-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Praca_w_Urzędzie 

ARCHIWUM 
data publikacji: 23-04-2007 | 15:00
data ostatniej modyfikacji: 20-04-2015 | 15:02

Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Babicy

 1. Do konkursu  na stanowisko  Dyrektora wyżej wymienionych placówek  mogą  przystąpić osoby,  które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek (Dz. U. z 2009r.
  Nr 184, poz.1436 z póź.zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów      potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                   
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,poz. 168 z póź.zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r.     o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572, z póź.zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  podanym  adresem zwrotnym,   numerem  telefonu     
i dopiskiem   „Konkurs   na   kandydata   na  stanowisko  dyrektora  w  Zespole  Szkół  w  Babicy”    w  terminie   

do   5 maja 2015r. do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                                                                                                                                                   Stanisław Gierlak
                                                                                                                                                 Wójt Gminy Czudec


Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej Nr 2

w Pstrągowej 

 1. Do konkursu  na stanowisko  Dyrektora wyżej wymienionych placówek  mogą  przystąpić osoby,  które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek (Dz. U. z 2009r.
  Nr 184, poz.1436 z póź.zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów      potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                   
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,poz. 168 z póź.zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r.     o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572, z póź.zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  podanym  adresem zwrotnym,   numerem  telefonu     
i dopiskiem  „Konkurs  na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej”   

w terminie  do   5 maja 2015r. do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                                                                                                                                                   Stanisław Gierlak

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Czudec


Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu

 

 1. Do konkursu  na stanowisko  Dyrektora wyżej wymienionych placówek  mogą  przystąpić osoby,  które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek (Dz. U. z 2009r.
  Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów      potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ,kierowniczym ,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                   
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 168 z póź.zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r.     o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  podanym  adresem zwrotnym,   numerem  telefonu     
i dopiskiem  „Konkurs  na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w  Czudcu”  w terminie  do   5 maja 2015r. do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                                                                                                                                                   Stanisław Gierlak         
                                                                                                                                                  Wójt Gminy Czudec

 

           


INFORMACJA 
Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czudcu

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

II. Stanowisko urzędnicze: Pracownik administracyjny na ½ etatu

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana kandydatura pana Patryka Złotka zam. w Czudcu

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Pan Patryk Złotek spełnił wszystkie obligatoryjne wymagania oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów w teście kwalifikacyjnym.

 

                                                                                                                             Dyrektor ZEAS 
                                                                                                                             Małgorzata Skalska- Nieroda


LISTA    KANDYDATÓW

SPEŁNIAJ ĄCYCH  WYMAGANIA FORMALNE
 
na  stanowisko – pracownik administracyjny na ½ etatu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Czudcu

                                          

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/ w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.                   Imię i nazwisko                                     Miejsce zamieszkania

 

1.                    Patryk Złotek                                         38-120  Czudec,  ul. Cicha 37

2.                    Dariusz Naworol                                     38-100 Strzyżów, Dobrzechów 13  

3.                    Ewelina Czaja                                        38-120 Czudec, ul. Zakole 7

4.                    Ewa Mitręga-Moskwa                              38-120 Czudec, Przedmieście Czudeckie 220 A

5.                    Katarzyna Piwowar                                 38-120 Czudec, Przedmieście Czudeckie 234

6.                    Magdalena Domaradzka                          38-120 Czudec, Wyżne 359 A


      O terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


                                                                        11.12.2014r.

   Dyrektor Małgorzata Skalska- Nieroda

 

- lista kandydatów


Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu

ul. Starowiejska 1

38-120 Czudec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY na ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

-     obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada wykształcenie wyższe  
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • posiada cechy osobowości tj. -  komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  -  znajomość podstaw sieci komputerowych

  -  co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku administracyjnym

          -  znajomość programu SIO

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:
  -  prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej
  -  prowadzenie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą
  -  prowadzenie działań związanych z Ochroną Danych Osobowych

         -  kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat

         -  obsługa i konserwacja systemów komputerowych

         -  zarządzenie siecią komputerową

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV)

b)   list motywacyjny

c)   dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d)   kwestionariusz osobowy

e)   kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach

f)    oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko pracownik administracyjny w terminie do dnia 10.12.2014rr. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Czudcu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                                                           Dyrektor ZEAS-u

                                                                                                                                        M. Skalska - Nieroda

- ogłoszenie


Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej w Zaborowie

 

1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionej placówki mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009r. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz.114, z póź.zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź.zm.) – w przypadku nauczycielai nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie” w terminie do17marca 2014 r. do godz. 15 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

  Stanisław Gierlak
Wójt Gminy Czudec

 

Ogłoszenie_o_konkursie

 


INFORMACJA 
Wójta Gminy Czudec

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Czudcu

II. Stanowisko urzędnicze: Referent ds. komunikacji

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana kandydatura pana Andrzeja Jastrzębskiego zam. w Gwoźnicy Górnej

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Pan Andrzej Jastrzębski spełnił wszystkie obligatoryjne wymagania oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów w teście kwalifikacyjnym.

 

Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierla

 

Wyniki_naboru

 


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko
REFERENTA DS KOMUNIKACJI

 


Działając na podstawie §8 Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czudcu podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko   Miejsce zamieszkania

 1. Andrzej Jastrzębski - Gwoźnica Górna

 

O terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

 

 

29.05.2013 r. 
Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak
(data, podpis osoby upoważnionej)

 

Lista_kandydatów_spełniających_wymagania_formalne

 


Wójt Gminy Czudec

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

REFERENTA DS. KOMUNIKACJI

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, magisterskie z zakresu budownictwa lub drogownictwa

- doświadczenie - minimum 6-miesięczny staż pracy

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu

- prawo jazdy kategorii B

 

2. Wymagania dodatkowe:

- biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

- pełna dyspozycyjność,

- umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Planowanie i realizacja zadań związanych z budową, modernizacją i remontami dróg, mostów, przepustów drogowych, chodników oraz oświetlenia ulicznego.

2. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji oraz innej dokumentacji dotyczącej dróg, mostów, przepustów drogowych, chodników i oświetlenia.

3. Bieżąca analiza realizacji budżetu Gminy w zakresie dróg, mostów, przepustów, ulic, chodników i oświetlenia ulicznego.

4. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie budowy i remontów dróg.

5. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, placów i parkingów gminnych.

6. Wykonywanie zadań związanych z prawidłowym oznakowaniem dróg.

7. Budowa i remonty wiat przystankowych.

8. Współpraca z PKP w zakresie oznakowania przejazdów kolejowych.

9. Udział w komisjach prowadzonych przez PKP.

10. Współpraca z PKS i prywatnymi przeowźnikami w zakresie bieżącego utrzymania przystaków i zatok autobusowych.

11. Wydawanie pozwoleń oraz przygotowywanie umów na zatrzymywanie się na zatokach autobusowych.

12. Udział w rozprawach wodno-prawnych.

13. Wydawanie decyzji w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

14. Wydawanie warunków budowy zjazdu na drogę gminną.

15. Sporządzanie planów, programów, sprawozdań i informacji z realizacji zadań wymienionych w niniejszym zakresie.

16. Wykonowanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4. Warunki pracy: Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

5. Wymagane dokumenty:

a). życiorys (CV),

b). list motywacyjny,

c). dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d). dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, (kopie świadectw pracy oraz zaświadczenia lub oświadczenia o odbytym stażu),

e). kwestionariusz osobowy,

f). inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g). oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

h). oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunikacji w terminie do 27.05. 2013 r. do godz. 12:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 13 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. w grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 9,4%.

 

Ogłoszenie_o_naborze
Ogłoszenie_o_naborze_cd

 


INFORMACJA 
Wójta Gminy Czudec

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Czudcu

II. Stanowisko urzędnicze: Informatyk w Urzędzie Gminy w Czudcu

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana kandydatura pana Mateusza Nieroda zam. w Ptrzedmieście Czudeckie

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Pan Mateusz Nieroda spełnił wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnął łącznie największą liczbę punktów w teście i rozmowie kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak

Rozstrzygniecie_informatyk.pdf (28.63 Kb)

 

 


 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko
Informatyka w Urzędzie Gminy w Czudcu

 


Działając na podstawie §8 Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czudcu podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko   Miejsce zamieszkania

 

 1. Mateusz Nieroda - Przedmieście Czudeckie

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 13.00, w budynku Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6, w sali posiedzeń (pok. nr 16).

24.12.2012 r. 
Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak
(data, podpis osoby upoważnionej)


 

 

Czudec, 11.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Czudec

o naborze stanowisko Informatyka

w Urzędzie Gminy w Czudcu

 

1. Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe, o kierunku informatycznym

-        doświadczenie: minimum 3-miesięczny staż w administracji samorządowej,

-        dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Orffice,

-        znajomość pakietu MS SQL Serwer,

-        znajomość komend systemu Mikrotik,

-        znajomość oprogramowania Linux oraz MS Windows,

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        prawo jazdy kategorii B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        dyspozycyjność,

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Nadzorowanie poprawności obsługi komputerów i programów zainstalowanych
w Urzędzie Gminy.

2.    Usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego.

3.    Instalowanie i reinstalowanie oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy.

4.    Instruowanie pracowników w zakresie korzystania z programów.

5.    Przeprowadzanie okresowej archiwizacji danych.

6.    Zabezpieczenie danych oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zakresie technicznych i programowych zabezpieczeń systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Czudec.

7.    Koordynacja działań związanych z eksploatacją i rozbudową Gminnej Sieci Komputerowej.

8.    Aktualizowanie strony internetowej Gminy Czudec.

9.    Prowadzenie ewidencji programów i licencji.

10. Nadzór nad oprogramowaniem oraz licencjami wdrożonymi w Urzędzie.

11. Wdrożenie PSEAP w Urzędzie Gminy w Czudcu.

12. Obsługa ePUAP.

13. Rozliczanie połączeń telefonicznych.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4. Warunki pracy: Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),

b)    list motywacyjny,

c)    dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d)    dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, (kopie świadectw pracy oraz zaświadczenia lub oświadczenia o odbytym stażu)

e)    kwestionariusz osobowy,

f)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

h)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do 24.12. 2012 r. do godz. 10:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

6. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. w grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 8,91%.

 

Ogloszenie_o_naborze.pdf (111.37 Kb)

 

 

 


INFORMACJA 
Wójta Gminy Czudec

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Czudcu

II. Stanowisko urzędnicze: Referent ds. Gospodarki Odpadami

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana kandydatura pani Renaty Noga zam. w Pstrągowej.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego pani Renata Noga spełniła wszystki obligatoryjne wymagania i osiągnęła łącznie największą liczbę punktów w teście i rozmowie kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak

 

Gospodarka_Odpadami.jpg (93.42 Kb)

 

 


 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
REFERENTA DS GOSPODARKI ODPADAMI

 


Działając na podstawie §8 Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czudcu podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko   Miejsce zamieszkania
1. Monika Niemiec - Przedmieście Czudeckie
2. Renata Noga - Pstrągowa
3. Karnas Ewelina - Gwoźnica Górna
4. Grzegorz Tomczyk - Glinik Charzewski
5. Michał Haligowski - Przedmieście Czudeckie
6. Gabriela Wójcik - Jazowa

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godz. 8.00, w budynku Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6, w sali posiedzeń (pok. nr 16).

23.07.2012 r. 
Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak
(data, podpis osoby upoważnionej)

Gospodarka_odpadami.jpg (135.85 Kb)

 


 

 

Urząd Gminy Czudec

ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

 

OGŁASZA NABÓR

 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA DS GOSPODARKI ODPADAMI

 

1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe, magisterskie o kierunku: ochrona środowiska, administracja lub ekonomia

-         doświadczenie – minimum 6-miesięczny staż w administracji samorządowej,

-         kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-         prawo jazdy kategorii B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-         biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel). 

-         pełna dyspozycyjność,

-         umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wdrożenie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Czudec, w oparciu o ustawę z dnia
1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.      Przygotowywanie zakresu rzeczowego do przetargu na utrzymanie czystości
i porządku na terenie gminy oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ww. zadania.

3.      Kompleksowe nadzorowanie wdrożonego systemu gospodarki odpadami.

4.      Sporządzanie, aktualizowanie i wdrażanie Regulaminu utrzymania i czystości na terenie gminy Czudec oraz opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy
i zarządzeń Wójta Gminy w zakresie gospodarki odpadami.

5.      Planowanie, wdrażanie i nadzorowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.

6.      Prowadzenie ewidencji i rejestrów wynikających z niniejszego zakresu czunności.

7.      Prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Czudec.

8.      Prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym również  niebezpiecznymi.

9.      Opiniowanie „Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi” podmiotów gospodarczych.

10.    Sporządzanie innych opinii i uzgodnień w niniejszym zakresie.

11.    Monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

12.    Kompleksowe prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych  
w niniejszym zakresie.

13.    Uczestniczenie w rozprawach wodno – prawnych.

14.    Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej.

15.    Sporządzanie planów, programów, sprawozdań i informacji z realizacji zadań wymienionych w niniejszym zakresie.

 

4. Warunki pracy:  Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

5. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV),

b)    list motywacyjny,

c)     dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d)    dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, (kopie świadectw pracy oraz zaświadczenia lub oświadczenia o odbytym stażu)

e)     kwestionariusz osobowy,

f)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

h)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami w terminie do 13.07. 2012 r. do godz. 1200.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec informuje, ze w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. w grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 11,2%.

 

                                                                          Wójt Gminy Czudec

                                                                           Stanisław Gierlak

Ogloszenie_str_1.jpg (227.57 Kb)

Ogloszenie_str_2.jpg (178.36 Kb)

 

 

 


Czudec, dnia 02.02.2012 r.
  

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY CZUDEC 
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
REFERENT
DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

Informuję, że w wyniku  przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana kandydatura pani Agnieszki Nowak zam. w Czudcu.

 

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniała wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła satysfakcjonujące wyniki z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

Wójt Gminy Czudec
Stanisław Gierlak

Czytaj:
1. jpg (93.99 Kb)

 

 


 

Urząd Gminy Czudec
ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACYPRACY REFERENTA DS ROZWOJU  GOSPODARCZEGO,  ROLNICTWA  I  LEŚNICTWA

 

1. Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe, rolnicze,

-        doświadczenie - minimum 2 lata stażu w administracji samorządowej,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        prawo jazdy kategorii B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel). 

-        pełna dyspozycyjność,

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: dokonywanie wpisów, zmian, wykreśleń, wydawanie decyzji o odmowie wpisu, wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji, prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej)

2.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: prowadzenie spraw GKRPA, wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, sporządzanie sprawozdań).

3.    Prowadzenie spraw związanych z opieką nad zwierzętami, ochroną zwierząt bezdomnych.

4.    Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa: plany zalesień, wydawanie zaświadczeń na podstawie planów, ochrona roślin, ochrona gruntów rolnych
i leśnych, współpraca z administracją rządową i innymi instytucjami w zakresie ochrony roślin zwalczania chorób oraz pomocy poszkodowanym rolnikom
 w wyniku klęsk żywiołowych, przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej,

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody: wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat za usunięcie drzew
  i krzewów, wydawanie decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

6.    Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na terenie Gminy Czudec, wydawanie licencji na przewozy osób taksówką.

 

4. Warunki pracy:  Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),

b)    list motywacyjny,

c)    dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d)    dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy,

e)    kwestionariusz osobowy,

f)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

h)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, rolnictwa i leśnictwa w terminie do 27 stycznia 2012 r. do godz. 1000.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec informuje, ze w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze tj. w grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 9,74%.

 

Wójt Gminy Czudec

Stanisław Gierlak

Czytaj!!!

 

1.jpg (210.51 Kb)

2.jpg (152.88 Kb)

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznego Przedszkola w Czudcu  

Zespołu Szkół w Wyżnem

Zespołu Szkół w Pstrągowej

 

1.     Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionych placówek mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania przewidziane dla stanowiska dyrektora szkoły określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436).

 

2.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, której oferta dotyczy,

b)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

g)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz.114, z póź.zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź.zm.),

j)       oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)       oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela                   i nauczyciela akademickiego,

n)      oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –              w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora – nazwa placówki” w terminie do  8  kwietnia 2011 r. na adres

 Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Wójt Gminy Czudec

Stanisław Gierlak

 


 

 

Ogloszenie_Informatyk.jpg (108.38 Kb)

Oferta Pracy
Gospodarstwo Wodno – Kanalizacyjne w Czudcu  zatrudni:
Konserwatora na Oczyszczalni ścieków w Czudcu

Od kandydatów oczekujemy:


- Wykształcenia  minimum średniego – kierunek ochrona środowiska.; elektryk, automatyk, hydraulik.
- Praktycznej znajomości procesu oczyszczania ścieków socjalno - bytowych.
- Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku .
- Znajomości zagadnień mechaniki i elektromechaniki
- Dyspozycyjności i zaangażowania w wykonywaną pracę
- Gotowości do pracy zmianowej
- Prawo jazdy  minimum kategorii B
- Znajomości  obsługi komputera

Oferty  pracy  prosimy składać do dnia 16.07.2010r.  w biurze Gospodarstwa Wodno- Kanalizacyjnego w Czudcu ul. Starowiejska 1.


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR


na stanowiska: Robotnik Gospodarczy - usuwanie skutków powodzi

 

Nabór na w/w stanowiska realizowany jest w ramach robót publicznych organizowanych przez Urząd Pracy w Strzyżowie. Do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi zostanie zatrudnione 22 osoby z terenu Gminy Czudec.

 

Wymagania:

 

1. Osoby posiadające status osoby bezrobotnej,

2.W ramach robót publicznych mogą zostać zatrudnione osoby, które spełniają przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

- bezrobotni długotrwale, lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

- bezrobotni niepełnosprawni.

 

Wymagania dodatkowe: zameldowanie na obszarze gminy Czudec.

 

Warunki zatrudnienia: 5 miesięcy (01.07.2010 – 30.11.2010 r.) w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (min. 1.317,00 zł brutto).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca fizyczna związana z modernizacją i remontem dróg gminnych, mostów, przepustów drogowych, chodników, rowów przydrożnych i melioracyjnych zniszczonych w czasie powodzi.  

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, dane adresowe oraz kontakt telefoniczny,

- dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

- dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Podania należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 


 


Wójt Gminy Czudec
Ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.z 2009 Nr 184 poz.1436 ).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół             i rodzajach publicznych placówek,
g) zaświadczenie lekarskie o spełnieniu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z póź.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że nie toczy się  przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.    z 2005 r. Nr 14, poz.114 z póź.zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póż.zm.),
l) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs”, w terminie do 23 kwietnia 2010 r. na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 


 

Czudec, dnia 04.01.2010 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI (1/2ETATU)

W ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W CZUDCU

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Zięba zamieszkała w Strzyżowie.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzeniu testu komisja pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Katarzyny Zięba, którą to zarekomendowała do zatrudnienia.

 

 


 

 

Czudec, dnia 28.12.2009 r.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu
ul. Starowiejska 1
38-120 Czudec

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

na stanowisko referent ds. księgowości ( 1/2 etatu) 

           

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko referenta ds. księgowości do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Katarzyna Zięba   zam. w Strzyżowie. Pani Katarzyna Zięba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

                                                                                     

                                                                                      Dyrektor

                                                                   M. Skalska – Nieroda

 

 

 


 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu
ul. Starowiejska 1
38-120 Czudec

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

referent ds. księgowości ( 1/2 etatu)

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiada wykształcenie wyższe
- biegła znajomość obsługi komputera
- umiejętność prowadzenia księgowości w systemie informatycznym – znajomość programu SOFTRES
- posiada cechy osobowości tj. -  komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
- znajomość problematyki księgowości budżetowej
- znajomość prawa oświatowego
- doświadczenie w pracy przy opracowywaniu wniosków o fundusze pomocowe

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:

 

- Kompletowanie, numerowanie i księgowanie dokumentów w wybranych jednostkach oświatowych
- Uzgadnianie paragrafów i kont księgowych
- Kwalifikowanie wydatków strukturalnych we wszystkich jednostkach oświatowych
- Bieżące prowadzenie i aktualizowanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek oświatowych w oparciu o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta oraz ewidencja zaangażowania wydatków projektów
- Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych projektów w zakresie zgodności z planami finansowymi jednostek i budżetami projektów
- Sporządzanie i dekretowanie dowodów księgowych, a także prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych projektów
- Sporządzenie list wypłat oraz ich rozliczanie
- Obsługa rachunków bankowych projektów
- Weryfikacja wniosków o płatność, innych dokumentów dotyczących projektów oraz przygotowywanie bieżącej korespondencji z Instytucjami zarządzającymi w zakresie spraw finansowo-księgowych projektów
- Archiwizacja danych ( w zakresie odpowiadającymi przydzielonemu obszarowi działania) 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości w terminie do dnia 18.12.2009 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Czudcu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 


          Dyrektor
           M. Skalska - Nieroda
               

 

 

 


 

 

Czudec, dnia 17.04.2009 r.

 

 INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

REFERENT DS. EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH

W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTARCYJNYM W CZUDCU

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Aldona Magnucka zamieszkała w Przedmieściu Czudeckim.

 

 

Uzasadnienie:

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Czudcu wpłynęło 3 aplikacje. Wszystkie podania spełniały wymogi formalne. Z kandydatami zostały przeprowadzone testy z zakresu zagadnień płacowo-kadrowych nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych, administracji i znajomości obsługi komputera.

W wyniku dokonanej oceny Komisja postanowiła zarekomendować do zatrudnienia kandydaturę Pani Aldony Magunckiej.

 

                                                                                      Dyrektor

                                                                     Małgorzata Nieroda - Skalska

 

                                              

 


 

 

Czudec, dnia 01.04.2009 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko referent ds. ekonomiczno – administracyjnych

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wygania formalne określone w ogłoszeniu :

Lp.       Imię i nazwisko                                    Miejsce zamieszkania

1.      Aldona Magnucka                      Przedmieście Czudeckie

2.      Urszula Jamrogowicz                  Wiśniowa

3.      Andrzej Wasilewski                    Przedmieście Czudeckie 

                    

                                                                Dyrektor

                                                         M. Skalska – Nieroda

 

 


 

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu

ul. Starowiejska 1

38-120 Czudec

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

referent ds. ekonomiczno – administracyjnych placówek oświatowych

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe,

- biegła znajomość obsługi programów płacowych „Vulcan” oraz „Płatnik”

- posiada cechy osobowości tj.: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

- znajomość przepisów podatkowych,

- znajomość przepisów płacowych nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych

- znajomość przepisów ZUS

- znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- zameldowanie na terenie Gminy Czudec

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:

- sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników obsługi,

- sporządzanie przelewu z list płac i przelewu z potrąceń,

- prowadzenie ewidencji podatków oraz sporządzanie PIT o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

- prowadzenie poczty  papierowej i elektronicznej,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz                      z załącznikami,

- naliczanie składek na fundusze ZUS i fundusz zdrowia,

- przesyłka pocztą elektroniczną poczty do ZUS,

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS-ie,

- prowadzenie systemu informacji oświatowej SiO,

- ewidencja uczniów spełniających obowiązek szkolny,

- prowadzenie archiwum ZEAS,

- prowadzenie portalu sprawozdawczego GUS

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Czudcu, ul.Starowiejska 1, 38-120 Czudec z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. ekonomiczno – administracyjne placówek oświatowych w terminie do dnia 31.03.2009 . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Czudcu.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                   M. Skalska - Nieroda

                                                                                                                                                                                                                                          

 


 

Wójt Gminy Czudec

 

zatrudni na umowę zlecenie

inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czudcu oraz kontroli wydatków
w jednostkach organizacyjnych Gminy Czudec.


Zakres obowiązków:

1.      Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Czudec oraz kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Czudec

2.     Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli w szczególności: protokołów kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych,

3.      Przygotowywanie analiz i wniosków pokontrolnych,

4.     Dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

 

Niezbędne wymagania:

1.      wykształcenie wyższe magisterskie,

2.      obywatelstwo polskie,

3.      co najmniej 3 letni staż pracy; doświadczenie w pracy związanej ze znajomością finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

4.     znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

5.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6.      obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

 

Wymagania dodatkowe:

1.      studia podyplomowe: kontrola wewnętrzna,

2.     udokumentowany staż pracy w kontroli w jednostce sektora finansów publicznych lub doświadczenie w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych,

3.      znajomość Prawa zamówień publicznych,

4.     umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność i obiektywizm w ustalaniu
i dokumentowaniu stanu faktycznego, kreatywność, samodyscyplina, terminowość.

 

Wymagane dokumenty:

1.      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.      list motywacyjny,

3.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4.      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6.      ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

7.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 27 lutego 2009 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek kandydata.

 

 


 

                                                                                Czudec, 31.12.2008 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE  

ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Wolańska zamieszkała w Pstrągowej.

  

Uzasadnienie:

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w UG wpłynęło 2 aplikacje, obydwie spełniały wymogi formalne. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiły się dwie osoby: Pani Anna Wolańska i Pani Beata Wanat
Z kandydatkami zostały przeprowadzone testy i rozmowy kwalifikacyjne z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, administracji publicznej oraz znajomości obsługi komputera.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki odpowiadały kolejno na pytania członków komisji.

W wyniku dokonanej oceny Komisja postanowiła zarekomendować
do zatrudnienia kandydaturę Pani Anny Wolańskiej.

 

 


LISTA KANDYDATÓW

 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 

 

na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.   Imię i nazwisko        Miejsce zamieszkania

1.     Beata Wanat                           Babica

2.     Anna Wolańska                     Pstrągowa

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

 

1. Wymagania niezbędne

 

 - obywatelstwo polskie,

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 - kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

 - wykształcenie wyższe magisterskie,

 - biegła znajomość obsługi programów biurowych,

 - prawo jazdy kategorii B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 - preferowany kierunek studiów: ekonomia, europeistyka, pozyskiwanie środków pomocowych, finanse i rachunkowość, zarządzanie,

 - doświadczenie w pracy przy opracowywaniu wniosków o fundusze pomocowe,

 - doświadczenie w pracy w administracji,

 - umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 - znajomość języka angielskiego,

 - zameldowanie na terenie gminy Czudec.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Analiza źródeł i możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów

z funduszy pomocowych.

2. Udział w przygotowaniu wniosków pomocowych poprzez:

 - wypełnianie formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania,

 - opracowywanie studium wykonalności projektu:

 - analiza wykonalności projektu pod względem technicznym, organizacyjnym, finansowym i prawnym,

 - analiza racjonalności realizacji projektu po względem finansowym

i społecznym.

3. Wdrażanie projektów zakwalifikowanych do realizacji.

4. Rozliczanie zrealizowanych projektów – przygotowywanie wniosków o płatność.

5. Monitoring projektów.

6. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z pozyskanej pomocy finansowej.

7. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

8. Opracowywanie zmian oraz wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d) dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e) kwestionariusz osobowy

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków pomocowych w terminie do dnia 22 grudnia 2008 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

zatrudni na umowę zlecenie

inspektora kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czudcu

 

 

Zakres obowiązków:

 

1. opracowywanie planu kontroli wewnętrznej w referatach i jednostkach organizacyjnych gminy,

2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy

w Urzędzie Gminy w Czudcu, w jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach wykorzystujących majątek, środki budżetowe lub realizujących zadania powierzone przez Gminę Czudec,

3. sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli w szczególności: protokołów kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych,

4. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej: Wojewodą Podkarpackim, Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli,

5. przygotowywanie analiz i wniosków pokontrolnych,

6. dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienia

pokontrolne.

 

Niezbędne wymagania:

 

1. wykształcenie wyższe magisterskie,

2. obywatelstwo polskie,

3. co najmniej 3 letni staż pracy; doświadczenie w pracy związanej ze znajomością finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

4. znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6. obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. studia podyplomowe: kontrola wewnętrzna,

2. udokumentowany staż pracy w kontroli w jednostce sektora finansów publicznych lub doświadczenie w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych,

3. znajomość Prawa zamówień publicznych,

4. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność i obiektywizm w ustalaniu

i dokumentowaniu stanu faktycznego, kreatywność, samodyscyplina, terminowość.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

i umiejętnościach,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2008 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Czudc, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

 

 


 

 

 

Czudec, 18.07.2008 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Pająk zamieszkała w Wielopolu Skrzyńkim.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w UG wpłynęło 5 aplikacji, Wszystkie podania spełniały wymogi formalne. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiły się dwie osoby: Pani Joanna Pająk oraz Pani Renata Kuś.
Z kandydatami zostały przeprowadzone testy i rozmowy kwalifikacyjne z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, ekonomii oraz znajomości obsługi komputera.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci odpowiadali kolejno na pytania członków komisji.

W wyniku dokonanej oceny Komisja postanowiła zarekomendować
do zatrudnienia kandydaturę Pani Joanny Pająk.

 

 

Wójt Gminy Czudec

 


 

 

 

Wójt Gminy Czudec

zatrudni na umowę zlecenie

inspektora kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czudcu

 

 

Zakres obowiązków:

 

1. opracowywanie planu kontroli wewnętrznej w referatach i jednostkach organizacyjnych gminy,

2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy

w Urzędzie Gminy w Czudcu, w jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach wykorzystujących majątek, środki budżetowe lub realizujących zadania powierzone przez Gminę Czudec,

3. sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli w szczególności: protokołów kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych,

4. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej: Wojewodą Podkarpackim, Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli,

5. przygotowywanie analiz i wniosków pokontrolnych,

6. dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

 

Niezbędne wymagania:

 

1. wykształcenie wyższe magisterskie,

2. obywatelstwo polskie,

3. co najmniej 3 letni staż pracy; doświadczenie w pracy związanej ze znajomością finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

4. znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6. obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. studia podyplomowe: kontrola wewnętrzna,

2. udokumentowany staż pracy w kontroli w jednostce sektora finansów publicznych lub doświadczenie w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych,

3. znajomość Prawa zamówień publicznych,

4. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność i obiektywizm w ustalaniu

i dokumentowaniu stanu faktycznego, kreatywność, samodyscyplina, terminowość.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

i umiejętnościach,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 30 lipca 2008 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Czudc, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.  

 

 


 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

 1. Małgorzata Szczygieł - Adamska                             Wyżne

2. Renata Kuś                                                       Przedmieście Czudeckie

3. Agnieszka Wolan                                                      Czudec

4. Bogusław Banaś                                                         Czudec                                               

5. Joanna Pająk                                                       Wielopole Skrzyńskie

 

 

04.07.2008 r.  Wójt Gminy Czudec

 


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. pozyskiwania środków pomocowych

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- biegła znajomość obsługi programów biurowych,

- prawo jazdy kategorii B.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany kierunek studiów: ekonomia, europeistyka, pozyskiwanie środków pomocowych, finanse i rachunkowość, zarządzanie,

- doświadczenie w pracy przy opracowywaniu wniosków o fundusze pomocowe,

- doświadczenie w pracy w administracji,

- umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- znajomość języka angielskiego,

- zameldowanie na terenie gminy Czudec.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Analiza źródeł i możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów

z funduszy pomocowych.

2. Udział w przygotowaniu wniosków pomocowych poprzez:

- wypełnianie formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania,

- opracowywanie studium wykonalności projektu:

- analiza wykonalności projektu pod względem technicznym, organizacyjnym, finansowym i prawnym,

- analiza racjonalności realizacji projektu po względem finansowym

i społecznym.

3. Wdrażanie projektów zakwalifikowanych do realizacji.

4. Rozliczanie zrealizowanych projektów – przygotowywanie wniosków o płatność.

5. Monitoring projektów.

6. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z pozyskanej pomocy finansowej.

7. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

8. Opracowywanie zmian oraz wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 

4.Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d) dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e) kwestionariusz osobowy

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków pomocowych w terminie do dnia 01 lipca 2008 r. do godz. 9.oo

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Czudec

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO REFERENTA DS. INWESTYCJI

W URZĘDZIE GMINY CZUDEC

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Łukasz Goleś zamieszkały w Czudcu.

 

 

Uzasadnienie:

 

W konkursie na stanowisko referenta ds. inwestycji wpłynęła jedna oferta pracy złożona przez Pana Łukasza Goleś. Z kandydatem spełniającym wymogi formalne została przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna z zakresu znajomości ogólnych zagadnień z zakresu administracji publicznej, oraz  zagadnień z zakresu inwestycji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowiadał kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydata.

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy, komisja postanowiła zarekomendować kandydaturę Łukasza Goleś do zatrudnienia.

 

 

 

Czudec, 02.06.2008 r.   Wójt Gminy Czudec

 

 


 

 

Czudec,02.06.2008r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

na stanowisko referenta ds. inwestycji

 

 

            Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko referenta ds. inwestycji  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się Pan Łukasz Goleś  zam. w Czudcu. Pan Łukasz Goleś spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

 

 

 

 

Stanisław Gierlak

Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referenta do spraw inwestycji

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

- wykształcenie wyższe, techniczne

- prawo jazdy kategorii B

 

2. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

 

- doświadczenie - w pracy dotyczącej przygotowania i/lub realizacji inwestycji.

- uprawnienia do pełnienia nadzoru oraz sporządzania kosztorysów,

- znajomość ustawy prawo budowlane,

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

- pełna dyspozycyjność,

- umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Bieżące analizowanie i nadzorowanie przebiegu realizowanych przez gminę

inwestycji liniowych i kubaturowych, a w szczególności:

- sprawdzanie dokumentacji projektowej,

- uzyskiwanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., których konieczność wyniknie

w trakcie realizacji umowy,

- przygotowanie i kompletowanie dokumentów wymaganych Ustawą Prawa Budowlanego,

niezbędnych dla rozpoczęcia robót budowlanych (przekazywanie placu budowy, zgłaszanie r

ozpoczęcia robót do odpowiednich Urzędów, uzyskanie  Dzienników Budowy),

- opracowywanie lub pozyskiwanie kosztorysów na roboty budowlane,

- przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji

 o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Wykonywanie zadań związanych z energetyką w Gminie.

3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia gminnego.

4 .Nadzorowanie właściwej eksploatacji cmentarzy komunalnych.

5. Przygotowywanie postanowień w sprawie podziałów.

6. Prowadzenie ewidencji budynków i numeracji nieruchomości.

7. Udział w rozprawach wodno – prawnych.

 

4. Warunki pracy:  Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a.) życiorys (CV),

b.) list motywacyjny,

c.) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d.) dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy,

e.) kwestionariusz osobowy,

f.) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g.) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji w terminie do dnia
30 maja 2008 r. do godz. 1500.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Czudec

 

 


 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

 Referent ds. inwestycji

 

Informujemy, że konkurs na stanowisko ds. inwestycji  nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

 W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, jednak podanie zostało odrzucone z powodu braków formalnych. Kandydat nie posiadał wykształcenia o kierunku budowlanym, co było wymaganiem obowiązkowym. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

 

Czudec, 16.05.2008 r.                                                                Wójt Gminy Czudec

                                                                          

 

 

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO INFORMATYKA

W URZĘDZIE GMINY CZUDEC

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Kuś zamieszkały w Nowej Wsi.

 

 

Uzasadnienie:

 W konkursie na stanowisko informatyka wpłynęła jedna oferta pracy złożona przez Pana Krzysztofa Kuś. Z kandydatem spełniającym wymogi formalne została przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna z zakresu znajomości ogólnych zagadnień z zakresu administracji publicznej, oraz  zagadnień z zakresu informatyki. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowiadał kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydata.

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy, komisja postanowiła zarekomendować kandydaturę Krzysztofa Kuś do zatrudnienia.

 

 

                        Czudec, 28.2007 r.   Wójt Gminy Czudec

 

 

 

 


 

  Czudec, 28.12.2007 r.

  

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko ds. informatyki

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

Lp.       Imię i nazwisko                                    Miejsce zamieszkania

1.      Krzysztof Kuś                                               Nowa Wieś

 

 

  Stanisław Gierlak

Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 INFORMATYK ( ½ etatu)  

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatyka,

-        znajomość systemów operacyjnych MSDOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP, LINUX, znajomość zagadnień sieciowych, architektury baz danych klient-serwer oraz  znajomość pakietów biurowych,

-        doświadczenie w pracy (minimum 6 – miesięczny staż).

