-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-21 15:01:01
Moja sprawa / Ochrona środowiska / Odpady komunalne

PUNKT SLEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODAPDÓW

Zmiany w gospodarce odpadami !

Urząd Gminy w Czudcu informuje mieszkańców naszej gminy, że od 1 stycznia 2019 r.  nastąpią zmiany w gospodarce odpadami w następującym zakresie:

1.Zmiana wysokości opłaty za odpady:  

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

- za odpady segregowane – 8 zł/osobę na miesiąc;

- za odpady zmieszane – 16 zł/osobę na miesiąc.

2) dla nieruchomości niezamieszkałych:

- worek kolorowy- 7 zł/ worek

- worek czarny – 16 zł/worek

Zmiana stawki jest przede wszystkim wynikiem zwiększonych cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów(ustalonych w wyniku przetargu) oraz brakiem należytej segregacji odpadów (coraz mniej jest odpadów segregowanych, natomiast wzrasta ilość odpadów zmieszanych, za które płacimy wyższą cenę). Przypominamy, że system gospodarki odpadami musi się samofinansować, co oznacza że  nie można do niego dokładać środków z budżetu gminy. Wszystkie wydatki muszą być pokryte  z wpłat za gospodarowanie odpadami pochodzących od mieszkańców gminy.

Informujemy również, ze w związku z niewłaściwą segregacją odpadów będą przeprowadzone kontrole polegające na weryfikacji zawartości czarnych worków. Kontrole będą dotyczyły głównie osób, które deklarują segregację, a oddają w większości worki  z odpadami zmieszanymi.
W przypadku stwierdzenia nienależytej segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w konsekwencji którego opłata za gospodarowanie odpadami będzie decyzją zwiększona do stawki jaka obowiązuje dla odpadów niesegregowanych.

2. Zmiany harmonogramu odbioru odpadów – odpady komunalne będą odbierane co tydzień, w każdej miejscowości. W 2019 r. odpady będą odbierane w każdą środę, z wyjątkiem dni świątecznych.

 

3. Odpady wielkogabarytowe – będą odbierane tylko i wyłącznie w PSZOK, mieszkańcy muszą je dostarczyć we własnym zakresie.

 

4. Odbiór popiołu – popiół należy dostarczyć we własnym zakresie do  PSZOK. Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od 1.01.2019 r. popiołu nie wolno wrzucać do czarnego worka, gdyż takie nie będą odbierane

PSZOK jest zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1). Mieszkańcy gminy Czudec mogą  tam oddać następujące odpady:

 • budowlane i rozbiórkowe,
 • gruz,
 • odpady wielkogabarytowe, 
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki
 • popiół
 • odpady zielone.

Budowa PSZOK była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

PSZOK jest otwarty:

- w każdą środę w godz. 8.00 – 10.00

- w każdy piątek w godz. 15.00 -17.00

- w każdą sobotę w godz. 8.00 – 10.00

Przekazanie odpadów do PSZOK należy zgłosić, od poniedziałku do piątku, co najmniej 1 godz. przed otwarciem Punktu, telefonicznie pod numerem 17 7172148 lub osobiście w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2019 R.


 

Urząd Gminy w Czudecu informuje wszystkich mieszkańców gminy Czudec, że został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obok Oczyszczalni Ścieków w Przedmieściu Czudeckim.

Godziny otwarcia:
- w poniedziałek od godz. 14.00 do 15.00,  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 17 7172148
- w piątek od godz. 8.00 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 17 7172148

W PSZOK-u odbierane są odpady:

 1. zużyte baterie i akumulatory,
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. zużyte opony,
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 6. odpady zielone

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane w sposób powyżej określony w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem (w przeliczeniu na rok/gospodarstwo domowe):

1) do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym do 1 m 3 styropianu,

2) do 4 sztuk opon,

3) do 0,2 Mg odpadów  zielonych.

 

Od 1 listopada 2016 r. obowiązują stawki oplat:

1) 14,00 zł  od osoby na miesiąc, jeżeli odpady będą gromadzone i oddawane jako zmieszane (niesegregowane),

2) 5,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady będą segregowane,

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (np. lokale gastronomiczne, punkty świadczące usługi hotelarskie, domki letniskowe, punkty handlowe itp.) wysokość opłaty zależy od pojemności i ilości pojemników lub worków oraz określonym w deklaracji sposobem postępowania z odpadami:

14,00 zł  za  pojemnik (worek)   120 l na odpady zmieszane.

3,00 zł za pojemnik (worek)  120 l na odpady segregowane;

 

DEKALARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty należy uiszczać kwartalnie, bez wezwania w terminach:

a) do 31 marca (każdego roku) – za I kwartał,    

b) do 30 czerwca (każdego roku) – za II kwartał,

c) do 30 września (każdego roku) – za III kwartał,

d) do 30 listopada (każdego roku) – za IV kwartał

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czudec (nr 98 9168 1014 3900 0286 2000 0010) lub w kasie Urzędu.

Na worku będzie umieszczona informacja, co można do niego wrzucać. Należy przestrzegać właściwej segregacji, ponieważ będzie ona podlegała kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpady będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji, zwiększona opłata.

W ramach opłaty będzie również możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów. Odpady te będą zbierane, tak jak dotychczas, przy trasie odbioru, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto nieodpłatnie można oddawać następujące rodzaje odpadów do PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

 • przeterminowane leki - do ustawionych pojemników w aptekach,
 • zużyte baterie - do pojemników ustawionych w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy,
 • świetlówki i żarówki energooszczędne - do  ogólnodostępnych pojemników ustawionych w Urzędzie Gminy oraz w sklepie wielobranżowym GS PSTRĄGOWIAK w Pstrągowej.
 • zużyte akumulatory - można oddać zbierającemu tego typu odpady lub zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów.

Natomiast odpady z budowy, remontu lub demontażu obiektów budowlanych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub odebrane przez podmiot uprawniony na indywidualne zgłoszenie.                      

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czudec.pdf


Informacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2018

 

ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2018

 

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI


Informacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2017

 

ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017

 

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI


Informacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2016

 

ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

 

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI


Informacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2015

 

ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2015

 

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMIInformacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2014

 

ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

 

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI


Informacja o miejscach i sposobach zagodpodarowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czudec oraz o osiagniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komulanych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania w roku 2013

 

ANALIZA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2013

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo