeciwpowodziowej.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych
z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

Na Państwa uwagi czekamy do dnia 21 sierpnia 2015 r.

Więcej szczegółów na temat miejsca i formy składania uwag w Treści obwieszczenia.

 

Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 211439
 
Realizacja: Ideo