-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-21 14:50:30
Moja sprawa / Ochrona środowiska / Azbest

 Wniosek o dotację na odbiór odpadów azbestowych 

 


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest               „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Czudec w 2017 r.”                              z terenu gminy Czudec w 2016 r.”

                                      

 


Zał nr 1 do uchwały XIX/147/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Czudec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

§ 1. O dotację mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) lub jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy Czudec, na której planowana jest realizacja zadania.

§ 2. 1. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji  poniesionych na realizację zadania polegającego na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

2. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych.

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

4. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych udzielane będzie z zabezpieczonych w danym roku budżetowym w budżecie Gminy Czudec środków finansowych oraz innych środków pozyskanych przez Gminę Czudec na ten cel.

§ 3. Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Gminy Czudec:

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Czudec.

2. Po wejściu w życie niniejszej Uchwały, wnioski przyjmowane są bezterminowo.

3. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne, według kolejności ich wpływu.

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą.

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

6. Przyznanie dotacji celowej na zadania określone w § 2 uzależnione jest od środków zabezpieczonychw budżecie Gminy Czudec w danym roku budżetowym.

7. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku.

8. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez wyłonionego przez Gminę Czudec, Wykonawcę - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

9. Rozliczenie dotacji stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru zakończonych prac oraz karta przekazania odpadu na składowisko.

§ 4. Zasady udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych:

1. Gmina Czudec, w imieniu wnioskodawcy, występuje do podmiotu udzielającego dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu, o przyznanie przedmiotowej dotacji.

2. Informacji o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych, Wójt Gminy Czudec udzieli zainteresowanym stronom, po podpisaniu umowy z podmiotem udzielającym ww. dofinansowania.

3. Składanie i rozpatrywanie wniosków, realizacja zadania oraz rozliczenie dotacji będzie odbywać się na zasadach określonych w § 3 niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 stanowi załącznik nr 1  niniejszego regulaminu.

2. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Czudec oraz na stronie internetowej Gminy Czudec.

3. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo