-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacja o budżecie 

data publikacji: 19-09-2012 | 10:32
data ostatniej modyfikacji: 15-05-2019 | 10:09

Informacje kwartalne z wykonania budżetu

- Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.


Sprawozdania z wykonania budżetu

- Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki.

- Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.


Zobowiązania wymagalne

- Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.


Dotacje

- Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Umorzenia

- Wykaz os. prawnych i fiz. oraz jednostek org. nieposiadających os. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości i przyczyny

- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.


Poręczenia i gwarancje

- Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

- bilanse, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

Liczba odwiedzin: 205566
 
Realizacja: Ideo