 2. Wymagania dodatkowe:

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań dotyczących obsługi informatycznej Urzędu Gminy.

 4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu),

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy,

e)      kwestionariusz osobowy,

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia 24 grudnia 2007 r. do godz. 1000.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 
 

 Wójt Gminy Czudec

 

 


 

Kierownik Gospodarstwa Wodno – Kanalizacyjnego

w Czudcu

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na Oczyszczalni Ścieków w Czudcu

- konserwator elektryk

 

1. Wymagania niezbędne:

-    obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

-   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-   wykształcenie min. średnie kierunkowe,

-       uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla sieci i urządzeń takich jak: pompy, dmuchawy, sprężarki i instalacje sprężonego powietrza, aparatura kontrolno pomiarowa
i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
i instalacji wcześniej wymienionych.

-        prawo jazdy – min. kat. B,

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        doświadczenie w pracy,

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia
   kwalifikacji,

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa i konserwacja urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz na pompowniach wody i przepompowniach ścieków rozmieszczonych  na  terenie  gminy Czudec.   Usuwanie   awarii
i uszkodzeń na sieci wod. – kan. Pozostałe zadania zlecone przez przełożonego.

 4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (kopie)

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e)      kwestionariusz osobowy

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gospodarstwa lub pocztą na adres: Gospodarstwo Wodno – Kanalizacyjne w Czudcu, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6, z dopiskiem: Konserwator-elektryk.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Kierownik Gospodarstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Czudcu

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

 

Referent ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alicja Drozd  zamieszkała w Przedmieściu Czudeckim.

 

 

Uzasadnienie:

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostały przeprowadzone testy kwalifikacyjne
z zakresu znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Z kandydatami przeprowadzono także rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których odpowiadali kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała również oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydatów.

 

W wyniku przeprowadzonych testów oraz  rozmowy, komisja najwyżej oceniła kandydaturę Pani Alicji Drozd, którą to zarekomendowała do zatrudnienia.

 

 

  

                                    Czudec, 20.04.2007 r.  Wójt Gminy Czudec

 

 


 

 

 

 LISTA 

KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.       Imię i nazwisko                                 Miejsce zamieszkania

1.      Marcin Skwirut                                  Czudec

2.      Agnieszka Banaś                               Pułanki

3.      Daniel Gąsecki                                  Dynów

4.      Alicja Drozd                                       Przedmieście Czudeckie

 

 

 

19.01.2007 r.  Wójt Gminy Czudec

(data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe (preferowany kierunek – ochrona środowiska)

-        doświadczenie w pracy w administracji,

-        biegła znajomość obsługi programów biurowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec,

-        orzeczenie o niepełnosprawności.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Realizacja zadań związanych z zakresu ochrony środowiska oraz z gospodarką wodną i melioracyjną.  

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e)      kwestionariusz osobowy

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie do dnia
9 marca 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

                                                                      Wójt Gminy Czudec

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

 

Referent ds. komunikacji i gospodarki wodnej

  

Informujemy, że konkurs na stanowisko ds. komunikacji i gospodarki wodnej został unieważniony.

 

 

Uzasadnienie:

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostały przeprowadzone testy kwalifikacyjne z zakresu znajomości ogólnych zagadnień z zakresu administracji publicznej, ze znajomości zagadnień
z zakresu komunikacji i gospodarki wodnej.

Z kandydatami przeprowadzono również rozmowy kwalifikacyjne,
w trakcie których odpowiadali kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydatów:

 

 

Imię i nazwisko

Liczba punktów z testu (max. 72 pkt.)

Liczba punktów

za wykształcenie i staż (max. 20 pkt)

SUMA

Andrzej Piwko

45,5

17

62,5

Stanisław Musiałek

39

20

59

Paweł Lisowski

24

15

39

 

 

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawili również warunki zatrudnienia na jakich decydują się na podjecie pracy. W związku z tym, że propozycje wszystkich kandydatów znacznie odbiegają od możliwości Urzędu (dotyczy to w szczególności warunków finansowych zatrudnienia) Wójt Gminy podjął decyzję o unieważnieniu konkursu.

 

                    Czudec, 23.02.2007 r.   Wójt Gminy Czudec

                                    (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

 

Referent ds. 0bronnych, ochrony p.poż. i BHP

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Milewska  zamieszkała w Pstrągowej.

 

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostały przeprowadzone testy kwalifikacyjne z zakresu znajomości ogólnych zagadnień z zakresu administracji publicznej, ze znajomości zagadnień z zakresu spraw obronnych, ochrony p.poż. oraz BHP.

Z kandydatami przeprowadzono również rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których odpowiadali kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydatów.

 

 

Imię i nazwisko

Liczba punktów z testu (max. 80 pkt.)

Liczba punktów

za wykształcenie i staż (max. 20 pkt)

SUMA

Marcin Skwirut

42

20

62

Barbara Milewska

59

20

79

Agnieszka Banaś

31

15

46

Anna Budzyn

23,5

15

38,5

 

 

W wyniku przeprowadzonych testów oraz  rozmowy, komisja najwyżej oceniła kandydaturę Pani Barbary Milewskiej, którą to zarekomendowała do zatrudnienia.

 

 

               Czudec, 23.02.2007 r.   Wójt Gminy Czudec

                            (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko ds. obronnych, ochrony p.poż. oraz BHP

 

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Imię i nazwisko                                               Miejsce zamieszkania

 

1. Marcin Skwirut                                          Czudec

2. Barbara Milewska                                     Pstrągowa

3. Agnieszka Banaś                                       Pułanki

4. Anna Budzyn                                              Wyżne

 

                                                              Wójt

                                                     Stanisław Gierlak         

         

 


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Ds. obronnych, ochrony p.poż. oraz BHP

 

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe

-        doświadczenie w pracy w administracji, 

2. Wymagania dodatkowe: 

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec,

-        orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań obronnych gminy, zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia akcji kurierskiej, zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP, turystyki i sportu.  

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e)      kwestionariusz osobowy

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ds. komunikacji i gospodarki wodnej w terminie do dnia 16 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Czudec

 


 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko ds. komunikacji i gospodarki wodnej

 

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Imię i nazwisko                                               Miejsce zamieszkania

 

1. Andrzej Piwko                                           Czudec

2. Stanisław Musiałek                                  Czudec

3. Paweł Lisowski                                         Pstrągowa

    

 

                                                             Wójt

                                                     Stanisław Gierlak                       

 

 


 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Ds. komunikacji i gospodarki wodnej

 

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe budowlane (preferowany kierunek: budowa i utrzymanie dróg
i mostów),

-        doświadczenie w pracy w administracji, 

2. Wymagania dodatkowe:

-        znajomość zasad przygotowania i prowadzenia inwestycji (opracowywania przedmiarów i kosztorysów robót),

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec,

-        mile widziane uprawnienia budowlane. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań związanych z budową, modernizacją, remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, mostów, przepustów drogowych i chodników, realizacja zadań związanych z gospodarką wodną oraz melioracyjną.   

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu)

d)      dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy

e)      kwestionariusz osobowy

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ds. komunikacji i gospodarki wodnej w terminie do dnia 16 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Czudec

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 NA STANOWISKO PRACY

Dyrektora środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowej Wsi

 

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Beaty Lentowicz zamieszkałej w Rzeszowie.

  

Uzasadnienie:

 

            Z kandydatką spełniającą wymogi formalne została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz znajomości KPA. Komisja dokonała również oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydatki.

            W wyniku przeprowadzonej rozmowy, komisja pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Beaty Lentowicz, która to zarekomendowała do zatrudnienia.

 

 

Czudec 3.10.2006     
                                                                Stanisław Gierlak 

                                                              Wójt Gminy Czudec             
                    

 

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowej Wsi

 

 

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna, psychologia lub socjologia,

-        minimum 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

-        specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, w których programie uwzględniono minimum programowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,

-        znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,

-        umiejętność zarządzania zespołem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        zameldowanie na terenie gminy Czudec

-        umiejętność dobrej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie gospodarką finansową, organizacja pracy, oraz kierowanie zespołem pracowników
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi.

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      własną koncepcję kierowania Środowiskowym Domem Samopomocy.

d)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

e)      dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy

f)       kwestionariusz osobowy

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

h)      zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi w terminie do dnia 22 września 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE

 

Referent ds. księgowości

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Jacek zamieszkała w Czudcu.

 

 Uzasadnienie:

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostały przeprowadzone testy kwalifikacyjne z zakresu znajomości ogólnych zagadnień z zakresu administracji publicznej, ze znajomości finansów publicznych i księgowości oraz obsługi komputera i oprogramowania biurowego. Z kandydatami przeprowadzono również rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których odpowiadali kolejno na pytania członków komisji. Komisja dokonała oceny wykształcenia oraz stażu pracy kandydatek.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy, komisja najwyżej oceniła kandydaturę Pani Monika Jacek, którą to zarekomendowała do zatrudnienia.

 

 

Czudec, 28.04.2006 r.                        Stanisław Gierlak

                                                           Wójt Gminy Czudec

                                                            

 

 


 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko Referent ds. księgowości

 

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

1.      Joanna Zaręba                   Pstrągowa

2.      Małgorzata Borowiec        Babica

3.      Monika Jacek                    Czudec

4.      Agata Pałka                       Przedmieście Czudeckie

 

 

 

Czudec, 21.04.2006 r.   

                                                                                 Stanisław Gierlak

                                                                                Wójt Gminy Czudec

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na  stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany
Pan Andrzej Ślipski zamieszkały w Czudcu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Gminy wpłynęły dwie oferty pracy. Obydwie oferty odpowiadały wymogom formalnym. W dniu 10 kwietnia zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, których celem była weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz sprawdzenie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. W wyniku przeprowadzonych działań komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę Pana Andrzeja Ślipskiego.

 

 

Czudec, 12.04.2006 r.   

                                                                                 Stanisław Gierlak

                                                                                Wójt Gminy Czudec

 

 


 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych
i ochrony środowiska

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

1.      Andrzej Ślipski             Czudec

2.      Paweł Brud                    Przedmieście Czudeckie

 

Czudec dn. 06.04.2006 r.                                      Stanisław Gierlak    

                                                                                  Wójt Gminy Czudec

 

 

 

 


 

 

Wójt Gminy Czudec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent ds. księgowości

 

 

1. Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

-        posiada ekonomiczne jednolite studnia magisterskie, lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studnia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe, (mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej)

-        umiejętność prowadzenia księgowości w systemie informatycznym,

-        znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i rozliczeń z ZUS

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        biegła znajomość MS OFFICE

-        umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d)      kwestionariusz osobowy

e)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)       oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Staromiejska 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. księgowości  w terminie do dnia 18 kwietnia 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czudec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Czudec dn., 05.04.2006 r.

 

 


 

 

WÓJT GMINY CZUDEC

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska.

 

1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe (budownictwo ewentualnie ochrona środowiska)

-         znajomość zasad kosztorysowania,

-         umiejętność sporządzania przedmiaru robót,

-         biegła znajomość obsługi programów biurowych (MS OFFICE),

-         znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-         znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

 

2. Wymagania dodatkowe: zameldowanie na terenie Gminy Czudec

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.        Przygotowywanie harmonogramu  przetargów  i przesyłanie go do Biuletynu  Zamówień Publicznych.

2.        Przygotowywanie dokumentów przetargowych i przeprowadzanie przetargów.

3.        Prowadzenie rejestru  przetargów ogłaszanych przez Gminę.

4.        Nadzorowanie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych.

5.        Organizowanie i nadzorowanie zbiórki odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości.

6.        Przygotowywanie decyzji dotyczących składowania odpadów niebezpiecznych
i innych dla zakładów produkcyjnych.

7.        Prowadzenie rejestru umów na odbiór odpadów komunalnych.

8.        Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań wymienionych
w niniejszym zakresie.

9.        Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z korzystania ze środowiska.

10.     Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

11.     Udział w rozprawach wodno – prawnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d)      kwestionariusz osobowy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie urzędu na adres: Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@czudec.pl
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska w terminie do dnia 
5 kwietnia 2006 r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.).

 

Czudec, 22 marca 2006 r.

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo