-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-22 14:38:05
Gospodarka Przestrzenna

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

22.10.2019 r.

       Obwieszczenie

       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że  Wójt Gminy Czudec wydał postanowienie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: B.6733.26.2019 z dnia 4.10.2019 r. w zakresie korekty przebiegu orientacyjnego kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 426/4, 426/3 na załącznikach graficznych  nr:

 • nr 1B część graficzna warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • nr 3B – część graficzna wyników analizy urbanistyczno – architektonicznej sporządzona na mapie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

11.10.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 11.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy (dom pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie), na terenie części działki nr ewid. 1062, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

4.10.2019 r.

       Obwieszczenie

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 4.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Owocowej w miejscowości Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 438/8, 438/3, 437/2 (droga wewnętrzna), 438/6, 437/3 (droga wewnętrzna), 437/5 (droga wewnętrzna), 435/1, 435/2, 437/4 (droga wewnętrzna), 436, 426/4, 437/6 (droga wewnętrzna), 437/7 (droga wewnętrzna), 434, 427/1, 431, 437/9 (droga wewnętrzna), 437/10 (droga wewnętrzna), 430/13.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

23.09.2019 r.

       Obwieszczenie

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 23.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 600/14 (droga gminna nr 112121R), 600/21, 600/22, 1316 w Babicy, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

23.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1685/3, 1685/4, 1685/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

19.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że:

- zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji przez Wojewódzki Urząd  Ochrony Zabytków znak: L.dz. Rz-IRN.5151.360.2019.BS z dnia 2.09.2019 r.

- została wydana decyzja przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 5.09.2019 r. znak: RZ.RPP.611.817.2019.MW.

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),  z a w i a d a m i a m,  że  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy (dom pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie), na terenie części działki nr ewid. 1062, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

17.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Owocowej w miejscowości Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 438/8, 438/3, 437/2 (droga wewnętrzna), 438/6, 437/3 (droga wewnętrzna), 437/5 (droga wewnętrzna), 435/1, 435/2, 437/4 (droga wewnętrzna), 436, 426/4, 437/6 (droga wewnętrzna), 437/7 (droga wewnętrzna), 434, 427/1, 431, 437/9 (droga wewnętrzna), 437/10 (droga wewnętrzna), 430/13  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

13.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 13.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1571/3, 1572/1, 1572/2, 1577 (droga wewnętrzna), 1585/3 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwiesczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

4.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 4.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1027, 1030, 1907/2  w Czudcu (ul. Leśna), gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

4.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 279, 281, 711/3, 711/4  w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

3.09.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 1073 ze zm. )   zawiadamiam, że w dniu 3.09.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 1169/3, 1169/4, 1169/2, 1171, 1173, 1186, 1187, 1183, 1201/7, 1201/6, 1201/4, 1200/2 (droga wewnętrzna), 1202/6 (droga wewnętrzna), 1202/7 na rzecz Gminy Czudec; ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

23.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 6.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1685/3, 1685/4, 1685/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

23.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 600/14 (droga gminna nr 112121R), 600/21, 600/22, 1316 w Babicy, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

22.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 17.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Owocowej w miejscowości Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 438/8, 438/3, 437/2 (droga wewnętrzna), 438/6, 437/3 (droga wewnętrzna), 437/5 (droga wewnętrzna), 435/1, 435/2, 437/4 (droga wewnętrzna), 436, 426/4, 437/6 (droga wewnętrzna), 437/7 (droga wewnętrzna), 434, 427/1, 431, 437/9 (droga wewnętrzna), 437/10 (droga wewnętrzna), 430/13.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

21.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1571/3, 1572/1, 1572/2, 1577 (droga wewnętrzna), 1585/3 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

20.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1578/3, 1578/4, 1578/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

19.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 19.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 114 (droga wewnętrzna), 367 (droga wewnętrzna), 374 (droga wewnętrzna), 390 (droga wewnętrzna), 774 (ciek wodny), 787, 832 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

16.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 18.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Marii Mańko działającej w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Babicy, Babica 2, 38-120 Czudec, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy (dom pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie), na terenie części działki nr ewid. 1062, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

16.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 16.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 362/1, 366/1 (droga wewnętrzna), 385/5, 748 (droga gminna nr 112125R), 1289 (droga wewnętrzna), 1554/2 (droga wewnętrzna) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

12.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1027, 1030, 1907/2  w Czudcu (ul. Leśna), gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

12.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 279, 281, 711/3, 711/4  w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

2.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam,  że w dniu 2.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1145/3, 1145/4, 1144/5, 1145/5 (droga wewnętrzna) w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

2.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 2.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 760, 761 w Czudcu, gmina Czudec.

 obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

1.08.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 1.08.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN zasilającego budynek mieszkalny położony na działce ewidencyjnej nr 420/3 w miejscowości Czudec ul. Św. Jana” na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Piotr Kubiak, Gwoździanka 124, 38-114 Niebylec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

29.07.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 9.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1571/3, 1572/1, 1572/2, 1577 (droga wewnętrzna), 1585/3 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

29.07.2019 r.

       Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 9.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 600/14 (droga gminna nr 112121R), 600/21, 600/22, 1316 w Babicy, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

26.07.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1578/3, 1578/4, 1578/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

24.07.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 114 (droga wewnętrzna), 367 (droga wewnętrzna), 374 (droga wewnętrzna), 390 (droga wewnętrzna), 774 (ciek wodny), 787, 832 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec” z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

24.07.2019 r.

       Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 362/1, 366/1 (droga wewnętrzna), 385/5, 748 (droga gminna nr 112125R), 1289 (droga wewnętrzna), 1554/2 (droga wewnętrzna) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec” przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.07.2019 r. znak: O.RZ.Z-3.4351.265.2019.1.sm.  

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 362/1, 366/1 (droga wewnętrzna), 385/5, 748 (droga gminna nr 112125R), 1289 (droga wewnętrzna), 1554/2 (droga wewnętrzna) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

 obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

18.07.2019 r.

       Obwieszczenie

                  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 25.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego

w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 279, 281, 711/3, 711/4  w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

- obwieszczenie -

 


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec                                                                                   

18.07.2019 r.

       Obwieszczenie

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 04.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego

w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1027, 1030, 1907/2  w Czudcu (ul. Leśna), gmina Czudec.

- obwieszczenie -


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 18.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1578/3, 1578/4, 1578/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1145/3, 1145/4, 1144/5, 1145/5 (droga wewnętrzna) w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 760, 761 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

2.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 30.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 114 (droga wewnętrzna), 367 (droga wewnętrzna), 374 (droga wewnętrzna), 390 (droga wewnętrzna), 774 (ciek wodny), 787, 832 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1596/4, 1598 (droga wewnętrzna), 1601/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 779/1, 805, 806, 882/1 (droga gminna nr 112112R) w Zaborowie, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1120/14, 1120/15, 1120/16, 1120/17, 1120/26 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1269, 1270/1, 1270/2, 1270/3 w Babicy, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 79/7, 80/5 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 30.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 362/1, 366/1 (droga wewnętrzna), 385/5, 748 (droga gminna nr 112125R), 1289 (droga wewnętrzna), 1554/2 (droga wewnętrzna) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

24.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 24.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1090, 1093, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 28.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1145/3, 1145/4, 1144/5, 1145/5 (droga wewnętrzna) w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 28.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 760, 761 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1596/4, 1598 (droga wewnętrzna), 1601/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 779/1, 805, 806, 882/1 (droga gminna nr 112112R) w Zaborowie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1120/14, 1120/15, 1120/16, 1120/17, 1120/26 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1269, 1270/1, 1270/2, 1270/3 w Babicy, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 79/7, 80/5 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

5.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 5.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 626, 803, 804, 799 (droga krajowa nr 19-E71) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

30.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1090, 1093, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec przez Powiatowy zarząd Dróg w Strzyżowie z dnia 20.05.2019 r. znak: PZD.456.43.2019.

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1090, 1093, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że  Wójt Gminy Czudec wydał postanowienie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: B.6733.35.2018 z dnia 16.04.2019 r.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że  Wójt Gminy Czudec wydał postanowienie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: B.6733.21.2018 z dnia 29.11.2018 r.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 23.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 343/1, 343/2, 344 (droga wewnętrzna), 345/6 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że  Wójt Gminy Czudec wydał postanowienie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: B.6733.35.2017 z dnia 8.02.2018 r. w zakresie:

- na stronie  2 ww. decyzji w wierszu 10 jest: „oraz w części miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid.: 914/4, 924.”,  powinno być: „oraz w części miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid.: 916/4, 924.”

- na stronie  5 ww. decyzji w wierszu 28 jest: „1888/6 oraz w części miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid.: 914/4, 924.”, powinno być: „1888/6 oraz w części miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid.: 916/4, 924.”

 Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 626, 803, 804, 799 (droga krajowa nr 19-E71) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec” przez Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2019 r. znak: O.RZ.Z-3.4351.153.2019.1.sm.

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 626, 803, 804, 799 (droga krajowa nr 19-E71) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec” zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 247, 257 (potok Czudec), 260, 261, 262 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 16.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1596/4, 1598 (droga wewnętrzna), 1601/5 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

 obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 16.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 779/1, 805, 806, 882/1 (droga gminna nr 112112R) w Zaborowie, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 16.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1120/14, 1120/15, 1120/16, 1120/17, 1120/26 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 16.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1269, 1270/1, 1270/2, 1270/3 w Babicy, gmina Czudec. 

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 16.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 79/7, 80/5 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

7.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 8.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Szymona Dyląg reprezentujący firmę pn. DESIGN FOR INDUSTRY Sp z o.o.; ul. Ignacego Solarza 2/3; 35-118 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1090, 1093, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 343/1, 343/2, 344 (droga wewnętrzna), 345/6 w Czudcu, gmina Czudec przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 16.04.2019 r. znak: RZ.1.5.521.745.2019.RD. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 247, 257 (potok Czudec), 260, 261, 262 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 11.04.2019 r. znak: RZ.RPP.611.313.2019.DS.

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 18.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 626, 803, 804, 799 (droga krajowa nr 19-E71) w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, realizowana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wyżne, gmina Czudec”.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

16.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 16.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 14/2, 15, 39/1, 40, 41, 42, 53/3, 53/4, 70, 71, 74, 93, 97/1, 97/2, 108, 109 (droga wewnętrzna),  110, 111, 113, 115, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 226, 231 (droga wewnętrzna), 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 250 (droga wewnętrzna), 251, 257 (ciek wodny – potok Czudec), 260, 261, 262, 264/1 (część inwestycji), 264/2, 265, 276, 277 (droga wewnętrzna), 278, 279 (droga gminna nr 112115R), 280, 281 (część inwestycji), 282, 283, 284, 286/1, 287/1, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 293, 294, 304, 365, 366 (droga wewnętrzna), 373, 377, 378, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 396/1, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 402, 413, 414, 415, 416, 417, 425 (droga gminna nr 112115R), 430, 558 (droga gminna nr 112119R), 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 589/1 (część inwestycji), 589/2, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 597 (część inwestycji), 598, 599, 600, 601, 603, 604 (część inwestycji), 606, 608/1, 608/2 (część inwestycji), 611/1, 611/2, 613, 614/1, 614/2 (część inwestycji), 619, 620, 621, 622/1, 697, 699, 700, 701/2, 701/3, 701/4, 706 (droga wewnętrzna), 707/1, 707/2, 707/3, 710, 711/3, 711/4, 720, 721 (droga gminna nr 112115R), 722, 730, 732, 733, 743, 762, 765 (część inwestycji), 767, 769, 775, 778, 779 (droga gminna nr 112115R), 780 (droga wewnętrzna), 781 (droga wewnętrzna), 783/1, 783/2, 786/1, 786/2 (droga wewnętrzna), 788, 789, 792 (część inwestycji), 793 (część inwestycji), 799, 800 (część inwestycji), 801 (część inwestycji), 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 812, 813/1, 813/2,  814/2, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 827/1, 828/1, 828/2, 829, 830, 834/1, 834/3, 834/4, 835, 836, 842, 843, 844, 845, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/2, 858, 863, 864/1, 864/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie                              
 • 6 (droga gminna nr 112115R), 4/5, 3/7 w miejscowości Czudec

na rzecz Gminy Czudec; Ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

   Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działce nr ewid.: 

- 89, 90, 91, 92, 153, 363/1, 404/2, 405, 409, 411, 422, 423, 424, 588, 623, 766, 768, 770, 790/1 (objętych wnioskiem) zlokalizowanych na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.),

 - na części działek nr ewid.  264/1, 281, 589/1, 597, 604, 608/2, 614/2, 765, 792, 793, 800, 801  (objętych wnioskiem) zlokalizowanych na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.),

 - 75/1 (objętej wnioskiem) zlokalizowanej na terenie objętym miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego Zabudowa Mieszkaniowa Jednorodzinna II w miejscowości Przedmieście Czudeckie (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXIX/227/2013).

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 955/2, 955/3, 955/4, 955/5 w Czudcu, gmina Czudec na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 500/3, 500/4, 1165/1, 1165/2 w Czudcu, gmina Czudec na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 53/13, 53/20, 53/21, 53/22 w Czudcu, gmina Czudec na żądanie Pani Agnieszki Kielar zam. 38-126 Markuszowa 22.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 19.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 343/1, 343/2, 344 (droga wewnętrzna), 345/6 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

1.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 12.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 247, 257 (potok Czudec), 260, 261, 262 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

1.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 14/2, 15, 39/1, 40, 41, 42, 53/3, 53/4, 70, 71, 74, 93, 97/1, 97/2, 108, 109 (droga wewnętrzna),  110, 111, 113, 115, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 226, 231 (droga wewnętrzna), 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 250 (droga wewnętrzna), 251, 257 (ciek wodny – potok Czudec), 260, 261, 262, 264/1 (część inwestycji), 264/2, 265, 276, 277 (droga wewnętrzna), 278, 279 (droga gminna nr 112115R), 280, 281 (część inwestycji), 282, 283, 284, 286/1, 287/1, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 293, 294, 304, 365, 366 (droga wewnętrzna), 373, 377, 378, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 396/1, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 402, 413, 414, 415, 416, 417, 425 (droga gminna nr 112115R), 430, 558 (droga gminna nr 112119R), 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 589/1 (część inwestycji), 589/2, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 597 (część inwestycji), 598, 599, 600, 601, 603, 604 (część inwestycji), 606, 608/1, 608/2 (część inwestycji), 611/1, 611/2, 613, 614/1, 614/2 (część inwestycji), 619, 620, 621, 622/1, 697, 699, 700, 701/2, 701/3, 701/4, 706 (droga wewnętrzna), 707/1, 707/2, 707/3, 710, 711/3, 711/4, 720, 721 (droga gminna nr 112115R), 722, 730, 732, 733, 743, 762, 765 (część inwestycji), 767, 769, 775, 778, 779 (droga gminna nr 112115R), 780 (droga wewnętrzna), 781 (droga wewnętrzna), 783/1, 783/2, 786/1, 786/2 (droga wewnętrzna), 788, 789, 792 (część inwestycji), 793 (część inwestycji), 799, 800 (część inwestycji), 801 (część inwestycji), 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 812, 813/1, 813/2,  814/2, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 827/1, 828/1, 828/2, 829, 830, 834/1, 834/3, 834/4, 835, 836, 842, 843, 844, 845, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/2, 858, 863, 864/1, 864/2 – w miejscowości Przedmieście Czudeckie,                             
 • 6 (droga gminna nr 112115R), 4/5, 3/7 – w miejscowości Czudec.

       przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 28.03.2019 r. znak: RZ.RPP.611.272.2019.MB.

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 14/2, 15, 39/1, 40, 41, 42, 53/3, 53/4, 70, 71, 74, 75/1, 89, 90, 91, 92, 93, 97/1, 97/2, 108, 109 (droga wewnętrzna),  110, 111, 113, 115, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 226, 231 (droga wewnętrzna), 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 250 (droga wewnętrzna), 251, 257 (ciek wodny – potok Czudec), 260, 261, 262, 264/1 (część inwestycji), 264/2, 265, 276, 277 (droga wewnętrzna), 278, 279 (droga gminna nr 112115R), 280, 281 (część inwestycji), 282, 283, 284, 286/1, 287/1, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 293, 294, 304, 363/1, 365, 366 (droga wewnętrzna), 373, 377, 378, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 396/1, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 402, 404/2, 405, 409, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 422, 423,424, 425 (droga gminna nr 112115R), 430, 558 (droga gminna nr 112119R), 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 588, 589/1 (część inwestycji), 589/2, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 597 (część inwestycji), 598, 599, 600, 601, 603, 604 (część inwestycji), 606, 608/1, 608/2 (część inwestycji), 611/1, 611/2, 613, 614/1, 614/2 (część inwestycji), 619, 620, 621, 622/1, 623, 697, 699, 700, 701/2, 701/3, 701/4, 706 (droga wewnętrzna), 707/1, 707/2, 707/3, 710, 711/3, 711/4, 720, 721 (droga gminna nr 112115R), 722, 730, 732, 733, 743, 762, 765 (część inwestycji), 766, 767, 768, 769, 770, 775, 778, 779 (droga gminna nr 112115R), 780 (droga wewnętrzna), 781 (droga wewnętrzna), 783/1, 783/2, 786/1, 786/2 (droga wewnętrzna), 788, 789, 790/1, 792 (część inwestycji), 793 (część inwestycji), 799, 800 (część inwestycji), 801 (część inwestycji), 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 812, 813/1, 813/2,  814/2, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 827/1, 828/1, 828/2, 829, 830, 834/1, 834/3, 834/4, 835, 836, 842, 843, 844, 845, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/2, 858, 863, 864/1, 864/2 – w miejscowości Przedmieście Czudeckie,                             
 • 6 (droga gminna nr 112115R), 4/5, 3/7 – w miejscowości Czudec.

zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 955/2, 955/3, 955/4, 955/5 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami),  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 500/3, 500/4, 1165/1, 1165/2 w Czudcu, gmina Czudec przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27.02.2019 r. znak: RZ.1.5.521.381.2019.RD. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pani Agnieszki Kielar zam. Markuszowa 22; 38-126 Markuszowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 53/13, 53/20, 53/21, 53/22 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 11.03.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1424 (droga wewnętrzna), 1435, 1495/2 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 4.03.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie działki nr ewid. 116/6  w Czudcu, gmina Czudec, wraz z podziałem działki nr ewid. 116/6.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 4.03.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 68/1, 68/2, 68/4, 68/6, 68/7, 68/8 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 24.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Agnieszki Kielar zam. Markuszowa 22; 38-126 Markuszowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 53/13, 53/20, 53/21, 53/22 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


 ​OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 29.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 955/2, 955/3, 955/4, 955/5 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


 ​OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że  w dniu 29.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z siedzibą: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 500/3, 500/4, 1165/1, 1165/2 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


​OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn.  zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1232 (ciek wodny „Wola”), 1348, 1349, 1350/3, 1350/4 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec8na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: Ul. Krucza 6/14,  00-537 Warszawa  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1424 (droga wewnętrzna), 1435, 1495/2 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945)  zawiadamiam, że w dniu 11.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003B, na terenie części działki nr ewid. 6833 w Pstragowej, gmima Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

7.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: Ul. Krucza 6/14,  00-537 Warszawa  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 68/1, 68/2, 68/4, 68/6, 68/7, 68/8 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Fortuny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie działki nr ewid. 116/6  w Czudcu, gmina Czudec, wraz z podziałem działki nr ewid. 116/6 zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945)  zawiadamiam, że w dniu 28.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś i Zaborów, w gminie Czudec, na terenie działek nr ewid.:

 • 1288 (droga wewnętrzna), 1149, 1150, 1151, 1152/2, 1196/3, 1156, 1382, 1168, 1169/1, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1170, 1181 w Nowej Wsi
 • 882/1 (droga gminna nr 112112R), 809/1, 804, 803, 778/2, 778/1, 779/1, 798/1 (droga powiatowa nr 1930R) w Zaborowie.

           Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działkach  nr ewid.:

 • 1184 w Nowej Wsi,
 • 799, 800, 801, 809/2  w Zaborowie

zlokalizowanych na terenie gdzie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), z a w i a d a m i a m, że została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1232 (ciek wodny „Wola”), 1348, 1349, 1350/3, 1350/4 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 18.01.2019 r. znak: RZ.RPP.611.1605.2018.MW oraz postanowienie z dnia 18.01.2019 r. znak: RZ.RPP.611.1605.2018.MW.

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że  w dniu 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: Ul. Krucza 6/14,  00-537 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 1424 (droga wewnętrzna), 1435, 1495/2 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że  w dniu 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: Ul. Krucza 6/14,  00-537 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 68/1, 68/2, 68/4, 68/6, 68/7, 68/8 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003B, na terenie części działki nr ewid. 6833 w Pstrągowej, gmina Czudec na żądanie Pani Anny Ruszała, działającej w imieniu P4 sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), z a w i a d a m i a m, że:

- została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś i Zaborów, w gminie Czudec, na terenie działek nr ewid.:

 • 1288 (droga wewnętrzna), 1149, 1150, 1151, 1152/2, 1196/3, 1156, 1382, 1168, 1169/1, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1170, 1181 w Nowej Wsi,
 • 882/1 (droga gminna nr 112112R), 809/1, 804, 803, 778/2, 778/1, 779/1, 798/1 (droga powiatowa nr 1930R) w Zaborowie

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 4.01.2019 r. znak: RZ.RPP.611.1450.2018.MK oraz postanowienie z dnia 4.01.2019 r. znak: RZ.RPP.611.1450.2018.MK;

    - zostało wydane postanowienie uzgadniające projekt decyzji ww. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, znak: PZD.456.91.2018 z dnia 16.11.2018 r.

   Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

3.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Fortuny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie działki nr ewid. 116/6  w Czudcu, gmina Czudec, wraz z podziałem działki nr ewid. 116/6 z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 21.12.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Przedmieście Czudeckie, na terenie działek nr ewid.: 1510/8, 1510/9 (droga wewnętrzna), 1506/3 (droga wewnętrzna), 1507/2 (droga wewnętrzna), 1506/4, 1506/2, 1504, 1426, 1424 (droga wewnętrzna), 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441 (droga wewnętrzna), 1492/1, 1491, 1459, 1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465 (droga wewnętrzna), 1463/1 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że  w dniu 28.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 1232 (ciek wodny „Wola”), 1348, 1349, 1350/3, 1350/4 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945),   zawiadamiam, że  w dniu 20.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Anny Ruszała, działającej w imieniu P4 sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003B, na terenie części działki nr ewid. 6833 w Pstrągowej, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945)  zawiadamiam, że w dniu 19.12.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie - Gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 189, 190/2, 192, 193, 196/1, 198/1, 412/2, 415, 418, 419, 420 (droga wewnętrzna), 421/1, 430, 489/2, 490, 491, 492, 531, 532/1, 591/1, 592, 594 (droga wewnętrzna), 595, 596, 652, 653, 678/2, 681/3, 709, 716, 717, 718/1, 723, 724, 725, 726, 727/1, 728, 729, 730 (droga wewnętrzna), 734/3 (droga wewnętrzna), 734/6, 735, 736, 737, 740/2, 748 (droga wewnętrzna), 751, 752, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 757/1, 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 776/2, 777, 778/1, 778/2, 780, 783 (droga wewnętrzna), 786, 787, 788 (droga wewnętrzna), 790, 791, 793, w miejscowości Wyżne,
 • 19/1, 20/1 (droga gminna nr 112114R), 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 117/1, 118/1, 121/1, 140 (droga gminna nr 112114R), 141 (droga gminna nr 112114R), 142 (droga gminna nr 112114R), 143/4, 143/6 (droga wewnętrzna), 143/7, 143/8, 144, 145, 147, 148, 149, 150/1, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 162/4, 163/4, 184/3, 188 (droga gminna nr 112127R), 190/5  (droga wewnętrzna), 190/7 (droga wewnętrzna), 190/9 (droga wewnętrzna), 191/3, 191/6, 191/7, 191/10 (droga wewnętrzna), 191/11, 199, 229/2, 230, 231/5, 231/6, 231/7, 232, 233, 234, 235, 236, 247/2, 249, 250, 251/4, 251/5, 303/3, 303/6, 303/7, 307, 316/6, 316/7, 318, 322/1, 322/2, 330 (droga gminna nr 112126R), 339, 340, 341/1, 341/2, 343/1 (droga wewnętrzna), 343/2 (droga wewnętrzna), 379, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 438, 439, 458 (droga wewnętrzna), 460, 461, 462, 465, 466 (droga gminna nr 112127R), 468, 474 (droga gminna nr 112127R), 475 (droga gminna nr 112126R), 498, 499/2 (droga wewnętrzna), 500 (droga gminna nr 112127R), 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 505, 506, 512, 513/1, 514/1, 516, 517/2, 518, 550/1, 550/2, 554, w miejscowości Zaborów,
 • 1726/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

        Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działkach  nr ewid.:

 • 655/2, 681/1, 682, 683, 684, 689, 702, 703, 704, 708, 792 w miejscowości Wyżne
 • 98, 104, 110, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 162/5, 174, 337, 338, 410, 493, 494 w miejscowości Zaborów

 zlokalizowanych na terenie gdzie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 1.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś i Zaborów, w gminie Czudec, na terenie działek nr ewid.:

 • 1288 (droga wewnętrzna), 1149, 1150, 1151, 1152/2, 1196/3, 1156, 1382, 1168, 1169/1, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1170, 1181, 1184 w Nowej Wsi,
 • 882/1 (droga gminna nr 112112R), 809/1, 804, 803, 778/2, 778/1, 779/1, 798/1 (droga powiatowa nr 1930R), 799, 800, 801, 809/2  w Zaborowie.

 

         Jednocześnie zawiadamia się że na terenie działek nr ewid.: 

 • 1184 w Nowej Wsi,
 • 799, 800, 801, 809/2  w Zaborowie.

obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.) i działki te zostają wyłączone z niniejszego postępowania administracyjnego.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 919/2 (droga gminna nr 112122R), 989, 991/2, 1540 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1476, 1477/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Państwa Dawida i Zuzanny Kobiałka.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

5.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Przedmieście Czudeckie, na terenie działek nr ewid.: 1510/8, 1510/9 (droga wewnętrzna), 1506/3 (droga wewnętrzna), 1507/2 (droga wewnętrzna), 1506/4, 1506/2, 1504, 1426, 1424 (droga wewnętrzna), 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441 (droga wewnętrzna), 1492/1, 1491, 1459, 1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465 (droga wewnętrzna), 1463/1 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 29.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 130/1, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 133 (droga wewnętrzna), 136 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 29.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, na działkach nr ewid.:

- 357, 362/2, 363, 366/2 (droga wewnętrzna), 367, 368, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378, 379 (droga wewnętrzna), 382, 383/1, 383/2, 384 (droga gminna nr 112123R), 385/2, 385/3, 385/6, 386/2, 388/2, 389/2, 389/3, 389/5, 390, 391/1, 391/2, 392/2, 392/1, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, 401/1 (droga wewnętrzna), 401/2 (droga gminna nr 112123R), 457/2, 458/2, 458/3, 458/4, 459, 461, 462, 463, 464, 469, 470, 471, 503, 504/2, 505/1, 506, 543/2 (ciek wodny), 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554/1, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 566 (droga wewnętrzna), 613/4, 614/3, 616, 617, 624 (droga wewnętrzna), 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630, 631, 635/2, 668, 670, 672, 673/2, 674 (ciek wodny), 678/2, 679, 680, 740/2, 741, 742, 743, 799 (droga krajowa nr 9), 812 (ciek wodny), 813, 814, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 821, 822, 825, 826, 828 (droga wewnętrzna), 832, 833/1, 834, 835, 836, 860 (rzeka Gwoźnica), 1463, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1479, 1480, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1528, 1529 (droga wewnętrzna), 1530, 1532, 1533, 1534,

-  892/1, 893/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 919/1 (droga gminna nr 112124R), 919/2 (droga gminna nr 112123R), 920/3, 925/2, 925/3, 925/5, 925/6, 925/7, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 932/9, 932/9, 932/10, 933/1, 933/2, 934/1, 934/2, 934/3, 935, 936, 937, 938, 941, 942, 944, 945, 952/1, 954, 955, 957, 958/1, 960, 961, 962, 963 (droga wewnętrzna), 964, 965,970, 975/2, 975/3, 982, 984, 985/1, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2 (droga wewnętrzna), 989, 990 (droga wewnętrzna), 991/1, 991/2, 992/2, 992/3, 992/4, 993/4, 993/6, 993/7, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11 (droga wewnętrzna), 993/12, 993/13, 993/14, 994/1, 994/2,994/3, 994/4, 995/1, 995/2, 996/1, 996/2, 997/2, 997/4, 997/5, 997/6, 1008 (droga wewnętrzna), 1009, 1010,1016/2, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019/3, 1019/4, 1020/3, 1020/4, 1020/7 (droga wewnętrzna), 1021, 1022, 1023, 1025 (droga gminna nr 112124R), 1026/2, 1026/4, 1026/5, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1026/9, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6 (droga wewnętrzna), 1034/8, 1034/9, 1035, 1036, 1039/1, 1039/2, 1040, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1047, 1048, 1050, 1079, 1080, 1081, 1109 (droga gminna nr 112124R), 1137/1, 1137/2, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1147/1, 1147/2, 1148, 1184/1, 1185/3, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1188, 1189, 1192, 1194, 1198, 1199, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1261, 1262, 1327/1, 1327/2, 1327/4, 1330, 1335/4, 1544/1, 1544/2 (droga wewnętrzna), 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1548, 1554/1, 1556/2 (droga wewnętrzna).

        Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działce nr ewid. 473/4 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanej na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec (Uchwała nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie - Gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 189, 190/2, 192, 193, 196/1, 198/1, 412/2, 415, 418, 419, 420 (droga wewnętrzna), 421/1, 430, 489/2, 490, 491, 492, 531, 532/1, 591/1, 592, 594 (droga wewnętrzna), 595, 596, 652, 653, 678/2, 681/3, 709, 716, 717, 718/1, 723, 724, 725, 726, 727/1, 728, 729, 730 (droga wewnętrzna), 734/3 (droga wewnętrzna), 734/6, 735, 736, 737, 740/2, 748 (droga wewnętrzna), 751, 752, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 757/1, 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 776/2, 777, 778/1, 778/2, 780, 783 (droga wewnętrzna), 786, 787, 788 (droga wewnętrzna), 790, 791, 793, 655/2, 681/1, 682, 683, 684, 689, 702, 703, 704, 708, 792 w miejscowości Wyżne
 • 19/1, 20/1 (droga gminna nr 112114R), 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 117/1, 118/1, 121/1, 140 (droga gminna nr 112114R), 141 (droga gminna nr 112114R), 142 (droga gminna nr 112114R), 143/4, 143/6 (droga wewnętrzna), 143/7, 143/8, 144, 145, 147, 148, 149, 150/1, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 162/4, 163/4, 184/3, 188 (droga gminna nr 112127R), 190/5  (droga wewnętrzna), 190/7 (droga wewnętrzna), 190/9 (droga wewnętrzna), 191/3, 191/6, 191/7, 191/10 (droga wewnętrzna), 191/11, 199, 229/2, 230, 231/5, 231/6, 231/7, 232, 233, 234, 235, 236, 247/2, 249, 250, 251/4, 251/5, 303/3, 303/6, 303/7, 307, 316/6, 316/7, 318, 322/1, 322/2, 330 (droga gminna nr 112126R), 339, 340, 341/1, 341/2, 343/1 (droga wewnętrzna), 343/2 (droga wewnętrzna), 379, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 438, 439, 458 (droga wewnętrzna), 460, 461, 462, 465, 466 (droga gminna nr 112127R), 468, 474 (droga gminna nr 112127R), 475 (droga gminna nr 112126R), 498, 499/2 (droga wewnętrzna), 500 (droga gminna nr 112127R), 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 505, 506, 512, 513/1, 514/1, 516, 517/2, 518, 550/1, 550/2, 554, 98, 104, 110, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 162/5, 174, 337, 338, 410, 493, 494 w miejscowości Zaborów
 • 1726/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie

z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 17.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec, gmina Czudec - objęte obwieszczeniem o wszczęciu postępowania znak: B.6733.35.2018  z dnia 8.11.2018 r.

        Jednocześnie zawiadamia się że przedmiotem ww. wniosku są jeszcze działki nr ewid.:  89, 90, 91, 92, 153, 363/1, 404/2, 405, 409, 411, 422, 423, 424, 588, 623, 766, 768, 770, 790/1 (objętych wnioskiem) obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.) i działki te zostają wyłączone z niniejszego postępowania administracyjnego (załącznik graficzny nr 3). Na części działek nr ewid.  264/1, 281, 589/1, 597, 604, 608/2, 614/2, 765, 792, 793, 800, 801  (objętych wnioskiem) w zakresie części inwestycji (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3) obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.) i te odcinki inwestycji liniowej zostają wyłączone z niniejszego postępowania administracyjnego. Na działce nr ewid. 75/1 (objętej wnioskiem) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zabudowa Mieszkaniowa Jednorodzinna II w miejscowości Przedmieście Czudeckie (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXIX/227/2013) i działka ta zostaje wyłączona z niniejszego postępowania administracyjnego.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 17.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie - objęte obwieszczeniem o wszczęciu postępowania znak: B.6733.34.2018  z dnia 8.11.2018 r.Jednocześnie zawiadamia się że przedmiotem ww. wniosku są jeszcze działki nr ewid.: 

 • 655/2, 681/1, 682, 683, 684, 689, 702, 703, 704, 708, 792 w miejscowości Wyżne
 • 98, 104, 110, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 162/5, 174, 337, 338, 410, 493, 494 w miejscowości Zaborów zlokalizowane na terenie gdzie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.).

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami)  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 919/2 (droga gminna nr 112122R), 989, 991/2, 1540 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na żądanie Państwa Dawida i Zuzanny Kobiałka; zam. Przysietnica 403; 36-200 Brzozów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1476, 1477/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.  Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane:

- postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, znak: PZDW-RDW-IIc-6201cp/25/18 z dnia 31.10.2018 r., z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, na działkach nr ewid.:

- 357, 362/2, 363, 366/2 (droga wewnętrzna), 367, 368, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378, 379 (droga wewnętrzna), 382, 383/1, 383/2, 384 (droga gminna nr 112123R), 385/2, 385/3, 385/6, 386/2, 388/2, 389/2, 389/3, 389/5, 390, 391/1, 391/2, 392/2, 392/1, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, 401/1 (droga wewnętrzna), 401/2 (droga gminna nr 112123R), 457/2, 458/2, 458/3, 458/4, 459, 461, 462, 463, 464, 469, 470, 471, 503, 504/2, 505/1, 506, 543/2 (ciek wodny), 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554/1, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 566 (droga wewnętrzna), 613/4, 614/3, 616, 617, 624 (droga wewnętrzna), 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630, 631, 635/2, 668, 670, 672, 673/2, 674 (ciek wodny), 678/2, 679, 680, 740/2, 741, 742, 743, 799 (droga krajowa nr 9), 812 (ciek wodny), 813, 814, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 821, 822, 825, 826, 828 (droga wewnętrzna), 832, 833/1, 834, 835, 836, 860 (rzeka Gwoźnica), 1463, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1479, 1480, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1528, 1529 (droga wewnętrzna), 1530, 1532, 1533, 1534,

-  892/1, 893/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 919/1 (droga gminna nr 112124R), 919/2 (droga gminna nr 112123R), 920/3, 925/2, 925/3, 925/5, 925/6, 925/7, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 932/9, 932/9, 932/10, 933/1, 933/2, 934/1, 934/2, 934/3, 935, 936, 937, 938, 941, 942, 944, 945, 952/1, 954, 955, 957, 958/1, 960, 961, 962, 963 (droga wewnętrzna), 964, 965,970, 975/2, 975/3, 982, 984, 985/1, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2 (droga wewnętrzna), 989, 990 (droga wewnętrzna), 991/1, 991/2, 992/2, 992/3, 992/4, 993/4, 993/6, 993/7, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11 (droga wewnętrzna), 993/12, 993/13, 993/14, 994/1, 994/2,994/3, 994/4, 995/1, 995/2, 996/1, 996/2, 997/2, 997/4, 997/5, 997/6, 1008 (droga wewnętrzna), 1009, 1010,1016/2, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019/3, 1019/4, 1020/3, 1020/4, 1020/7 (droga wewnętrzna), 1021, 1022, 1023, 1025 (droga gminna nr 112124R), 1026/2, 1026/4, 1026/5, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1026/9, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6 (droga wewnętrzna), 1034/8, 1034/9, 1035, 1036, 1039/1, 1039/2, 1040, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1047, 1048, 1050, 1079, 1080, 1081, 1109 (droga gminna nr 112124R), 1137/1, 1137/2, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1147/1, 1147/2, 1148, 1184/1, 1185/3, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1188, 1189, 1192, 1194, 1198, 1199, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1261, 1262, 1327/1, 1327/2, 1327/4, 1330, 1335/4, 1544/1, 1544/2 (droga wewnętrzna), 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1548, 1554/1, 1556/2 (droga wewnętrzna).

  Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane:

- postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedziba w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie z dnia 27.09.2018 r., L.dz. Rz-IRN.5151.276.2018.BS.

- postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, znak: O.RZ.Z-3-4351.401.2018.1.sm z dnia 5.10.2018 r.

- postanowienie oraz decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 2.11.2018 r., znak: RZ.RPP.611.1226.2018.DS.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 17.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec, gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 14/2, 15, 39/1, 40, 41, 42, 53/3, 53/4, 70, 71, 74, 93, 97/1, 97/2, 108, 109 (droga wewnętrzna),  110, 111, 113, 115, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 226, 231 (droga wewnętrzna), 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 250 (droga wewnętrzna), 251, 257 (ciek wodny – potok Czudec), 260, 261, 262, 264/1 (część inwestycji), 264/2, 265, 276, 277 (droga wewnętrzna), 278, 279 (droga gminna nr 112115R), 280, 281 (część inwestycji), 282, 283, 284, 286/1, 287/1, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 293, 294, 304, 365, 366 (droga wewnętrzna), 373, 377, 378, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 396/1, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 402, 413, 414, 415, 416, 417, 425 (droga gminna nr 112115R), 430, 558 (droga gminna nr 112119R), 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 589/1 (część inwestycji), 589/2, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 597 (część inwestycji), 598, 599, 600, 601, 603, 604 (część inwestycji), 606, 608/1, 608/2 (część inwestycji), 611/1, 611/2, 613, 614/1, 614/2 (część inwestycji), 619, 620, 621, 622/1, 697, 699, 700, 701/2, 701/3, 701/4, 706 (droga wewnętrzna), 707/1, 707/2, 707/3, 710, 711/3, 711/4, 720, 721 (droga gminna nr 112115R), 722, 730, 732, 733, 743, 762, 765 (część inwestycji), 767, 769, 775, 778, 779 (droga gminna nr 112115R), 780 (droga wewnętrzna), 781 (droga wewnętrzna), 783/1, 783/2, 786/1, 786/2 (droga wewnętrzna), 788, 789, 792 (część inwestycji), 793 (część inwestycji), 799, 800 (część inwestycji), 801 (część inwestycji), 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 812, 813/1, 813/2,  814/2, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 827/1, 828/1, 828/2, 829, 830, 834/1, 834/3, 834/4, 835, 836, 842, 843, 844, 845, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/2, 858, 863, 864/1, 864/2 – w miejscowości Przedmieście Czudeckie,                             
 • 6 (droga gminna nr 112115R), 4/5, 3/7 – w miejscowości Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 17.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie - Gmina Czudec, na działkach nr ewid.: 

 • 189, 190/2, 192, 193, 196/1, 198/1, 412/2, 415, 418, 419, 420 (droga wewnętrzna), 421/1, 430, 489/2, 490, 491, 492, 531, 532/1, 591/1, 592, 594 (droga wewnętrzna), 595, 596, 652, 653, 678/2, 681/3, 709, 716, 717, 718/1, 723, 724, 725, 726, 727/1, 728, 729, 730 (droga wewnętrzna), 734/3 (droga wewnętrzna), 734/6, 735, 736, 737, 740/2, 748 (droga wewnętrzna), 751, 752, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 757/1, 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 776/2, 777, 778/1, 778/2, 780, 783 (droga wewnętrzna), 786, 787, 788 (droga wewnętrzna), 790, 791, 793, w miejscowości Wyżne
 • 19/1, 20/1 (droga gminna nr 112114R), 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 117/1, 118/1, 121/1, 140 (droga gminna nr 112114R), 141 (droga gminna nr 112114R), 142 (droga gminna nr 112114R), 143/4, 143/6 (droga wewnętrzna), 143/7, 143/8, 144, 145, 147, 148, 149, 150/1, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 162/4, 163/4, 184/3, 188 (droga gminna nr 112127R), 190/5  (droga wewnętrzna), 190/7 (droga wewnętrzna), 190/9 (droga wewnętrzna), 191/3, 191/6, 191/7, 191/10 (droga wewnętrzna), 191/11, 199, 229/2, 230, 231/5, 231/6, 231/7, 232, 233, 234, 235, 236, 247/2, 249, 250, 251/4, 251/5, 303/3, 303/6, 303/7, 307, 316/6, 316/7, 318, 322/1, 322/2, 330 (droga gminna nr 112126R), 339, 340, 341/1, 341/2, 343/1 (droga wewnętrzna), 343/2 (droga wewnętrzna), 379, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 438, 439, 458 (droga wewnętrzna), 460, 461, 462, 465, 466 (droga gminna nr 112127R), 468, 474 (droga gminna nr 112127R), 475 (droga gminna nr 112126R), 498, 499/2 (droga wewnętrzna), 500 (droga gminna nr 112127R), 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 505, 506, 512, 513/1, 514/1, 516, 517/2, 518, 550/1, 550/2, 554, w miejscowości Zaborów
 • 1726/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 1.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś i Zaborów, w gminie Czudec, na terenie działek nr ewid.:

 • 1288 (droga wewnętrzna), 1149, 1150, 1151, 1152/2, 1196/3, 1156, 1382, 1168, 1169/1, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1170, 1181 w Nowej Wsi
 • 882/1 (droga gminna nr 112112R), 809/1, 804, 803, 778/2, 778/1, 779/1, 798/1 (droga powiatowa nr 1930R) w Zaborowie.  

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 1.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Przedmieście Czudeckie, na terenie działek nr ewid.: 1510/8, 1510/9 (droga wewnętrzna), 1506/3 (droga wewnętrzna), 1507/2 (droga wewnętrzna), 1506/4, 1506/2, 1504, 1426, 1424 (droga wewnętrzna), 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441 (droga wewnętrzna), 1492/1, 1491, 1459, 1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465 (droga wewnętrzna), 1463/1 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 130/1, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 133 (droga wewnętrzna), 136 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 6.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 972/4, 972/5 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pani Marty Michalak działający w imieniu Gminy Czudec; ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej na kablową (ziemną) wraz z poszczególnymi przyłączami do budynków oraz przebudowa istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej na kablową (ziemną) wraz z poszczególnymi przyłączami do budynków, na terenie działki nr ewid. 82 oraz części działek nr ewid. 1166 (droga wojewódzka nr 988), 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 62/2, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143 w miejscowości Czudec, gmina Czudec, w ramach zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Czudcu z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 27.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 919/2 (droga gminna nr 112122R), 989, 991/2, 1540 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 21.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Państwa Dawida i Zuzanny Kobiałka; zam. Przysietnica 403; 36-200 Brzozów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1476, 1477/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. 

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Czudec i Przedmieście Czudeckie, na terenie działki nr ewid.: 269 w Czudcu (droga wewnętrzna) oraz na terenie działek nr ewid.: 1379, 1380, 1381 (droga wewnętrzna), 1382, 1393/2, 1393/10 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 13.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid.: 130/1, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 133 (droga wewnętrzna), 136 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 27.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Marty Michalak działający w imieniu Gminy Czudec; ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej na kablową (ziemną) wraz z poszczególnymi przyłączami do budynków oraz przebudowa istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej na kablową (ziemną) wraz z poszczególnymi przyłączami do budynków, na terenie działki nr ewid. 82 oraz części działek nr ewid. 1166 (droga wojewódzka nr 988), 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 62/2, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143 w miejscowości Czudec, gmina Czudec, w ramach zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Czudcu.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

        Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 654/1, 654/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, ul. Krakowska 21/17, 38-400 Krosno, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 972/4, 972/5 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

1.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami)  w związku z prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Czudec i Przedmieście Czudeckie, na terenie działki nr ewid.: 269 w Czudcu (droga wewnętrzna) oraz na terenie działek nr ewid.: 1379, 1380, 1381 (droga wewnętrzna), 1382, 1393/2, 1393/10 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 654/1, 654/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 21.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 972/4, 972/5 w Czudcu, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 1.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Wyżne, gmina Czudec, na działkach nr ewid.:

- 357, 362/2, 363, 366/2 (droga wewnętrzna), 367, 368, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378, 379 (droga wewnętrzna), 382, 383/1, 383/2, 384 (droga gminna nr 112123R), 385/2, 385/3, 385/6, 386/2, 388/2, 389/2, 389/3, 389/5, 390, 391/1, 391/2, 392/2, 392/1, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, 401/1 (droga wewnętrzna), 401/2 (droga gminna nr 112123R), 457/2, 458/2, 458/3, 458/4, 459, 461, 462, 463, 464, 469, 470, 471, 503, 504/2, 505/1, 506, 543/2 (ciek wodny), 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554/1, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 566 (droga wewnętrzna), 613/4, 614/3, 616, 617, 624 (droga wewnętrzna), 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630, 631, 635/2, 668, 670, 672, 673/2, 674 (ciek wodny), 678/2, 679, 680, 740/2, 741, 742, 743, 799 (droga krajowa nr 9), 812 (ciek wodny), 813, 814, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 821, 822, 825, 826, 828 (droga wewnętrzna), 832, 833/1, 834, 835, 836, 860 (rzeka Gwoźnica), 1463, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1479, 1480, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1528, 1529 (droga wewnętrzna), 1530, 1532, 1533, 1534,

-  892/1, 893/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 919/1 (droga gminna nr 112124R), 919/2 (droga gminna nr 112123R), 920/3, 925/2, 925/3, 925/5, 925/6, 925/7, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 932/9, 932/9, 932/10, 933/1, 933/2, 934/1, 934/2, 934/3, 935, 936, 937, 938, 941, 942, 944, 945, 952/1, 954, 955, 957, 958/1, 960, 961, 962, 963 (droga wewnętrzna), 964, 965,970, 975/2, 975/3, 982, 984, 985/1, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2 (droga wewnętrzna), 989, 990 (droga wewnętrzna), 991/1, 991/2, 992/2, 992/3, 992/4, 993/4, 993/6, 993/7, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11 (droga wewnętrzna), 993/12, 993/13, 993/14, 994/1, 994/2,994/3, 994/4, 995/1, 995/2, 996/1, 996/2, 997/2, 997/4, 997/5, 997/6, 1008 (droga wewnętrzna), 1009, 1010,1016/2, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019/3, 1019/4, 1020/3, 1020/4, 1020/7 (droga wewnętrzna), 1021, 1022, 1023, 1025 (droga gminna nr 112124R), 1026/2, 1026/4, 1026/5, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1026/9, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6 (droga wewnętrzna), 1034/8, 1034/9, 1035, 1036, 1039/1, 1039/2, 1040, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1047, 1048, 1050, 1079, 1080, 1081, 1109 (droga gminna nr 112124R), 1137/1, 1137/2, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1147/1, 1147/2, 1148, 1184/1, 1185/3, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1188, 1189, 1192, 1194, 1198, 1199, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1261, 1262, 1327/1, 1327/2, 1327/4, 1330, 1335/4, 1544/1, 1544/2 (droga wewnętrzna), 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1548, 1554/1, 1556/2 (droga wewnętrzna).

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

5.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 9.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Czudec i Przedmieście Czudeckie, na terenie działki nr ewid.: 269 w Czudcu (droga wewnętrzna) oraz na terenie działek nr ewid.: 1379, 1380, 1381 (droga wewnętrzna), 1382, 1393/2, 1393/10 w Przedmieściu Czudeckim, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

5.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  Wójt Gminy Czudec sprostował decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: B.6733.17.2018 z dnia 6.08.2018 r.   Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku   oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

31.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 5.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na linię kablową o większym przekroju (o długości ok. 61,6m.) na terenie działek nr ewid.: 58, 59, 61, 62/3, 62/4 oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia (o długości ok. 42,5 m.) na terenie działek nr ewid.: 44/2, 66, w Czudcu, gmina Czudec, w ramach zadania p.n. Rewitalizacja Rynku w Czudcu.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 9.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid.: 654/1, 654/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.08.2018 r.

 

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 21.08.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1130/1, 1130/2, 1129 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

16.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pani Marty Michalak działającej w imieniu Gminy Czudec; ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na linię kablową o większym przekroju (o długości ok. 61,6m.) na terenie działek nr ewid.: 58, 59, 61, 62/3, 62/4 oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia (o długości ok. 42,5 m.) na terenie działek nr ewid.: 44/2, 66, w Czudcu, gmina Czudec, w ramach zadania p.n. Rewitalizacja Rynku w Czudcu z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Damiana Kasica, działającego w imieniu P.P.H.U. RES-KONSTRUKCJE, Ul. Strażacka 13b;  35-304 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1130/1, 1130/2, 1129 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.  Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 6.08.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid.: 1357/2, 1358 (droga powiatowa nr 1406R), 1361,  1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

1.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 15.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Marty Michalak działającej w imieniu Gminy Czudec; ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na linię kablową o większym przekroju (o długości ok. 61,6m.) na terenie działek nr ewid.: 58, 59, 61, 62/3, 62/4 oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia (o długości ok. 42,5 m.) na terenie działek nr ewid.: 44/2, 66, w Czudcu, gmina Czudec, w ramach zadania p.n. Rewitalizacja Rynku w Czudcu.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 4.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Damiana Kasica, działającego w imieniu P.P.H.U. RES-KONSTRUKCJE, Ul. Strażacka 13b;  35-304 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1130/1, 1130/2, 1129 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1485, 1486, 1493 (droga wewnętrzna), 1494 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późn.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 28.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 36/9, 36/11, 36/13 w Czudcu, gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 z późń.  zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn.  zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 28.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej od S1 do SUW i od S2 do SUW wraz z kablami sterowniczymi, studni głębinowych S1 i S2, instalacji elektrycznych policznikowych, w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec, na terenie działek nr ewid.: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1151, 1285 (droga wewnętrzna), 1281, 1288 (droga wewnętrzna), 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352 (droga wewnętrzna), 1357, 1356/1, 1310, 1309 (droga wewnętrzna), 1308, 1307, 1302, 1303, 1272 (droga wewnętrzna), 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1126 (droga wewnętrzna).   W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid.: 1357/2, 1358 (droga powiatowa nr 1406R), 1361,  1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 22.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja Rynku w Czudcu na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166, 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66, 67, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1485, 1486, 1493 (droga wewnętrzna), 1494 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 36/9, 36/11, 36/13 w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej od S1 do SUW i od S2 do SUW wraz z kablami sterowniczymi, studni głębinowych S1 i S2, instalacji elektrycznych policznikowych, w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec, na terenie działek nr ewid.: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1151, 1285 (droga wewnętrzna), 1281, 1288 (droga wewnętrzna), 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352 (droga wewnętrzna), 1357, 1356/1, 1310, 1309 (droga wewnętrzna), 1308, 1307, 1302, 1303, 1272 (droga wewnętrzna), 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1126 (droga wewnętrzna) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 5.06.2018 r. znak: RZ.RPP.611.442.2018.MW oraz postanowienie z dnia 5.06.2018 r. znak: RZ.RPP.611.442.2018.MW.

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 23.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid.: 1357/2, 1358 (droga powiatowa nr 1406R), 1361,  1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja Rynku w Czudcu na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166, 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66, 67, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

30.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 30.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków północno – zachodniej części miejscowości Pstrągowa - Rzeki, na działkach nr ewid.: 1368/2, 1368/3, 1395/1, 1397/1, 1397/2, 1400/6, 1410/1, 1410/2, 1430/1, 1444/1, 1500/2, 1520, 7983 (droga wewnętrzna), gmina Czudec.

Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działkach nr ewid. 1430/2, 1500/1 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec (Uchwała nr XXXIII/226/2001).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 4.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1485, 1486, 1493 (droga wewnętrzna), 1494 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 4.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 36/9, 36/11, 36/13 w Czudcu, gmina Czudec.Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku    oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

24.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, na działkach nr ewid.: 693, 694/2 (droga wewnętrzna), 702, 709/1, 709/2, 776/1 (rzeka Wisłok), 778/1, 779/1, w gminie Czudec.

Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działkach nr ewid. 708, 777 w miejscowości Zaborów, gmina Czudec (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec (Uchwała nr XXXIII/226/2001).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 21.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem  i przebudową rynku w Czudcu (w ramach „Rewitalizacja Rynku w Czudcu”), na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166 (droga wojewódzka nr 988), 57/1, 52/2, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.”W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków północno – zachodniej części miejscowości Pstrągowa - Rzeki, na działkach nr ewid.: 1368/2, 1368/3, 1395/1, 1397/1, 1397/2, 1400/6, 1410/1, 1410/2, 1430/1, 1444/1, 1500/2, 1520, 7983 (droga wewnętrzna), gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

    obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że została wydana decyzja o uzgodnieniu projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, na działkach nr ewid.: 693, 694/2 (droga wewnętrzna), 702, 709/1, 709/2, 776/1 (rzeka Wisłok), 778/1, 779/1, w gminie Czudec przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia znak: RZ.RPP.611.424.2018.MW. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.  Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością    zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1424 (droga wewnętrzna), 1486, 1487/1, 1487/2, 1489/1, 1490/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami)w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 340/4 położoną w miejscowości Babica, gmina Czudec na rzecz Pana Lucjana Jamróz. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

7.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem i przebudową rynku w Czudcu w ramach „Rewitalizacji Rynku w Czudcu” na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166 (droga wojewódzka nr 988), 57/1, 52/2, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec przez: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, z dnia 25.04.2018 r., znak: PZDW-RDW-IIj-6201cp/9/18, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedziba w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie z dnia 26.04.2018 r., L.dz. Rz-IRN.5151.83.2018.BS. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

24.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami)w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie na działce nr ewid. 217, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

24.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257  ze zmianami)w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej” wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 129 w miejscowości Czudec, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Na Stawki w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 47 (droga wewnętrzna), 50/5, 50/6, 50/7, 53/9 (droga wewnętrzna), 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami)w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Okopowej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 30/4, 30/5, 33 (droga wewnętrzna), 34, 35/2, 36/9, 36/10, 36/11, 39, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami)w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Warzywnej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 625/3 (droga wewnętrzna), 625/5, 626 (droga wewnętrzna), 628/9, 628/18, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 636/5, 639/11, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1424 (droga wewnętrzna), 1486, 1487/1, 1487/2, 1489/1, 1490/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 340/4 położoną w miejscowości Babica, gmina Czudec przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-4000 Krosno, z dnia 6.04.2018 r., znak: RZ.1.5.521.615.2018.RD. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie na działce nr ewid. 217, gmina Czudec przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, z dnia 26.03.2018 r., znak: PZDW-RDW-IIj-6201cp/7/18.Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych aktw prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej” wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 129 w miejscowości Czudec, gmina Czudec przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.03.2018 r., znak: L.dz.Rz-IRN.5151.57.2018.BS. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), z a w i a d a m i a m,  że   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych aktw prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

9.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 1.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem i przebudową rynku w Czudcu w ramach „Rewitalizacji Rynku w Czudcu” na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166 (droga wojewódzka nr 988), 57/1, 52/2, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 21.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej od S1 do SUW i od S2 do SUW wraz z kablami sterowniczymi, studni głębinowych S1 i S2, instalacji elektrycznych policznikowych, w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec, na terenie działek nr ewid.: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171 (droga gminna nr 112112R), 1151, 1285 (droga wewnętrzna), 1281, 1288 (droga wewnętrzna), 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352 (droga wewnętrzna), 1357, 1356/1, 1310, 1309 (droga wewnętrzna), 1308, 1307, 1302, 1303, 1272 (droga wewnętrzna), 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1126 (droga wewnętrzna).

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 7.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków północno – zachodniej części miejscowości Pstrągowa - Rzeki, na działkach nr ewid.: 1368/2, 1368/3, 1395/1, 1397/1, 1397/2, 1400/6, 1410/1, 1410/2, 1430/1, 1444/1, 1500/2, 1520, 7983 (droga wewnętrzna), gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257  ze zmianami)w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że w dniu 28.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1578/5, 1581/2 (droga wewnętrzna), 1581/3, 1582/1 (droga wewnętrzna), 1582/2, 1584/1, 1584/3, 1585/2, 1585/3 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Na Stawki w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 47 (droga wewnętrzna), 50/5, 50/6, 50/7, 53/9 (droga wewnętrzna), 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych aktw prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Okopowej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 30/4, 30/5, 33 (droga wewnętrzna), 34, 35/2, 36/9, 36/10, 36/11, 39, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zap oznać się z całością  zgromadzonych aktw prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Warzywnej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 625/3 (droga wewnętrzna), 625/5, 626 (droga wewnętrzna), 628/9, 628/18, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 636/5, 639/11, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zap oznać się z całością  zgromadzonych aktw prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 6.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1424 (droga wewnętrzna), 1486, 1487/1, 1487/2, 1489/1, 1490/2 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

19.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Lucjana Jamróz zam., Babica 418, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 340/4 położoną w miejscowości Babica, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 7.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie na działce nr ewid. 217, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 7.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w części miejscowości Zaborów, na działkach nr ewid.: 693, 694/2 (droga wewnętrzna), 702, 709/1, 709/2, 776/1 (rzeka Wisłok), 778/1, 779/1, w gminie Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 8.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej” wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 129 w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

14.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1578/5, 1581/2 (droga wewnętrzna), 1581/3, 1582/1 (droga wewnętrzna), 1582/2, 1584/1, 1584/3, 1585/2, 1585/3 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m,  że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 14.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Na Stawki w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 47 (droga wewnętrzna), 50/5, 50/6, 50/7, 53/9 (droga wewnętrzna), 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 14.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Okopowej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 30/4, 30/5, 33 (droga wewnętrzna), 34, 35/2, 36/9, 36/10, 36/11, 39, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 14.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Warzywnej w miejscowości Czudec, na działkach nr ewid.: 625/3 (droga wewnętrzna), 625/5, 626 (droga wewnętrzna), 628/9, 628/18, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 636/5, 639/11, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)  zawiadamiam, że  w dniu 23.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1578/5, 1581/2 (droga wewnętrzna), 1581/3, 1582/1 (droga wewnętrzna), 1582/2, 1584/1, 1584/3, 1585/2, 1585/3 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.02.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  V” w miejscowości  Przedmieście Czudeckie  w gminie Czudec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna V” w miejscowości Przedmieście Czudeckie  w gminie Czudec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  5 marca 2018 r.  do 27 marca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pokój nr 14 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w poniedziałek  w godz. 800-1600   oraz na stronie internetowej wwwbipczudec.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego  odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, o godz.13 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. projektu planu należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 kwietnia 2018 r.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu  należy składać do Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugczudec@czudec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Czudec.

- OGŁOSZENIE -
- TEKST PLANU -
- ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY -
- UZASADNIENIE -
- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -
- ZAŁĄCZNIK PROGNOZA -


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.02.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czudec

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  5 marca 2018 r.  do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pokój nr 14 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w poniedziałek  w godz. 800-1600   oraz na stronie internetowej wwwbipczudec.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, o godz. 13 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi do projektu VI zmiany Studium należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt VI zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugczudec@czudec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Czudec.

- OGŁOSZENIE -
- TEKST STUDIUM -
- ZAŁĄCZNIIK GRAFICZNY - 
- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.: 331/11, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/14, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 594, 595, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 776/1, 778/1, 778/2, 779/1, 782/4, 782/5, 782/7, 782/8, 793/1, 795, 798/1, 803, 804, 805, 806, 807/1, 808, 809/1, 810/2, 810/3, 811/3, 821/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/1, 834, 881/1, 881/2, 882/1, 883/1, 885/1, 888/1, 895, 899/1, 900/2, 901, 902/1, 902/2, 903/1, 904/1, 906/1, 907/1, 910/1, 910/2, 912/2, 913/1, 914/1, 915, 916, 920, 956/3, 956/4, 958/1, 959/1, 960, 961/4, 962/1, 963/4, 963/5, 977/6, 977/11, 978/2, 978/3, 979, 981/1, 1025/1, 1026, 1027/3, 1027/4, 1028/1, 1029/1, 1030/1, 1031/1, 1032/1, 1034/3, 1036/2, 1036/3, 1066 w miejscowości Zaborów,  gmina Czudec.

W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.: 3658/2, 3670, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3676/27, 3689, 3695, 3696/1, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3718/4, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3753, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3819/2, 3838/2, 3866, 3868, 3869, 3874/1, 3874/2, 3875, 3892/1, 3892/3, 3892/4, 3899, 7704, 7732/2, 7977, 7985, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa,  gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.:- 916/4, 924 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- 305, 428, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444/4, 528, 566/4, 566/5, 589, 591, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 599/1, 599/2, 602, 603, 653, 654/1, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 679, 708, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/2, 718/3, 720/2, 721, 722/2, 729, 734, 735, 736, 737, 738/2, 790, 792, 793/1, 793/2, 794, 796, 797, 798/1, 798/2, 799/1, 799/2, 800, 801, 802/1, 803, 832, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 853, 857/2, 858, 859, 860, 861/2, 861/3, 862, 863, 864, 865, 869/2, 869/4, 869/5, 870, 871, 883/7, 883/8, 885/1, 887/2, 889, 892, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 898/2, 899, 900, 901, 903, 905, 906/3, 906/4, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 910, 911, 919/1, 919/2, 921/2, 921/3, 922, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 927, 928, 929/1, 929/2, 930/10, 930/13, 930/14, 933/4, 939, 940, 941, 942, 953/1, 953/4 954, 956, 957, 963, 968, 969, 970, 972, 973, 974, 978/2, 978/3, 978/4, 983, 984, 986, 991, 997/1, 997/2, 998, 1003, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/8, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/13, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/2, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1055, 1056/2, 1056/3, 1056/4, 1056/6, 1056/7, 1056/8, 1056/9, 1056/10, 1057/1, 1057/2, 1058, 1113/2, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136/1, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1158, 1159, 1160, 1164, 1166/2, 1167/1, 1168, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171, 1172, 1173/2, 1174, 1180, 1181, 1185, 1272, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1380/2, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1477, 1478, 1479, 1481 1482, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/6, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672/1, 1672/2, 1673/1, 1673/2, 1674, 1675/3, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1746, 1747, 1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1769, 1770, 1772, 1773/3, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781, 1785, 1786, 1790, 1794, 1797/2, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1888/4, 1888/5, 1888/6 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

 W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja Rynku w Czudcu na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.:1166 (droga wojewódzka nr 988), 57/1, 52/2, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66 (droga gminna nr 112116R), 67 (droga wewnętrzna- ul. Zakole), 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132 (droga gminna nr 112116R), 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5, 1681/6, 1681/7 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Pani Małgorzaty Koszela oraz Pana Jana Śmigiel.W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5, 1681/6, 1681/7 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, z dnia 11.12.2017 r., znak: PZD.456.106.2017. Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości przez zamieszczenie na stronie internatowej Gminy Czudec  bip.czudec.plwywieszenie  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.  

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 600/13, 600/14, 615/9, 615/10, 616/6, 646/3 w miejscowości Babica, gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 1027/2, 1012, 1011 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego (ul. Strumykowa - Boczna) na terenie działek nr ewid.: 899, 881, 898/2, 889/2, 889/1, 890, 883, 882, 880, 879 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.  W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

15.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)  z a w i a d a m i a m, że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Rynku w Czudcu na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166, 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66, 67, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec przez:

- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, z dnia 5.12.2017 r., znak: PZDW-RDW-IIj-6201cp/15/17,

- Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z dnia 14.12.2017 r., znak: L.dz.Rz-IRN.5151.271.2017.BS.

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), z a w i a d a m i a m,  że  w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie  tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia  2.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Małgorzaty Koszela oraz Pana Jana Śmigiel w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.: 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5, 1681/6, 1681/7 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

30.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 600/13, 600/14, 615/9, 615/10, 616/6, 646/3 w miejscowości Babica, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

30.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 1027/2, 1012, 1011  w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.  Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

30.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego (ul. Strumykowa - Boczna) na terenie działek nr ewid.: 899, 881, 898/2, 889/2, 889/1, 890, 883, 882, 880, 879 w miejscowości Czudec, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.  Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.: 331/11, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/14, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 594, 595, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 776/1, 778/1, 778/2, 779/1, 782/4, 782/5, 782/7, 782/8, 793/1, 795, 798/1, 803, 804, 805, 806, 807/1, 808, 809/1, 810/2, 810/3, 811/3, 821/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/1, 834, 881/1, 881/2, 882/1, 883/1, 885/1, 888/1, 895, 899/1, 900/2, 901, 902/1, 902/2, 903/1, 904/1, 906/1, 907/1, 910/1, 910/2, 912/2, 913/1, 914/1, 915, 916, 920, 956/3, 956/4, 958/1, 959/1, 960, 961/4, 962/1, 963/4, 963/5, 977/6, 977/11, 978/2, 978/3, 979, 981/1, 1025/1, 1026, 1027/3, 1027/4, 1028/1, 1029/1, 1030/1, 1031/1, 1032/1, 1034/3, 1036/2, 1036/3, 1066 w miejscowości Zaborów,  gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.: 3658/2, 3670, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3676/27, 3689, 3695, 3696/1, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3718/4, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3753, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3819/2, 3838/2, 3866, 3868, 3869, 3874/1, 3874/2, 3875, 3892/1, 3892/3, 3892/4, 3899, 7704, 7732/2, 7977, 7985, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa,  gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

28.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.:

-916/4, 924 w miejscowości Czudec, gmina Czudec

-305, 428, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444/4, 528, 566/4, 566/5, 589, 591, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 599/1, 599/2, 602, 603, 653, 654/1, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 679, 708, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/2, 718/3, 720/2, 721, 722/2, 729, 734, 735, 736, 737, 738/2, 790, 792, 793/1, 793/2, 794, 796, 797, 798/1, 798/2, 799/1, 799/2, 800, 801, 802/1, 803, 832, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 853, 857/2, 858, 859, 860, 861/2, 861/3, 862, 863, 864, 865, 869/2, 869/4, 869/5, 870, 871, 883/7, 883/8, 885/1, 887/2, 889, 892, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 898/2, 899, 900, 901, 903, 905, 906/3, 906/4, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 910, 911, 919/1, 919/2, 921/2, 921/3, 922, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 927, 928, 929/1, 929/2, 930/10, 930/13, 930/14, 933/4, 939, 940, 941, 942, 953/1, 953/4 954, 956, 957, 963, 968, 969, 970, 972, 973, 974, 978/2, 978/3, 978/4, 983, 984, 986, 991, 997/1, 997/2, 998, 1003, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/8, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/13, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/2, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1055, 1056/2, 1056/3, 1056/4, 1056/6, 1056/7, 1056/8, 1056/9, 1056/10, 1057/1, 1057/2, 1058, 1113/2, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136/1, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1158, 1159, 1160, 1164, 1166/2, 1167/1, 1168, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171, 1172, 1173/2, 1174, 1180, 1181, 1185, 1272, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1380/2, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1477, 1478, 1479, 1481 1482, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/6, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672/1, 1672/2, 1673/1, 1673/2, 1674, 1675/3, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1746, 1747, 1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1769, 1770, 1772, 1773/3, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781, 1785, 1786, 1790, 1794, 1797/2, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1888/4, 1888/5, 1888/6 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600   w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja Rynku w Czudcu na terenie działki nr ewid. 82 oraz na terenie części działek nr ewid.: 1166, 52/2, 57/1, 58, 59, 61, 63, 64, 65/1, 66, 67, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.  Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

15.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 15.11.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec) na terenie działek nr ewid.: 1122/1, 1122/2, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1128/1, 1130/1, 1146/1, 1146/2, 1147, 1149/2, 1148, 1164, 1165, 1210/5, 1212/2, 1212/1, 1213, 1203, 1245 w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz na terenie działki nr ewid. 217 w Czudcu, gmina Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 600/13, 600/14, 615/9, 615/10, 616/6, 646/3 w miejscowości Babica, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid.: 1027/2, 1012, 1011 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

6.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn, oświetlenia drogowego (ul. Strumykowa - Boczna) na terenie działek nr ewid.: 899, 881, 898/2, 889/2, 889/1, 890, 883, 882, 880, 879  w miejscowości Czudec, gmina Czudec.  Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

31.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec) na terenie działek nr ewid.: 1122/1, 1122/2, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1128/1, 1130/1, 1146/1, 1146/2, 1147, 1149/2, 1148, 1164, 1165, 1210/5, 1212/2, 1212/1, 1213, 1203, 1245 w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz na terenie działki nr ewid. 217 w Czudcu, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.  Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

31.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 31.10.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003A, na terenie działki nr ewid. 6686/2 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 1073 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 26.10.2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 1562/16, 1562/17, 1562/18 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 17.10.2017 r., znak: OS.644.181.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec) na terenie działek nr ewid.: 1122/1, 1122/2, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1128/1, 1130/1, 1146/1, 1146/2, 1147, 1149/2, 1148, 1164, 1165, 1210/5, 1212/2, 1212/1, 1213, 1203, 1245 w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz na terenie działki nr ewid. 217 w Czudcu, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

16.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Annę Ruszała, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003A, na terenie działki nr ewid. 6686/2 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

16.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 11.10.2017 r., znak: PZD.456.98.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec) na terenie działek nr ewid.: 1122/1, 1122/2, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1128/1, 1130/1, 1146/1, 1146/2, 1147, 1149/2, 1148, 1164, 1165, 1210/5, 1212/2, 1212/1, 1213, 1203, 1245 w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz na terenie działki nr ewid. 217 w Czudcu, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

3.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.08.2017 r. sprostowany  w dniu 3.10.2017 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec) na terenie działek nr ewid.: 1122/1, 1122/2, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1128/1, 1130/1, 1146/1, 1146/2, 1147, 1149/2, 1148, 1164, 1165, 1210/5, 1212/2, 1212/1, 1213, 1203, 1245 w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz na terenie działki nr ewid. 217 w Czudcu, gmina Czudec.  Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

3.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 14.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 1562/16, 1562/17, 1562/18 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 9.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pani Anny Ruszała, działającej w imieniu P4 sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STY7003A, na terenie działki nr ewid. 6686/2 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.  Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 25.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1592, 1591/6, 1591/3, 1590, 1588/1, 1587/1, 1585/6, 1585/2, 1585/3, 1584/1, 1584/3, 1582, 1581/2, 1581/3, 1577, 1578/5, 1578/4, 1578/3, 1578/1, 1549/4, 1579/3, 1579/5, 1579/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie - Zawisłocze, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec. W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

 obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 22.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 47,50, 53/10, 53/11, 53/12 (przy ul. Na Stawki) w miejscowości Czudec, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek.

W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1592, 1591/6, 1591/3, 1590, 1588/1, 1587/1, 1585/6, 1585/2, 1585/3, 1584/1, 1584/3, 1582, 1581/2, 1581/3, 1577, 1578/5, 1578/4, 1578/3, 1578/1, 1549/4, 1579/3, 1579/5, 1579/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie - Zawisłocze, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ) zawiadamiam, że w dniu 4.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 592/1, 592/4, 592/5, 592/6, 593/14, 593/18, 593/20 (ul. Cicha) w miejscowości Czudec, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek.

W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 4.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Strażaka, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr ewid. 576 w Pstrągowej, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.

W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 4.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej teren przyległy do ul. Jasielskiej oraz ul. Warzywnej, na terenie działek nr ewid. 615, 618, 621/4, 622/1, 622/3, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 622/9, 622/10, 626, 627/1, 627/2, 628/16 w miejscowości Czudec, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec.  W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

3.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 47, 50, 53/10, 53/11, 53/12 (przy ul. Na Stawki) w miejscowości Czudec, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

          Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 25.07.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 136/1 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec.

obwieszczenie - B.6733.12.2017


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

13.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 20.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 47, 50, 53/10, 53/11, 53/12 (przy ul. Na Stawki) w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 10.07.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec), na terenie działki nr ewid. 217 w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1245, 1212/1, 1164, 1165, 1149/2, 1203, 1146/2, 1146/1, 1125 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 10.07.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 265/3, 308/1, 309/1, 309/4, 310/1, 311/1, 312/1, 313/9, 313/11, 313/12, 313/8, 314/4, 314/5, 314/6, 315/1, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 953/1 w miejscowości Babica oraz na terenie działek nr ewid. 1451, 1464, 1462/2, 1462/3, 1471/17 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 136/1 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Strażaka, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr ewid. 576  w Pstrągowej, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

3.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że  w dniu 9.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1592, 1591/6, 1591/3, 1590, 1588/1, 1587/1, 1585/6, 1585/2, 1585/3, 1584/1, 1584/3, 1582, 1581/2, 1581/3, 1577, 1578/5, 1578/4, 1578/3, 1578/1, 1579/4, 1579/3, 1579/5, 1579/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie - Zawisłocze, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

27.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 27.06.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czudcu, na terenie działki nr ewid. 268/4 położonej w Czudcu, gmina Czudec.

 W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenia


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec), na terenie działki nr ewid. 217 w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1245, 1212/1, 1164, 1165, 1149/2, 1203, 1146/2, 1146/1, 1125 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 265/3, 308/1, 309/1, 309/4, 310/1, 311/1, 312/1, 313/9, 313/11, 313/12, 313/8, 314/4, 314/5, 314/6, 315/1, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 953/1 w miejscowości Babica oraz na terenie działek nr ewid. 1451, 1464, 1462/2, 1462/3, 1471/17 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że  w dniu 5.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej teren przyległy do ul. Jasielskiej oraz ul. Warzywnej, na terenie działek nr ewid. 615, 618, 621/4, 622/1, 622/3, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 622/9, 622/10, 626, 627/1, 627/2, 628/16 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.  Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku        oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 30.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle z siedzibą ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 592/1, 592/4, 592/5, 592/6, 593/14, 593/18, 593/20 (ul. Cicha) w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku  oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 19.06.2017 r., znak: OS.507.1.1194.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Strażaka, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr ewid. 576  w Pstrągowej, gmina Czudec. 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 19.06.2017 r., znak: PZD.456.65.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Strażaka, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr ewid. 576 w Pstrągowej, gmina Czudec. 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

22.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 19.06.2017 r., znak: PZD.456.63.2017 uzgodnił projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 136/1 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czudcu, na terenie działki nr ewid. 268/4 położonej w Czudcu, gmina Czudec z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

   obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

7.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 935) zawiadamiam, że  w dniu 24.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Strażaka, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr ewid. 576 w Pstrągowej, gmina Czudec.  

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

7.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 935) zawiadamiam, że  w dniu 25.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 136/1 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

2.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 21.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1409R (Zwięczyca – Niechobrz - Czudec), na terenie działki nr ewid. 217 w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1245, 1212/1, 1164, 1165, 1149/2, 1203, 1146/2, 1146/1, 1125 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

1.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 1.06.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, na terenie:

 • miejscowości Babica: działki nr ewid.: 59/1, 59/2, 63/1, 63/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 85/1, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/3, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 138/1, 138/2, 139/1,  139/2, 171/1, 171/2, 171/4, 183/1, 183/3, 183/6, 184/1, 184/3, 184/4, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 206/2,  207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 212/2, 212/3, 212/6, 213, 216/3, 218, 219, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 233, 236/1, 236/2, 237, 242/3, 242/4, 243/1, 244, 245, 247, 248, 249/1, 249/2, 261, 265/2, 265/3, 270/1, 270/2, 291, 293, 399, 402/2, 403, 404, 405, 406/1, 409/1, 460/1, 460/2, 523/1, 523/8, 523/10, 524/1, 524/2, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 531/3, 532, 533/3, 534/2, 535/3, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 536/1, 536/2, 536/3, 537/3, 538/2, 539, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586/1, 586/2, 587, 588/2, 589/1, 589/2, 590/3, 593, 595/1, 595/2, 598/1, 598/2, 599/2, 599/4, 600/14, 600/17, 600/24, 604/2, 616/3, 618/2, 619, 622, 623, 624/3, 625, 634, 635, 637, 638, 639, 642, 643, 644/1, 645, 646/6, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 648, 649;
  • miejscowości Czudec, działki nr ewid.: 910, 1009/2, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1030, 1031, 1063, 1067, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125/2, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/9, 1129/1, 1129/3, 1129/6, 1130/1, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1137, 1138, 1139, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/6, 1141, 1144/5;
 • miejscowości Nowa Wieś, działki nr ewid.: 602, 653, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 899, 900, 428, 436, 440, 441, 444/4, 603, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 885/1, 887/1, 887/2, 889, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/5, 909, 972, 973, 1010, 1012, 1013, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048/2, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1135, 1136/1, 1147, 1148, 1151, 1153, 1171, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1373, 1374, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1479, 1481, 1482, 1483/1, 1483/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1752/1, 1752/2, 1756, 1757, 1759, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1888/1, 737, 792, 793/1, 793/2, 870, 903, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 928, 933/4, 1888/2 (dla części nieobjętej planem);
 • miejscowości Pstrągowa, działki nr ewid.: 28, 29/1, 29/2, 60, 65, 68, 132, 135, 136, 137, 147/1, 169, 170, 200, 1233/1, 1234, 1265, 1326, 1339, 1359/1, 1359/2, 1364/2, 1364/3, 1373, 1378/1, 1382, 1383/2, 1420/2, 1422/1, 1422/3, 1430/1, 1510/2, 1510/5, 1550, 1552/1, 7521/1, 7521/2, 7983, 3670, 3673/3, 3676/11, 3676/16, 3676/18, 3676/26, 3676/27, 3695, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3819/2, 3838/2, 7704, 7977, 7985, 8012, 8040/2, 8045, 4101/5, 4101/9, 4101/14, 4127, 4130, 4138/5, 4139/2, 4170/3, 4170/4, 4172, 4179, 4184/5, 4185/4, 4185/5, 4195/1, 4199/1, 4200/5, 4205/3, 4206/3, 4268/30, 4281, 4286, 4288, 4291, 4297/1, 4855/7, 7644, 7734, 7738, 7747, 7775/1, 7775/2, 7970/3, 7977, 5199/1, 5201, 5202, 5205/15, 5221, 5225, 5235/2, 5239/1, 5245, 5250, 5251/2, 5255, 5258/3, 5310, 5318/1, 5318/7, 5318/8, 5324/11, 5324/12, 5342/10, 7975, 8005, 8006, 8007, 8008, 4268/29 (dla części nieobjętej planem);
 • miejscowości Wyżne, działki nr ewid.: 628, 672, 673/2, 674, 678/2, 679, 680, 681/3, 740/2, 741, 748, 1258, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1268/1, 1268/2, 1269/2, 1269/3, 1271/1, 1271/3, 1271/4, 1275/1, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1293/2, 1302, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1347, 1362/1, 1362/2, 1367/3, 1367/4, 1367/6, 1368/1, 1372, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1;
 • miejscowości Zaborów, działki nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 82, 93, 96, 130, 329, 330, 331/6, 331/7, 331/8, 334/1, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 625, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 1066, 131/1 (dla części nieobjętej planem).

Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na terenie:

 • działek nr ewid.:, 40/1, 40/2, 217, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 1307, 1308/2 w miejscowości Babica;
 • działek nr ewid.: 432, 433, 1888/2 w miejscowości Nowa Wieś;
 • działek nr ewid. 20/1, 20/4, 3649/2, 3676/4, 3676/17, 3676/28, 3721/8, 3725/1, 3729, 3744, 3810/2, 4174, 4205/1, 4268/29 w miejscowości Pstrągowa;
 • działek nr ewid.:  1278, 1296, 1371/4, 1371/6 w miejscowości Wyżne;
 • działek nr ewid.: 97, 113, 114, 123/1, 131/1, 332, 334/2 w miejscowości Zaborów;

 (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie  objętym obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec” (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.);

- działek nr ewid.: 620/1, 620/2 w miejscowości Babica (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie  objętym obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec” (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXII/162/2008);

- działek nr ewid.: 17/1, 17/2 w miejscowości Babica (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie  objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Zabudowa zagrodowa I” (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXIX/223/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.).

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

29.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 21.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 265/3, 308/1, 309/1, 309/4, 310/1, 311/1, 312/1, 313/9, 313/11, 313/12, 313/8, 314/4, 314/5, 314/6, 315/1, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 953/1 w miejscowości Babica oraz na terenie działek nr ewid. 1451, 1464, 1462/2, 1462/3, 1471/17 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, postanowieniem z dnia 19.05.2017 r., znak: PZDW-RDW-IIb-6201cp/3/17 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czudcu, na terenie działki nr ewid. 268/4 położonej w Czudcu, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 19.05.2017 r., znak: OS.644.86.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czudcu, na terenie działki nr ewid. 268/4 położonej w Czudcu, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków:

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 17/1, 17/2, 40/1, 40/2, 59/1, 59/2, 63/1, 63/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 85/1, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/3, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 171/1, 171/2, 171/4, 183/1, 183/3, 183/6, 184/1, 184/3, 184/4, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 206/2, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 212/2, 212/3, 212/6, 213, 216/3, 217, 218, 219, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 233, 236/1, 236/2, 237, 242/3, 242/4, 243/1, 244, 245, 247, 248, 249/1, 249/2, 261, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 265/3, 270/1, 270/2, 291, 293, 399, 402/2, 403, 404, 405, 406/1, 409/1, 460/1, 460/2, 523/1, 523/8, 523/10, 524/1, 524/2, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 531/3, 532, 533/3, 534/2, 535/3, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 536/1, 536/2, 536/3, 537/3, 538/2, 539, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586/1, 586/2, 587, 588/2, 589/1, 589/2, 590/3, 593, 595/1, 595/2, 598/1, 598/2, 599/2, 599/4, 600/14, 600/17, 600/24, 604/2, 616/3, 618/2, 619, 620/1, 620/2, 622, 623, 624/3, 625, 634, 635, 637, 638, 639, 642, 643, 644/1, 645, 646/6, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 648, 649, 1307, 1308/2 w miejscowości Babica, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 910, 1009/2, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1030, 1031, 1063, 1067, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125/2, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/9, 1129/1, 1129/3, 1129/6, 1130/1, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1137, 1138, 1139, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/6, 1141, 1144/5 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 428, 432, 433, 436, 440, 441, 444/4, 602, 603, 653, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 737, 792, 793/1, 793/2, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 870, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 885/1, 887/1, 887/2, 889, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 899, 900, 903, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/5, 909, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 928, 933/4, 972, 973, 1010, 1012, 1013, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048/2, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1135, 1136/1, 1147, 1148, 1151, 1153, 1171, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1479, 1481, 1482, 1483/1, 1483/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1752/1, 1752/2, 1756, 1757, 1759, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1888/1, 1888/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 20/1, 20/4, 28, 29/1, 29/2, 60, 65, 68, 132, 135, 136, 137, 147/1, 169, 170, 200, 1233/1, 1234, 1265, 1326, 1339, 1359/1, 1359/2, 1364/2, 1364/3, 1373, 1378/1, 1382, 1383/2, 1420/2, 1422/1, 1422/3, 1430/1, 1510/2, 1510/5, 1550, 1552/1, 3649/2, 3670, 3673/3, 3676/4, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3676/27, 3676/28, 3695, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3721/8, 3725/1, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3744, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3810/2, 3819/2, 3838/2, 4101/5, 4101/9, 4101/14, 4127, 4130, 4138/5, 4139/2, 4170/3 4170/4, 4172, 4174, 4179, 4184/5, 4185/4, 4185/5, 4195/1, 4199/1, 4200/5, 4205/1, 4205/3, 4206/3, 4268/29, 4268/30, 4281, 4286, 4288, 4291, 4297/1, 4855/7, 5199/1, 5201, 5202, 5205/15, 5221, 5225, 5235/2, 5239/1, 5245, 5250, 5251/2, 5255, 5258/3, 5310, 5318/1, 5318/7, 5318/8, 5324/11, 5324/12, 5342/10, 7521/1, 7521/2, 7644, 7704, 7734, 7738, 7747, 7775/1, 7775/2, 7970/3, 7975, 7977, 7983, 7985, 8005, 8006, 8007, 8008, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 628, 672, 673/2, 674, 678/2, 679, 680, 681/3, 740/2, 741, 748, 1258, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1268/1, 1268/2, 1269/2, 1269/3, 1271/1, 1271/3, 1271/4, 1275/1, 1278, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1293/2, 1296, 1302, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1347, 1362/1, 1362/2, 1367/3, 1367/4, 1367/6, 1368/1, 1371/4, 1371/6, 1372, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 82, 93, 96, 97, 113, 114, 123/1, 130, 131/1, 329, 330, 331/6, 331/7, 331/8, 332, 334/1, 334/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 625, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 1066  w miejscowości Zaborów, gmina Czudec.

z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

15.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 5.05.2017 r., znak: OS.507.1.874.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, na terenie:

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 17/1, 17/2, 40/1, 40/2, 59/1, 59/2, 63/1, 63/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 85/1, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/3, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 171/1, 171/2, 171/4, 183/1, 183/3, 183/6, 184/1, 184/3, 184/4, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 206/2, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 212/2, 212/3, 212/6, 213, 216/3, 217, 218, 219, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 233, 236/1, 236/2, 237, 242/3, 242/4, 243/1, 244, 245, 247, 248, 249/1, 249/2, 261, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 265/3, 270/1, 270/2, 291, 293, 399, 402/2, 403, 404, 405, 406/1, 409/1, 460/1, 460/2, 523/1, 523/8, 523/10, 524/1, 524/2, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 531/3, 532, 533/3, 534/2, 535/3, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 536/1, 536/2, 536/3, 537/3, 538/2, 539, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586/1, 586/2, 587, 588/2, 589/1, 589/2, 590/3, 593, 595/1, 595/2, 598/1, 598/2, 599/2, 599/4, 600/14, 600/17, 600/24, 604/2, 616/3, 618/2, 619, 620/1, 620/2, 622, 623, 624/3, 625, 634, 635, 637, 638, 639, 642, 643, 644/1, 645, 646/6, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 648, 649, 1307, 1308/2 w miejscowości Babica, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 910, 1009/2, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1030, 1031, 1063, 1067, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125/2, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/9, 1129/1, 1129/3, 1129/6, 1130/1, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1137, 1138, 1139, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/6, 1141, 1144/5  w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 428, 432, 433, 436, 440, 441, 444/4, 602, 603, 653, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 737, 792, 793/1, 793/2, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 870, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 885/1, 887/1, 887/2, 889, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 899, 900, 903, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/5, 909, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 928, 933/4, 972, 973, 1010, 1012, 1013, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048/2, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1135, 1136/1, 1147, 1148, 1151, 1153, 1171, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1479, 1481, 1482, 1483/1, 1483/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1752/1, 1752/2, 1756, 1757, 1759, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1888/1, 1888/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 20/1, 20/4, 28, 29/1, 29/2, 60, 65, 68, 132, 135, 136, 137, 147/1, 169, 170, 200, 1233/1, 1234, 1265, 1326, 1339, 1359/1, 1359/2, 1364/2, 1364/3, 1373, 1378/1, 1382, 1383/2, 1420/2, 1422/1, 1422/3, 1430/1, 1510/2, 1510/5, 1550, 1552/1, 3649/2, 3670, 3673/3, 3676/4, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3676/27, 3676/28, 3695, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3721/8, 3725/1, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3744, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3810/2, 3819/2, 3838/2, 4101/5, 4101/9, 4101/14, 4127, 4130, 4138/5, 4139/2, 4170/3 4170/4, 4172, 4174, 4179, 4184/5, 4185/4, 4185/5, 4195/1, 4199/1, 4200/5, 4205/1, 4205/3, 4206/3, 4268/29, 4268/30, 4281, 4286, 4288, 4291, 4297/1, 4855/7, 5199/1, 5201, 5202, 5205/15, 5221, 5225, 5235/2, 5239/1, 5245, 5250, 5251/2, 5255, 5258/3, 5310, 5318/1, 5318/7, 5318/8, 5324/11, 5324/12, 5342/10, 7521/1, 7521/2, 7644, 7704, 7734, 7738, 7747, 7775/1, 7775/2, 7970/3, 7975, 7977, 7983, 7985, 8005, 8006, 8007, 8008, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 628, 672, 673/2, 674, 678/2, 679, 680, 681/3, 740/2, 741, 748, 1258, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1268/1, 1268/2, 1269/2, 1269/3, 1271/1, 1271/3, 1271/4, 1275/1, 1278, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1293/2, 1296, 1302, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1347, 1362/1, 1362/2, 1367/3, 1367/4, 1367/6, 1368/1, 1371/4, 1371/6, 1372, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 82, 93, 96, 97, 113, 114, 123/1, 130, 131/1, 329, 330, 331/6, 331/7, 331/8, 332, 334/1, 334/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 625, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 1066  w miejscowości Zaborów, gmina Czudec

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

11.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 5.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czudcu, na terenie działki nr ewid. 268/4 położonej w Czudcu, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1261/1, 1261/2, 1260, 1259/1, 1259/2, 1257, 1256, 1262, 1249, 1234/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Strumykowej, na terenie działek nr ewid. 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 954 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

26.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Błonie w miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid. 530/1, 530/2, 530/3, 522, 524, 526, 525/1, 525/2, 505/1, 498/1, 498/3, 498/4, 499, 482/7, 481 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

25.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o sprostowaniu wniosku Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków:

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 17/1, 17/2, 40/1, 40/2, 59/1, 59/2, 63/1, 63/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 85/1, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/3, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 171/1, 171/2, 171/4, 183/1, 183/3, 183/6, 184/1, 184/3, 184/4, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 206/2, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 212/2, 212/3, 212/6, 213, 216/3, 217, 218, 219, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 233, 236/1, 236/2, 237, 242/3, 242/4, 243/1, 244, 245, 247, 248, 249/1, 249/2, 261, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 265/3, 270/1, 270/2, 291, 293, 399, 402/2, 403, 404, 405, 406/1, 409/1, 460/1, 460/2, 523/1, 523/8, 523/10, 524/1, 524/2, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 531/3, 532, 533/3, 534/2, 535/3, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 536/1, 536/2, 536/3, 537/3, 538/2, 539, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586/1, 586/2, 587, 588/2, 589/1, 589/2, 590/3, 593, 595/1, 595/2, 598/1, 598/2, 599/2, 599/4, 600/14, 600/17, 600/24, 604/2, 616/3, 618/2, 619, 620/1, 620/2, 622, 623, 624/3, 625, 634, 635, 637, 638, 639, 642, 643, 644/1, 645, 646/6, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 648, 649, 1307, 1308/2 w miejscowości Babica, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 910, 1009, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1030, 1031, 1063, 1067, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125/2, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/9, 1129/1, 1129/3, 1129/6, 1130/1, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1137, 1138, 1139, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/6, 1141, 1144/5 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 428, 432, 433, 436, 440, 441, 444/4, 602, 603, 653, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 737, 792, 793/1, 793/2, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 870, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 885/1, 887/1, 887/2, 889, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 899, 900, 903, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/5, 909, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 928, 933/4, 973, 1010, 1012, 1013, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1135, 1136/1, 1147, 1148, 1151, 1153, 1171, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1479, 1481, 1482, 1483/1, 1483/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1752/1, 1752/2, 1756, 1757, 1759, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1888/1, 1888/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 20/1, 20/4, 28, 29/1, 29/2, 60, 65, 68, 132, 135, 136, 137, 147/1, 169, 170, 200, 1233/1, 1234, 1265, 1326, 1339, 1359/1, 1359/2, 1364/2, 1364/3, 1373, 1378/1, 1382, 1383/2, 1420/2, 1422/1, 1422/3, 1430/1, 1510/2, 1510/5, 1550, 1552/1, 3649/2, 3670, 3673/3, 3676/4, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3695, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3721/8, 3725/1, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3810/2, 3819/2, 3838/2, 4101/5, 4101/9, 4101/14, 4127, 4130, 4138/5, 4139/2, 4170/3 4170/4, 4172, 4174, 4179, 4184/5, 4185/4, 4185/5, 4195/1, 4199/1, 4200/5, 4205/1, 4205/3, 4206/3, 4268/29, 4268/30, 4281, 4286, 4288, 4291, 4297/1, 4855/7, 5199/1, 5201, 5202, 5205/15, 5221, 5225, 5235/2, 5239/1, 5245, 5250, 5251/2, 5255, 5258/3, 5310, 5318/1, 5318/7, 5318/8, 5324/11, 5324/12, 5342/10, 7521/1, 7644, 7704, 7734, 7738, 7747, 7775/1, 7775/2, 7970/3, 7975, 7977, 7983, 7985, 8005, 8006, 8007, 8008, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 628, 672, 673/2, 674, 678/2, 679, 680, 681/3, 740/2, 741, 748, 1258, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1268/1, 1268/2, 1269/2, 1269/3, 1271/1, 1271/3, 1271/4, 1275/1, 1278, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1293/2, 1296, 1302, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1347, 1362/1, 1362/2, 1367/3, 1367/4, 1367/6, 1368/1, 1371/4, 1371/6, 1372, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 82, 93, 96, 97, 113, 114, 123/1, 130, 131/1, 329, 330, 331/6, 331/7, 331/8, 332, 334/1, 334/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 625, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 1063  w miejscowości Zaborów, gmina Czudec.

W związku z powyższym wniosek ulega sprostowaniu w zakresie :

- wprowadzenia zmiany numeru ewid. działki  z 1009 na 1009/2  w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- dodania  numeru ewid. działki  972, 1048/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

- dodania  numeru ewid. działki  7521/2, 7977, 3744, 3676/27, 3676/28 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

- wprowadzenia zmiany numeru ewid. działki  z 1063 na 1066 w miejscowości Zaborów, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 903 w miejscowości Czudec, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie  Oddział w Tarnowie Ul. Bandrowskiego 16;  33-100 Tarnów Adres do korespondencji: Ul. Krakowska 21/17;38-400 Krosno reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1261/1, 1261/2, 1260, 1259/1, 1259/2, 1257, 1256, 1262, 1249, 1234/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m,  że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Strumykowej, na terenie działek nr ewid. 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 954 w miejscowości Czudec, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

10.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

                   Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Błonie  w miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid. 530/1, 530/2, 530/3, 522, 524, 526, 525/1, 525/2, 505/1, 498/1, 498/3, 498/4, 499, 482/7, 481 w miejscowości Czudec, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m,  że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

4.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Warszawie, Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja na działce nr ewid. 903 położonej w miejscowości Czudec, gmina Czudec  z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek. Po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 9.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków:

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 17/1, 17/2, 40/1, 40/2, 59/1, 59/2, 63/1, 63/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 85/1, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/3, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 171/1, 171/2, 171/4, 183/1, 183/3, 183/6, 184/1, 184/3, 184/4, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 206/2, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 212/2, 212/3, 212/6, 213, 216/3, 217, 218, 219, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 233, 236/1, 236/2, 237, 242/3, 242/4, 243/1, 244, 245, 247, 248, 249/1, 249/2, 261, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 265/3, 270/1, 270/2, 291, 293, 399, 402/2, 403, 404, 405, 406/1, 409/1, 460/1, 460/2, 523/1, 523/8, 523/10, 524/1, 524/2, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 531/3, 532, 533/3, 534/2, 535/3, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 536/1, 536/2, 536/3, 537/3, 538/2, 539, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586/1, 586/2, 587, 588/2, 589/1, 589/2, 590/3, 593, 595/1, 595/2, 598/1, 598/2, 599/2, 599/4, 600/14, 600/17, 600/24, 604/2, 616/3, 618/2, 619, 620/1, 620/2, 622, 623, 624/3, 625, 634, 635, 637, 638, 639, 642, 643, 644/1, 645, 646/6, 646/8, 646/9, 646/10, 646/11, 648, 649, 1307, 1308/2 w miejscowości Babica, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 910, 1009, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1030, 1031, 1063, 1067, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125/2, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/9, 1129/1, 1129/3, 1129/6, 1130/1, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1137, 1138, 1139, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/6, 1141, 1144/5 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 428, 432, 433, 436, 440, 441, 444/4, 602, 603, 653, 654/2, 655/4, 655/5, 656, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 737, 792, 793/1, 793/2, 833/1, 833/2, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 870, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 885/1, 887/1, 887/2, 889, 893/5, 893/6, 895, 898/1, 899, 900, 903, 906/5, 907, 908/2, 908/3, 908/5, 909, 923, 924, 925/3, 925/5, 926, 928, 933/4, 973, 1010, 1012, 1013, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1046, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1116, 1117, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1135, 1136/1, 1147, 1148, 1151, 1153, 1171, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1352, 1354, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1374, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1377/1, 1378, 1380/1, 1383, 1393/2, 1393/5, 1393/6, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1399, 1479, 1481, 1482, 1483/1, 1483/2, 1485/3, 1485/4, 1486, 1487, 1488, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/2, 1499/3, 1500, 1501, 1502, 1505/3, 1505/7, 1505/10, 1505/11, 1513, 1559, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572/2, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1660, 1663/1, 1665/1, 1676, 1682/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1686, 1687/1, 1689, 1743, 1752/1, 1752/2, 1756, 1757, 1759, 1763, 1764, 1766/1, 1766/2, 1888/1, 1888/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 20/1, 20/4, 28, 29/1, 29/2, 60, 65, 68, 132, 135, 136, 137, 147/1, 169, 170, 200, 1233/1, 1234, 1265, 1326, 1339, 1359/1, 1359/2, 1364/2, 1364/3, 1373, 1378/1, 1382, 1383/2, 1420/2, 1422/1, 1422/3, 1430/1, 1510/2, 1510/5, 1550, 1552/1, 3649/2, 3670, 3673/3, 3676/4, 3676/11, 3676/16, 3676/17, 3676/18, 3676/26, 3695, 3703, 3716/1, 3718/1, 3718/2, 3721/8, 3725/1, 3729, 3731, 3732, 3741/1, 3741/2, 3741/3, 3754/7, 3754/9, 3754/11, 3754/12, 3758, 3761, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3776, 3789, 3810/2, 3819/2, 3838/2, 4101/5, 4101/9, 4101/14, 4127, 4130, 4138/5, 4139/2, 4170/3 4170/4, 4172, 4174, 4179, 4184/5, 4185/4, 4185/5, 4195/1, 4199/1, 4200/5, 4205/1, 4205/3, 4206/3, 4268/29, 4268/30, 4281, 4286, 4288, 4291, 4297/1, 4855/7, 5199/1, 5201, 5202, 5205/15, 5221, 5225, 5235/2, 5239/1, 5245, 5250, 5251/2, 5255, 5258/3, 5310, 5318/1, 5318/7, 5318/8, 5324/11, 5324/12, 5342/10, 7521/1, 7644, 7704, 7734, 7738, 7747, 7775/1, 7775/2, 7970/3, 7975, 7977, 7983, 7985, 8005, 8006, 8007, 8008, 8012, 8040/2, 8045 w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 628, 672, 673/2, 674, 678/2, 679, 680, 681/3, 740/2, 741, 748, 1258, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1268/1, 1268/2, 1269/2, 1269/3, 1271/1, 1271/3, 1271/4, 1275/1, 1278, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1293/2, 1296, 1302, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1347, 1362/1, 1362/2, 1367/3, 1367/4, 1367/6, 1368/1, 1371/4, 1371/6, 1372, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1 w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

- na terenie obejmującym działki nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 82, 93, 96, 97, 113, 114, 123/1, 130, 131/1, 329, 330, 331/6, 331/7, 331/8, 332, 334/1, 334/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359/5, 359/6, 359/7, 359/11, 359/15, 359/16, 360, 361/1, 361/2, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 432/6, 433/1, 433/2, 434, 445/1, 445/3, 445/4, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 563, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 625, 767, 768, 769, 770, 771, 772/2, 1063 w miejscowości Zaborów, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.   Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

21.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 15.03.2017 r., znak: OS.644.44.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Błonie w miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid. 530/1, 530/2, 530/3, 522, 524, 526, 525/1, 525/2, 505/1, 498/1, 498/3, 498/4, 499, 482/7, 481 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 15.03.2017 r., znak: OS.644.45.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1261/1, 1261/2, 1260, 1259/1, 1259/2, 1257, 1256, 1262, 1249, 1234/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

         Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

20.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 15.03.2017 r., znak: OS.644.46.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Strumykowej, na terenie działek nr ewid. 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 954  w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 7.03.2017 r., znak: OS.644.35.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja na działce nr ewid. 903 położonej w miejscowości Czudec, gmina Czudec. Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

17.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 10.03.2017 r., znak: PZD.456.22.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja na działce nr ewid. 903 położonej w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.   Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.  Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czudcu  www.bip.czudec.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.

obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 15.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 1261/1, 1261/2, 1260, 1259/1, 1259/2, 1257, 1256, 1262, 1249, 1234/4 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 15.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Strumykowej, na terenie działek nr ewid. 955/1, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 954 w miejscowości Czudec, gmina Czudec

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

8.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 15.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul. Błonie w miejscowości Czudec na terenie działek nr ewid. 530/1, 530/2, 530/3, 522, 524, 526, 525/1, 525/2, 505/1, 498/1, 498/3, 498/4, 499, 482/7, 481 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 23.02.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ewid. 612, 609/1, 610/1, 600/14, 646/14, 646/12, 646/9, 646/8, 646/13 położonych w miejscowości Babica, gmina Czudec.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

23.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 26.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Warszawie, Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja na działce nr ewid. 903 położonej w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

02.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Państwa Katarzyny i Mirosława Ciura, ul. Tkaczowa 169F/20, 36-040 Boguchwała w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ewid. 612, 609/1, 610/1, 600/14, 646/14, 646/12, 646/9, 646/8, 646/13 położonych w miejscowości Babica, gmina Czudec.

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

01.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 )

zawiadamiam
że w dniu 1.02.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1580 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie  Oddział w Tarnowie Ul. Bandrowskiego 16;  33-100 Tarnów Adres do korespondencji: Ul. Krakowska 21/17;38-400 Krosno reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinek.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 12.01.2017 r., znak: OS.644.8.2017 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ewid. 612, 609/1, 610/1, 600/14, 646/14, 646/12, 646/9, 646/8, 646/13 położonych w miejscowości Babica, gmina Czudec. 

obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

18.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Warszawie, Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów                         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1580 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna V” w miejscowości  Przedmieście Czudeckie w gminie Czudec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czudec uchwały Nr XVII/141/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna V” w miejscowości Przedmieście Czudeckie w gminie Czudec, obejmującej obszar położony po północno - zachodniej stronie  drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. działki 366  w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.), w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

           Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

          Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec  w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czudec

12 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czudec uchwały Nr XVII/140/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec, obejmującej obszar położony po północno - zachodniej stronie  drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. działki 366  w miejscowości Przedmieście Czudeckie. 

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.), w/w projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

           Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

          Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 15.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Państwa Katarzyny i Mirosława Ciura, ul. Tkaczowa 169F/20, 36-040 Boguchwała, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ewid. 612, 609/1, 610/1, 600/14, 646/14, 646/12, 646/9, 646/8, 646/13 położonych w miejscowości Babica, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m

że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 27.12.2016 r., znak: PZD.456.123.2016 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1580 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia   w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m

że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 21.12.2016 r., znak: OS.644.244.2016 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1580 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 15.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Warszawie, Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr ewid. 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1580 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam
że w dniu 16.08.2016 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A.  Lublin, ul. Garbarska 21a, pełnomocnik: Tomasz Orzakiewicz, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV Strzyżów-Boguchwała, od słupa 128 do stanowiska słupowego 15 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej WYŻNE 12, na terenie działek nr ewid. 382, 404, 458, 497, 505, 506, 512, 503/2, 504, 514/1, 515, 517/1, 523, 553, 554, 402/2, 402/3, 399, 398, położonych w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec oraz na działce nr ewid. 406/1 położonej w miejscowości Glinik Charzewski. Jednocześnie powyższą decyzją umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej inwestycji położonej na działkach nr ewid. 381, 386/1, 405, 406, 493, 494, 552, 555 (w zakresie objętym wnioskiem) zlokalizowanych na terenie  objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Lasów i Gruntów Przeznaczonych do Zalesienia w Gminie Czudec – część I (Uchwała Rady Gminy w Czudcu Nr XXXIII/226/2001 z dnia 24 sierpnia 2001r.)

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec  www.bip.czudec.plwywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzyżowie www.bip.gov.pl.  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5. 

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

              Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 )

zawiadamiam
że w dniu 29.07.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec – Wyżne, na terenie działek nr ewid. 441, 442, 443/1, 443/2 położonych w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615  położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie,                               ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl  oraz  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w  Czudcu przy ul. Starowiejskiej  6.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek PGE Dystrybucja S.A.  Lublin, ul. Garbarska 21a, pełnomocnik: Tomasz Orzakiewicz, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV Strzyżów-Boguchwała, od słupa 128 do stanowiska słupowego 15 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej WYŻNE 12, na terenie działek nr ewid. 382, 404, 458, 497, 505, 506, 512, 503/2, 504, 514/1, 515, 517/1, 523, 553, 554, 402/2, 402/3, 399, 398, położonych w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec oraz na działce nr ewid. 406/1 położonej  w miejscowości Glinik Charzewski

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

              Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778 )

zawiadamiam
że w dniu 18.07.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 1004/4 położonych w miejscowości Czudec (ul. Strumykowa), Gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

         obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Piękoś działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie,   ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok   w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec – Wyżne, na terenie działek nr ewid. 441, 442, 443/1, 443/2 położonych w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615  położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

              Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) 

z a w i a d a m i a m

że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 13.07.2016 r., znak: OS.644.154.2016 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV Strzyżów-Boguchwała, od słupa 128 do stanowiska słupowego 15 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej WYŻNE 12, na terenie działek nr ewid. 382, 404, 458, 497, 505, 506, 512, 503/2, 504, 514/1, 515, 517/1, 523, 553, 554, 402/2, 402/3, 399, 398, położonych w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec oraz na działce nr ewid. 406/1 położonej w miejscowości Glinik Charzewski na rzecz PGE Dystrybucja S.A.  z  siedzibą ul. Garbarska  21a  Lublin.

 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czudcu  www.bip.czudec.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2016. 290 j. t.)

podaję do publicznej wiadomości,

że  pismem z dnia 6.06.2016 r. PGE Dystrybucja S.A.  Lublin, ul. Garbarska 21a, pełnomocnik: Tomasz Orzakiewicz, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów sprecyzowało wniosek  z dnia 24.07.2015r. korygowany  pismami z dnia 18.09.2015 r. , 19.10.2015r.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV Strzyżów-Boguchwała, od słupa 128 do stanowiska słupowego 15 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej WYŻNE 12, na terenie działek nr ewid. 382, 404, 458, 497, 505, 506, 512, 503/2, 503/3, 504, 514/1, 515, 517/1, 523, 553, 554, 402/2, 402/3, 399, 398, położonych w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec oraz na działce nr ewid. 406/1 położonej w miejscowości Glinik Charzewski.

Wniosek o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego po sprecyzowaniu obejmuje inwestycję pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV Strzyżów-Boguchwała, od słupa 128 do stanowiska słupowego 15 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej WYŻNE 12, na terenie działek nr ewid. 382, 404, 458, 497, 505, 506, 512, 503/2, 504, 514/1, 515, 517/1, 523, 553, 554, 402/2, 402/3, 399, 398, położonych   w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec oraz na działce nr ewid. 406/1 położonej                           w miejscowości Glinik Charzewski. 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) 

z a w i a d a m i a m

że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 17.06.2016 r., znak: OS.644.125.2016 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec – Wyżne, na terenie działek nr ewid. 441, 442, 443/1, 443/2 położonych w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615  położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.

 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) 

z a w i a d a m i a m

że Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 20.06.2016 r., znak: PZD.456.54.2016 uzgodnił projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec – Wyżne, na terenie działek nr ewid. 441, 442, 443/1, 443/2 położonych w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615  położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.

 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pana Marcina Rusinek działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 1004/4 położonych w miejscowości Czudec                  (ul. Strumykowa), Gmina Czudec.

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

              Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) 

z a w i a d a m i a m

że Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, postanowieniem z dnia 21.06.2016 r., znak: OS.644.126.2016 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 1004/4 położonych w miejscowości Czudec (ul. Strumykowa), Gmina Czudec.

 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia   w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamiam, że  w dniu 17.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marcina Rusinek działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek nr ewid. 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 1004/4 położonych w miejscowości Czudec (ul. Strumykowa), Gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6

w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamiam, że  w dniu 11.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Krzysztofa Piękoś działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec – Wyżne, na terenie działek nr ewid. 441, 442, 443/1, 443/2 położonych w miejscowości Czudec oraz na terenie działek nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615  położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.

          Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500  od wtorku do piątku               oraz w godz. 800- 1600  w poniedziałek.

          Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie uważać się będzie za dokonane.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r. poz. 778)

zawiadamiam
że w dniu 10.06.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz   z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie obejmującym działki nr ewid. 411/4, 412, 376, 375/1, 374/1, 373, 372, 371, 370, 369, 375/2, 374/2 położone w Czudcu, Gmina Czudec na rzecz Pani Genowefy Szela, zam. ul. Rzeszowska 18, 38-120 Czudec

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 687/1, 761, 762, 1036/5 położonych w miejscowości Czudec, Gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

         W  pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w terminie 14 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się
z  treścią decyzji oraz całością  zgromadzonych akt w  sprawie.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Pani Genowefy Szela, zam. ul. Rzeszowska 18, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie obejmującym działki nr ewid. 411/4, 412, 376, 375/1, 374/1, 373, 372, 371, 370, 369, 375/2, 374/2 położone w Czudcu, Gmina Czudec

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 687/1, 761, 762, 1036/5 położonych w miejscowości Czudec, Gmina Czudec

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt
w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 7.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na rzecz Pani Genowefy Szela, zam. ul. Rzeszowska 18, 38-120 Czudec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla potrzeb budynków mieszkalnych, na terenie obejmującym działki nr ewid. 411/4, 412, 376, 375/1, 374/1, 373, 372, 371, 370, 369, 375/2, 374/2 położone w Czudcu, Gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 22.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział  w Tarnowie, z siedzibą ul. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji                      o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 687/1, 761, 762, 1036/5 położonych w miejscowości Czudec, Gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 16.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1517, 1520/1 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec na rzecz Państwa Katarzyna i Kamil Kałamarz zam. ul. Świętego  Jana 4, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 846/1, 846/2 położonych w Czudcu  (ul. Olchowa) oraz na działkach nr ewid. 334, 336, 335, 411, 412/1, 413/1, 410/1, 408/1, 573/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6,  38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1482/7, 1482/9, 1507, 1527/3, 1527/7, 1527/5, 1527/1, 1526/2, 1526/1, 1525/8, 1525/9, 1525/6, 1525/7, 1525/4, 1525/5 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie „Nowe Osiedle”, Gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 865, 878, 799, 339, 340/19, 354/16, 354/14, 354/12, 354/10, 353/1, 352/1, 357, 362/1, 366/1, 379, 383/1, 383/2, 384, 386/2, 386/1, 385/5, 385/6, 388/1, 389/3, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6 położonych w miejscowości Wyżne (kontynuacja wzdłuż chodnika) na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. )

zawiadamiam
że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1052/5, 1052/6, 1052/7, 674/2, 678/3, 678/2, 678/1, 670, 664/2, 664/3, 666, 667, 668, 669/4, 669/3, 688/1, 688/2, 694/2, 695, 696, 697, 698/4, 698/3, 698/2, 701, 702, 706/2, 692, 646, 663/4, 663/3 położonych w miejscowości Zaborów „Błonie” na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 779/1, 782/8, 798/1 położonych  w miejscowości Zaborów „Łopuszka”, Gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 24.02.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku „Centrum bezpieczeństwa, kultury  i integracji społecznej”, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 129 położoną w Czudcu, Gmina Czudec.na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1482/7, 1482/9, 1507, 1527/3, 1527/7, 1527/5, 1527/1, 1526/2, 1526/1, 1525/8, 1525/9, 1525/6, 1525/7, 1525/4, 1525/5 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie „Nowe Osiedle”, Gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1052/5, 1052/6, 1052/7, 674/2, 678/3, 678/2, 678/1, 670, 664/2, 664/3, 666, 667, 668, 669/4, 669/3, 688/1, 688/2, 694/2, 695, 696, 697, 698/4, 698/3, 698/2, 701, 702, 706/2, 692, 646, 663/4, 663/3 położonych    w miejscowości Zaborów „Błonie”, Gmina Czudec.

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 779/1, 782/8, 798/1 położonych  w miejscowości Zaborów „Łopuszka”, Gmina Czudec

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 865, 878, 799, 339, 340/19, 354/16, 354/14, 354/12, 354/10, 353/1, 352/1, 357, 362/1, 366/1, 379, 383/1, 383/2, 384, 386/2, 386/1, 385/5, 385/6, 388/1, 389/3, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6 położonych      w miejscowości Wyżne (kontynuacja wzdłuż chodnika)

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 846/1, 846/2 położonych w Czudcu  (ul. Olchowa) oraz na działkach nr ewid. 334, 336, 335, 411, 412/1, 413/1, 410/1, 408/1, 573/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

 

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Państwa Katarzyny i Kamila Kałamarz zam. ul. Świętego  Jana 4, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1517, 1520/1 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 24.02.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej w Czudcu wraz  z budową dwóch wlotów do potoku „bez nazwy”, na terenie działek nr ewid. 353, 352/2, 351, 308/2, 308/1, 309/1, 309/2, 310/7, 310/8, 314/2 położonych  w miejscowości Czudec, Gmina Czudec na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

obwieszczenie


 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 19.02.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia „dla zasilania osiedla mieszkaniowego w miejscowości Wyżne – 1 zadanie dla przyłączenia nowych odbiorców- inwestycja liniowa”, na terenie działek nr ewid. 47, 63/3 położonych w miejscowości Wyżne, Gmina Czudec na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów; ul. 8-marca 8, Rejon Energetyczny Krosno, 38-400 Krosno; ul. Hutnicza 4.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 129 położoną w Czudcu, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,poz. 23) w związku
z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej w Czudcu wraz  z budową dwóch wlotów do potoku „bez nazwy”, na terenie działek nr ewid. 353, 352/2, 351, 308/2, 308/1, 309/1, 309/2, 310/7, 310/8, 314/2 położonych  w miejscowości Czudec, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów; ul. 8-marca 8, Rejon Energetyczny Krosno, 38-400 Krosno; ul. Hutnicza 4 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia „dla zasilania osiedla mieszkaniowego w miejscowości Wyżne – 1 zadanie dla przyłączenia nowych odbiorców- inwestycja liniowa”, na terenie działek nr ewid. 47, 63/3 położonych   w miejscowości Wyżne, Gmina Czudec

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 12.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Państwa Katarzyna i Kamil Kałamarz zam.  ul. Świętego  Jana 4, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1517, 1520/1 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 865, 878, 799, 339, 340/19, 354/16, 354/14, 354/12, 354/10, 353/1, 352/1, 357, 362/1, 366/1, 379, 383/1, 383/2, 384, 386/2, 386/1, 385/5, 385/6, 388/1, 389/3, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6 położonych w miejscowości Wyżne (kontynuacja wzdłuż chodnika).

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 7521/1, 29/1, 29/2, 60, 68 położonych w miejscowości Pstrągowa „Budzisz”, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 846/1, 846/2 położonych w Czudcu (ul. Olchowa) oraz na działkach nr ewid. 334, 336, 335, 411, 412/1, 413/1, 410/1, 408/1, 573/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6;   38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec,  na działkach nr ewid. 6, 8, 7/3, 1166 położonych w Czudcu.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 779/1, 782/8, 798/1 położonych w miejscowości Zaborów „Łopuszka”, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1052/5, 1052/6, 1052/7, 674/2, 678/3, 678/2, 678/1, 670, 664/2, 664/3, 666, 667, 668, 669/4, 669/3, 688/1, 688/2, 694/2, 695, 696, 697, 698/4, 698/3, 698/2, 701, 702, 706/2, 692, 646, 663/4, 663/3 położonych w miejscowości Zaborów „Błonie”, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 11.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6;  38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec, na działkach nr ewid. 1482/7, 1482/9, 1507, 1527/3, 1527/7, 1527/5, 1527/1, 1526/2, 1526/1, 1525/8, 1525/9, 1525/6, 1525/7, 1525/4, 1525/5 położonych w miejscowości Przedmieście Czudeckie „Nowe Osiedle”, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 19.01.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 3929/1, 3934, 7732/2 położonych w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie  ul. Bandrowskiego 16, Tarnów.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 22.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa budynku „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 129 położoną w Czudcu, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 22.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na rzecz Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej w Czudcu wraz  z budową dwóch wlotów do potoku „bez nazwy”, na terenie działek nr ewid. 353, 352/2, 351, 308/2, 308/1, 309/1, 309/2, 310/7, 310/8, 314/2 położonych   w miejscowości Czudec, Gmina Czudec.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów; ul. 8-marca 8, Rejon Energetyczny Krosno, 38-400 Krosno; ul. Hutnicza 4, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia „dla zasilania osiedla mieszkaniowego w miejscowości Wyżne – 1 zadanie dla przyłączenia nowych odbiorców- inwestycja liniowa”, na terenie działek nr ewid. 47, 63/3 położonych w miejscowości Wyżne, Gmina Czudec

obwieszczenie


 OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 04.01.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1527/1,1527/3,1527/5,1527/7 położonych w miejscowości  Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego  16, Tarnów.

-obwieszczenie


OBWIESZCZENIE 

zawiadamiam, że w dniu 04.01.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 67/2, 67/5, 68/4, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9 położonych w miejscowości Wyżne, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego  16, Tarnów.

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,poz. 267 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 3929/1, 3934, 7732/2 położonych w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 22.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do stanowiska  słupowego  15 wraz z odgałęzieniami  do stacji  transformatorowej Wyżne  12 na terenie działek nr ewid. 382,406,404,458,497,505, 506,512,503/2,504,514/1,515,517/1,553, 554, 402/2,402/3,399,398 położonych w miejscowości Zaborów w gminie Czudec oraz na terenie działki nr ewid. 406/1 położonej w miejscowości Glinik Charzewski w gminie Strzyżów na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin.

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 17.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV  Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do stanowiska  słupowego  24 wraz z odgałęzieniami  do  słupowych  stacji  transformatorowych   ZABORÓW 3ZABORÓW 4, na terenie działek nr ewid. 49/6, 50/3, 50/4, 52/2, 52/3, 55, 56, 57, 59, 60, 82, 123/3, 124, 125, 126, 128/1, 127/1,122/1, 120/1, 140, 119, 191/7, 199, 200/1, 191/8, 191/9, 191/11, 191/10,  227, 123/4, 87/5, 96, 93, 92, 91, 90 położonych w miejscowości Zaborów, gmina Czudec na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21a Lublin. 

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek złożony przez  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21a Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:  Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do stanowiska  słupowego  15 wraz z odgałęzieniami  do stacji  transformatorowej Wyżne  12 na terenie działek nr ewid. 382,406,404,458,497,505,506,512,503/2,504, 514/1,515, 517/1, 553, 554, 402/2,402/3,399,398 położonych w miejscowości Zaborów w gminie Czudec oraz na terenie działki nr ewid. 406/1 położonej w miejscowości Glinik Charzewski w gminie Strzyżów.

z a w i a d a m i a m, że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 17.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 3929/1, 3934, 7732/2 położonych w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Tarnów do uzgodnienia w zakresie swojej właściwości.  
 

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach  
Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11 w związku z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
z a w i a d a m  i a m,  że w dniu 3.12.2015 r.  została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi Pstrągowa /droga do Żuczka   na działce nr ewid.  7596 w miejscowości Pstrągowa w km 0+070 – 1+540 wraz z przebudową  przepustu w km 0+890  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Czudec.

- obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE

                Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.  Dz. U. z  2013 r., poz. 267 ze zm.)  w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( t.j.  Dz. U. z  2015 r.  poz. 199 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu  3.11.2015r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
w Warszawie Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A  
w sprawie  wydania decyzji
o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:  budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 1527/1,1527/3,1527/5,1527/7 położonych w miejscowości  Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.  


- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 3.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 67/2, 67/5, 68/4, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9 położonych w miejscowości Wyżne, gmina Czudec.

- obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,poz. 267 ze zm.) w związku z prowadzonym  przez Wójta Gminy Czudec postępowaniem  administracyjnym na wniosek złożony przez  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21a Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:  Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do stanowiska  słupowego  24 wraz z odgałęzieniami  do  słupowych  stacji  transformatorowych   ZABORÓW 3ZABORÓW 4, na terenie działek nr ewid. 49/6, 50/3, 50/4, 52/2, 52/3, 55, 56, 57, 59, 60, 82, 123/3, 124, 125, 126, 128/1, 127/1,122/1, 120/1, 140, 119, 191/7, 199, 200/1, 191/8, 191/9, 191/11, 191/10,  227, 123/4, 87/5, 96, 93, 92, 91, 90 położonych w miejscowości Zaborów, gmina Czudec. 

z a w i a d a m i a m , że w toku prowadzonego postępowania  administracyjnego  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

                Przed wydaniem  decyzji strony  mogą  zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie  oraz wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu  w pok. nr 14  w tut. Urzędzie    tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek.

- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)   po  rozpatrzeniu wniosku  złożonego  przez Gminę Czudec z siedzibą ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi Pstrągowa /droga do Żuczka   na działce nr ewid.  7596 w miejscowości Pstrągowa w km 0+070 – 1+540 wraz z przebudową  przepustu w km 0+890 Wójt Gminy Czudec wydał   postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- obwieszczenie
- postanowienie

 


ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 12.11.2015 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Powiatowego zarządu Dróg w Strzyżowie ul. Łukasiewicza  33, Strzyżów   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne w m. Czudec” na działkach nr ewid. 441,442,443/1,443/2 w obrębie Czudec, jednostce ewidencyjnej Czudec oraz na działkach nrewid.1553,1545,1546,1558,1561,1610, 1611,1612, 1613, 1614,1615 w obrębie Przedmieście Czudeckie, jednostce ewidencyjnej Czudec.

- zawiadomienie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 19.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie  PGE  Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A Lublin  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa linii elektroenergetycznej  kablowej 15kV  Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do  stanowiska  słupowego  15  wraz z odgałęzieniami  do    stacji   transformatorowej  Wyżne  12 na terenie działek ewid.382,406,404,458,497,505,506,512,503/2,504,514/1,515,517/1,553,554,402/2,402/3,399, 398 położonych w miejscowości Zaborów  w gminie Czudec oraz na  terenie działki nr  ewid. 406/1  położonej w miejscowości Glinik Charzewski w gminie  Strzyżów.


- obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 14.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A Lublin  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV  Strzyżów-Boguchwała,  od  słupa  128  do  stanowiska  słupowego  24 wraz z odgałęzieniami  do  słupowych  stacji   transformatorowych   ZABORÓW 3 i ZABORÓW 4, na terenie działek nr ewid. 49/6, 50/3, 50/4, 52/2, 52/3, 55, 56, 57, 59, 60, 82,123/3, 124, 125, 126, 128/1, 127/1,122/1, 120/1, 140, 119, 191/7, 199, 200/1, 191/8, 191/9,191/11, 191/10,  227, 123/4, 87/5, 96, 93, 92, 91, 90 położonych w miejscowości Zaborów, gmina Czudec. 

- obwieszczenie_28_10_2015


OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

z a w i a d a m  i a m, że w dniu 15.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie    Gminy Czudec ul. Starowiejska 6, Czudec  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi  Pstrągowa/droga do Żuczka na działce o nr ewid.7596 w miejscowości Pstrągowa w km
0+070 – 1+540 wraz 
z przebudową przepustu w km 0+ 890.

 

- obwieszczenie_B.6220.3.2015


OBWIESZCZENIE

o  wydaniu   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z a w i a d a m  i a m, że w dniu 8.09.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:   budowa odcinka  sieci   gazowej średniego ciśnienia  dla budynku mieszkalnego na terenie działek nr ewid. 315/3, 315/5, 316/7 położonych w  miejscowości Czudec ( ul. Św. Jana), gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego  16, Tarnów.

- obwieszczenie_B.6733.10.2015


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach

z a w i a d a m  i a m, że w dniu 2.09.2015r.  została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  

„Odkrywkowa eksploatacja kopalin z udokumentowanego złoża piaskowca, łupka i glin wietrzelinowych "WYŻNIE - PODWISZÓWKA" dz. nr ewid. 1121/1 i 1121/2 m. Wyżne, gm. Czudec, pow. strzyżowski  na rzecz „RIVERSIDE”  Pakla  Spółka Jawna , Babica 22.

         Z  treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Rzeszowie  można zapoznać  się w siedzibie  Urzędu Gminy
w Czudcu przy  ul. Starowiejskiej  6  w pok. nr 14  w godzinach pracy urzędu tj.  poniedziałek  9.00-17.00, wtorek -  piątek  7.00 - 15.00.

- obwieszczenie_B.6220.2.2015
- decyzja
- charakterystyka

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

            Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po  rozpatrzeniu wniosku  złożonego  przez Pana Andrzeja Pakla  „ RIVERSDIDE” Pakla Spółka Jawna, Babica 22  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja kopalin z udokumentowanego złoża piaskowca, łupka i glin wietrzelinowych "WYŻNIE - PODWISZÓWKA" dz. nr ewid. 1121/1 i 1121/2 m. Wyżne, gm. Czudec, pow. strzyżowski",
Wójt Gminy Czudec  wydał   postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- obwieszczenie_B.6220.2.2015
- postanowienie
 


OBWIESZCZENIE

o  wydaniu   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 26.08.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 5080, 5064/4, 5064/3, 5177, 7819/2, 7814, 5166, 5135, 5146, 5151, 5150,5110/1,5084, 5082/1, 5000/3, 5048/3, 5061/1, 5061/2,7805, 5086, 5048/10, 5056 położonych w miejscowości Pstrągowa .

- obwieszczenie_B.6733.7 2015


OBWIESZCZENIE

o  wydaniu   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 26.08.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn budowa sieci  wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 4543/6,7562/1,4487/2,7760,4476/1,7970/3, 4473/11, 4473/10,4481,4479,4473/6,4432,7755/1,4482/1,7763, 4496,4529,79694502/3, 7986,4527/1,4528/2,4528/1,2392/18,2392/19,7609/1,4502/2,4502/1,4468/1,7759,44677970/2,7756,4461/3,4464/1,4525,7609/2,4523/2,4523/1, 2401/2,4514/2,2392/27,2392/23,2392/24,2392/3,2392/2,2392/1 położone w miejscowości Pstrągowa.

- obwieszczenie_B.6733.6. 2015

 


OBWIESZCZENIE

o  wydaniu   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 26.08.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn budowa sieci  wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 7987, 4838/1, 6378/1, 6378/2, 6372, 6390/23, 6390/4, 6390/12, 6390/15, 6390/30, 6390/1, 6390/10, 6390/28, 6401, 6402/1, 6390/26, 6390/5, 6390/35, 7971, 6420/5, 6420/6, 6420/4, 6420/2, 6420/1  położone w miejscowości Pstrągowa.  

- obwieszczenie_B.6733.5.2015
 


OBWIESZCZENIE

o  wydaniu   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 25.08.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:   budowa odcinka  sieci wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 621/4, 626, 628/16, 627/2, 627/1, 628/1, 628/3, 629/1 położonych w miejscowości  Czudec na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

- obwieszczenie_B.6733.4.2015

 


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- obwieszczenie_RI.B.6720.3.2014

- mapa

 

 


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  V” w miejscowości  Przedmieście Czudeckie  w gminie Czudec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna V” w miejscowości Przedmieście Czudeckie  w gminie Czudec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- obwieszczenie_RI.B.6722.3.2014

- mapa

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 5080, 5064/4, 5064/3, 5177, 7819/2, 7814, 5166, 5135, 5146, 5151, 5150,5110/1,5084, 5082/1, 5000/3, 5048/3, 5061/1, 5061/2,7805, 5086, 5048/10, 5056 położonych w miejscowości Pstrągowa .

- obwieszczenie_6733.7.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.  4543/6, 7562/1, 4487/2, 7760, 4476/1,7970/3,4473/11,4473/10,4481,4479,4473/6,4432,7755/1,4482/1,7763,4496,4529,7969 4502/3,7986,4527/1, 528/2,4528/1,2392/18,2392/19,7609/1, 502/2,4502/1, 468/1,7759, 4677970/2,7756,4461/3,4464/1,4525,7609/2,4523/2,4523/1,2401/2,4514/2,2392/27,2392/23, 2392/24,2392/3,2392/2,2392/1 położone w miejscowości Pstrągowa .

- obwieszczenie_6733.6.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 7987, 4838/1, 6378/1, 6378/2, 6372, 6390/23, 6390/4, 6390/12, 6390/15, 6390/30, 6390/1, 6390/10, 6390/28, 6401, 6402/1, 6390/26, 6390/5, 6390/35, 7971, 6420/5, 6420/6, 6420/4, 6420/2, 6420/1  położone w miejscowości Pstrągowa.  

- obwieszczenie_6733.5.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że  w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu tj. w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek  w  terminie 7 dni od daty  zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z całością  zgromadzonych akt w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka  sieci wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 621/4, 626, 628/16, 627/2, 627/1, 628/1, 628/3, 629/1 położonych w miejscowości  Czudec na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska.

- obwieszczenie_B.6733.4.2015

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka  sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 621/4, 626, 628/16, 627/2, 627/1, 628/1, 628/3, 629/1 położonych w miejscowości  Czudec na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska.

- obwieszczenie_I.B.6733.4.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 7987, 4838/1, 6378/1, 6378/2, 6372, 6390/23, 6390/4, 6390/12, 6390/15, 6390/30, 6390/1, 6390/10, 6390/28, 6401,6402/1, 6390/26, 6390/5, 6390/35, 7971, 6420/5, 6420/6, 6420/4, 6420/2, 6420/1  położone w miejscowości Pstrągowa.  

- obwieszczenie_I.B.6733.5.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid.  4543/6, 7562/1, 4487/2, 7760, 4476/1,7970/3,4473/11,4473/10,4481,4479,4473/6,4432, 7755/1,4482/1,7763, 4496,4529,7969,4502/3,7986,4527/1,4528/2,4528/1,2392/18,2392/19,7609/1,4502/2,4502/1,4468/1,7759,44677970/2,7756,4461/3,4464/1,4525,7609/2,4523/2,4523/1,2401/2,4514/2,2392/27,2392/23, 2392/24,2392/3,2392/2,2392/1 położone w miejscowości Pstrągowa.

- obwieszczenie_I.B.6733.6.2015


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr ewid. 5080, 5064/4, 5064/3, 5177, 7819/2, 7814, 5166, 5135, 5146, 5151, 5150,5110/1,5084, 5082/1, 5000/3, 5048/3, 5061/1, 5061/2,7805, 5086, 5048/10, 5056 położonych w miejscowości Pstrągowa .

- obwieszczenie_I.B.6733.7.2015


OBWIESZCZENIE

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

 że na wniosek złożony w dniu 2 marca 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana

DECYZJA NR 3/11/15 z dnia 14 maja 2015 r.

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

"Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 1451 i 1464 obręb 4 Przedmieście Czudeckie, na terenie gminy Czudec, w ramach projektu pn.: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwa podkarpackiego"

- obwieszczenie_19.05.2015

 


ZAWIADOMIENIE

o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zawiadamiam, że w dniu 30.04.2015 r. zostało wszczeste postępowanie administracyjne na żądanie "RIVERSIDE" - Pakla Spółka Jawna Babica 22, 39-120 Czudec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Odkrywkowa eksploatacja kopalin z udukumentowaego złoża piaskowac, łupka i glin wietrzelinowych "WYŻNE - PORWISZÓWKA" w m Wyżne działkach nr ewid. 1121/1 i 1121/2 w obrębie Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec.

- zawiadomienie_B.6220.2.2015

 


OBWIESZCZENIE
z dnia 12.03.2015 r. o wszczęciu postępowania

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wnioske złożony w dniu 2 marca 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-IV.747.3.11.2015 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

"Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 1451 i 1464 obręb 4 Przedmieście Czudeckie, na terenie gminy Czudec, w ramach projektu pn.:
"Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".

 

- obwieszczenie_I-IV.747.3.11.2015


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium- odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym prowadzonego na wniosek Pana Adama Niedziałka TRANS-ZIEM Babica 364.

- obwieszczenie_RI.B.6220.4.2014v2

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

zawiadamiam, że w dniu 5.03.2015r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym prowadzonego na wniosek Pana Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica 364.

- obwieszczenie_RI.B.6220.4.2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 19.02.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1585/2, 1585/6, 1587/1, 1588/1, 1590 położone w miejscowości Przedmieście Czudeckie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A.

- obwieszczenie_B.6733.2.2015_v2

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 08.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1585/2, 1585/6, 1587/1, 1588/1, 1590 położone w miejscowości Przedmieście Czudeckie. 

- obwieszczenie_B.6733.2.2015

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o  zawieszenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po  rozpatrzeniu wniosku  złożonego  przez Pana  Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica z dnia 4.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym Wójt Gminy Czudec  wydał postanowienie  o  zawieszaniu postepowania w  przedmiotowej sprawie 

- obwieszczenie RI.B.6220.4.2014
- postanowienie


OBWIESZCZENIE

 o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po  rozpatrzeniu wniosku  złożonego  przez Pana  Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica z dnia 4.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: Produkcji odlewów z aluminium-odlewnia aluminium, realizowanego na działce nr ewid. 900/8 zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 3 w Czudcu w kompleksie usługowo-produkcyjno-handlowym  Wójt Gminy Czudec  wydał postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek  sporządzenia raportu  o odziaływaniu na środowisko dla  w/w przedsięwzięcia.


- obwieszczenie_RI.B.6220.4.2014
- postanowienie


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 02.12.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnej na terenie obejmującym działki nr ewid. 1033, 1032/4, 1032/3 położone w miejscowości Babica, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A.

- obwieszczenie_RI.B.6733.18.2014


ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 4.11.2014 r. zostało wszczete postepowanie administracyjne na żądanie Adama Niedziałek TRANS-ZIEM Babica 364 w sprawie wydania decyzji o środowiskiwych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Produkcja odlewów z aluminium - odlewnia aluminium w częsci istniejącej hali zlokalizowanej na działce nr ewid. 900/8 w obrębie Czudec, jednostce ewidencyjnej Czudec.

- zawiadomienie_RI.B.6220.4.2014


OBWIESZCZENIE
zawiadamiam,
że w dniu 20.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa gazociągów w ramach zadania pn: "Remont SRP Babica-wymiana ZZU, odwadniacze oraz odcinków gazociągów na terenie stacji" na terenie obejmującym działkę nr ewid. 332/14 położoną w miejscowości Babica, gmina Czudec na rzecz Operatora Gazociągów przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A.

- obwieszczenie_RI.B.6733.16.2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 14.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwaniającej teren przyległy do ulicy Jasielskiej w Czudcu wraz z budową wylotu kanalizacji do potoku bez nazwy, na obszarze obejmującym działki nr ewid. 1141, 1144/6, 1142, 1143/2, 1144/5, 1144/4, 1144/3, 1144/7, 1144/8, 1145/4, 1145/3, 1145/7, 1145/6, 1147/3, 1147/2, 1148/9, 1148/10, 1145/5 i 996 w miejscowości Czudec na rzecz Gminy Czudec.

- obwieszczenie_RI.B.6733.14.2014


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sprządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna V" w miejscowości Przedmieście Czudeckie w gminie Czudec

- obwieszczenie_RI.B.6722.3.2014
- plan


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaroania przestrzennego Gminy Czudec

- obwieszczenie_RI.B.6720.3.2014
- studium


OBWIESZCZENIE
zawiadamiam, że w dniu 09.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1033, 1032/4, 1032/3 położone w miejscowości Babica.

- obwieszczenie_RI_B_6733.18.2014
 


OBWIESZCZENIE
zawiadamiam, że w dniu 30.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr ewid. 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne gm. Czudec oraz działki nr ewid. 1974/1, 1983, 1990, 2172, 2173 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI_B_6733.12.2014
 


OBWIESZCZENIE
zawiadamiam, że w dniu 30.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej studnię głębinową S-4 zlokalizowaną w miejscowości Glinik Zaborowski gm. Strzyżów do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś, gm. Czudec na terenie obejmującym działki nr ewid. 1215, 1216, 1218, 1219, 1265/9, 1288 w miejscowości Nowa Wieś gm. Czudec oraz działkę nr ewid. 11 w miejscowości Glinik Zaborowski gm. Strzyżów na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI_B_6733.11.2014

 


OBWIESZCZENIE
zawiadamiam, że w dniu 22.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 646/7, 646/8, 646/9 położone w miejscowości Babica, gmina Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów. 

- obwieszczenie_RI.B.6733.13.2014


OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa gazociągów w ramach zadania pn.: "Remont SRP Babica - wymiana ZZU, odwadniacza oraz odcinków gazociągów na terenie stacji" na terenie obejmującym działkę nr ewid. 332/14 położoną w miejscowości Babica.

- obwieszczenie_RI.B_6733.16.2014


OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej studnię głębinową S-4 zlokalizowaną w miejscowości Glinik Zaborowski gm. Strzyżów do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś gm. Czudec na terenie obejmującym działki nr ewid. 1215, 1216, 1218, 1219, 1265/9, 1288 w miejscowości Nowa Wieś gm. Czudec oraz działkę nr  ewid. 11 w miejscowości Glinik Zaborowski gm. Strzyżów na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI.B_6733.11.2014


OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr ewid. 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne gm. Czudec oraz działki nr ewid 1974/1, 1983, 1990, 2172, 2173 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI.B.6733.12.2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 8.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930R "Żarnowa-Glinik Zaborowski" w miejscowości Zaborów na działkach o nr ewid. 726, 798/1, 776/1, 727, 780, 782/4, 728 w miejscowości Zaborów, gmina Czudec na rzecz Powiatowego Zarzadu Dróg w Strzyżowie ul. Łukasiewicza 33.

- obwieszczenie_RI_B_6733.9.2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 8.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec - Wyżne w miejscowości Czudec na działkach o nr ewid. 441, 442 w miejscowości Czudec oraz 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1511, 1612, 1613, 1614, 1615 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie ul. Łukasiewicza 33.

- obwieszczenie_RI_B_6733.10.2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 25.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 646/7, 646/8, 646/9 położonego w miejscowości Babica gmina Czudec.

- obwieszczenie_RI_B_6733_13_2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 16.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żadanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej teren przyległy do ulicy Jasielskiej w Czudcu wraz z budową wylotu kanalizacji do potoku bez nazwy, na obszarze obejmującym działki nr ewid. 1141, 1144/6, 1142, 1143/2, 1144/5, 1144/4, 1144/3, 1144/7, 1144/8, 1145/4, 1145/3, 1145/7, 1145/6, 1147/3, 1147/2, 1148/9, 1148/10, 1145/5 i 996 w miejscowości Czudec, gmina Czudec.

- obwieszczenie_RI.B.6733_14_2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 11.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z siedzibą Strzyżów ul. Łukasiewicza 33 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R "Żarnowa - Glinik Zborowski" w miejscowości Zaborów na działkach nr ewid 726, 798/1, 776/1, 724, 727, 780, 782/4, 728 w miejscowości Zaborów, gmina Czudec.

- obwieszczenie_RI_B_6733_9_2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 11.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z siedzibą Strzyżów ul. Łukasiewicza 33 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu  drogi powiatowej nr 1917T Czudec-Wyżne w miejscowości Czudec na działkach nr ewid. 441, 442 w miejscowości Czudec oraz działkach nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615 w miejscowości Przedmieście Czudeckie, gmina Czudec.

- obwieszczenia_RI_B_6733_10_2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 03.09.2014 r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr ewid. 1097, 1098/1, 1098/2, 1099, 1103/2, 1105, 1106, 1107 w miejscowości Wyżne gm. Czudec oraz działki nr ewid. 1974/1, 1983, 1990, 2172, 2173 w miejsocowści Lubenia na rzecz Gminy Czudec ul Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI.B.6733.12.2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 03.09.2014 r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej studnię głębinową S-4 zlokalizowaną w miejscowości Gliniki Zaborowski gm. Strzyżów do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś gm. Czudec na terenie obejmującym działki nr ewid. 1215, 1216, 1218, 1219,1265/9, 1288 w miejscowości Nowa Wieś gm. Czudec oraz działkę nr ewid. 11 w miejsocowści Glinik Zaborowski gm. Strzyżów na rzecz Gminy Czudec ul Starowiejska 6.

- obwieszczenie_RI.B.6733.11.2014


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 22.08.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: rozbudowa budynku techniczno-garażowego na działce nr ewid. 154/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

 

- obwieszczenie_RI.B.6733.6.2014


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam, że w dniu 17.07.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu drogowego na rzecze Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 w miejscowości Czudec, gm. Czudec.

Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie można się zapoznać w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

- obwieszczenie_RI.B.6220.2014


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam, że w dniu 15.07.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 Żarnowa - Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów, gm. Czudec.

Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie można się zapoznać w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

 

- obwieszczenie_RI.B.6220.1.2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.06.2014 r. zostało wszczęste postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: rozbudowa budynku techniczno - garażowego o częśćgarażową na działce nr ewid. 154/1 w miejscowości Przedmieście Czudeckie na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

 

- Obwieszczenie_RI..B.6733.6.2014

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 26.06.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 21/5, 21/6, 21/7, 21/3 w miejscowości Wyżne na rzecz Państwa Moniki i Krzysztofa Kuśzam. Nowa Wieś 186.

 

- obwieszczenie_RI..B.6733.5.2014


OBWIESZCZENIE

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

zawiadamiam, że w dniu 24.04.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Państwa Moniki i Krzysztofa Kuś zam. Nowa Wieś 186 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Wyżne na działkach  nr ewid. 21/5, 21/6, 21/7, 21/3 w miejscowości Wyżne.

 

obwieszczenie_RI.B.6733.5.2014


OBWIESZCZENIE

o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie oponii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

że w dniu 21.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne w m. Czudec" na działkach nr ewid. 441, 442 w obrębie Czudec, jednostce ewidencyjnej Czudec oraz na działkach nr ewid. 1553, 1545, 1546, 1558, 1561, 1610, 1611, 1612, 1613,1614, 1615 w obrębie Przedmieście Czudeckie, jednostce ewidencyjnej Czudec.

 

obwieszczenie_RI.B.6220.2.2014

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie oponii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

że w dniu 19.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Gliniki Zaborowski w miejscowości Zaborów" na działkach nr ewid. 726, 798/1, 776/1,724, 727, 780, 782, 782/4, 728 w obrębie Zaborów w jednostce ewidencyjnej Czudec.

 

obwieszczenie_RI.B.6220.1.2014


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 16.05.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiucznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 260/4, 262/1, 262/5, 262/6, 262/7 w miejscowości Wyżne na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, Zakład w Rzeszowie Wspólna 5.

 

obwieszczenie_RI.B.6733.1.2014

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadamiam, że w dniu 16.05.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiucznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 612/1. 612/2, 612/3, 613/12 miejscowości Czudec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, Zakład w Rzeszowie Wspólna 5.

 

obwieszczenie_RI.B.6733.2.2014

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam, że w dniu 12.05.2014 r. została wydana decyzją o środowiskowych uwarunlowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu dwóch obrabiarek tj. pionowego centrum obróbczego oraz tokarki CNC na terenie zakładu produkcyjnego FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o. w miejscowości Wyżne na działkach nr ewid. 43 i 47 w obrębie ewidencyjnym Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec.

 

obwieszczenie_RI.B.6220.6.2013

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 20.03.2014 r. ostało wszczęste postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 260/4, 262/1, 262/5, 262/6, 262/7 w miejscowości Wyżne.

obwieszczenie_RI.B.6733.1.2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 20.03.2014 r. ostało wszczęste postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie z siedzibą ul. Bandrowskiego 16, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 612/1, 612/3, 613/12 w miejscowości Czudec.

obwieszczenie_RI.B.6733.2.2014

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 3.01.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wyżne na działkach nr ewid, 21/4, 21/5, 17, 1538 na rzecz P. Haligowskich Grażyny i Jana oraz P. Haligowskich Urszuli i Dominika zam. Wyżne 352.

obwieszczenie_03_01_2014_2


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 3.01.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 864/1, 864/2, 864/3, 870 i 951 w miejscowości Przedmieście Czudeckie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział w Tarnowie, Tarnów ul. Bandrowskiego 16.

 

obwieszczenie_03_01_2014


OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w dniu 19.11.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przedmieście Czudeckie na działkach nr ewid. 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/5, 1520/6 na rzecz Państwa Katarzyny i Kamila Kałamarz zam. Czudec ul. Św. Jana 4.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.21.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 5.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie FME FOOD MACHINERY EUROPPE sp. z o.o. z siedzibą Wyżne 261a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw" na działkach nr ewid. 43 i 47 w obrębie ewidencyjnym Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec.

Obwieszczenie_RI_B_6220.6.2013

Obwieszczenie_RI_B_6220.6.2013_cd


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 6.11.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, Tarnów ul. Bandrowskiego 16 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 864/1, 864/2, 864/3, 870 i 951 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

 

OBWIESZCZENIE_RI.B.6733.23.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 31.10.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żadanie Państwa Haligowskich Grażyny i Jana zam. Wyżnę 321 i Państwa Haligowskich Urszuli i Dominika zam. Wyżne 321 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wyżne na działkach nr ewid. 21/4, 21/5, 17, 1538 w miejscowości Wyżne.

 

OBWIESZCZENIE_RI.B.6733.22.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 4.11.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rzeszów ul. 8-go Marca 8 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii SN15 kV na działkach nr ewid. 949, 957 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

 

OBWIESZCZENIE_RI.B.6733.20.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.11.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Babica na działkach nr ewid. 332/1, 333, 334/1, 334/4, 335, 336/1, 336/2, 339/1, 339/3, 340/3, 341/2, 341/5, 341/3, 341/4, 341/6, 345/2, 345/3, 345/5, 339/4 na rzecz Pana Lucjana Jamróz zam. Babica 418d.
 

Obwieszczenie_RI..B.6733.18.2013

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 6.10.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żadanie  Państwa Katarzyny i Kamila Kałamarz zam. Czudec ul. Św. Jana w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociagowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmieście Czudeckie na działkach nr ewid. 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/5, 1520/6.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.21.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 24.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 996/2, 997/6, 1025, 1544/1, 1545/1, 1546, 1547 w miejscowości Wyżne na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie 35-205 Rzeszów ul. Wspólna 5.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.17.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 24.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 833/2 i 834/4 w miejscowości Nowa Wieś na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie 35-205 Rzeszów ul. Wspólna 5.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.16.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 06.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie PGNG SPV 4 Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w tarnowie Zakład w Rzeszowie, Rzeszów ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 833/2 i 834/4 w miejscowości Nowa Wieś.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.16.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 06.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie PGNG SPV 4 Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w tarnowie Zakład w Rzeszowie, Rzeszów ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 996/2, 997/6, 1025, 1544/1, 1545/1, 1546, 1547 w miejscowości Wyżne.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.17.2013


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna IV" w miejscowości Czudec w gminie Czudec,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa usługowa oraz tereny sportu i rekreacji" w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.

 


 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec, obejmującej dwa obszary położone w Czudcu oraz miejscowości Pstrągowa.

Obwieszczenie_RI.B.6720.1.2013

 

- CZUDEC KIER-V zmiana_wyłozenie_09_2013

- Uchwała _V zmiana studium_wyłozenie_09_2013

- STUDIUM_V_UWARUNKOWANIA

- STUDIUM_V_UWARUNKOWANIA-L

- STUDIUM_V-kierunki_

- STUDIUM_V-kierunki_leśna


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 14.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Babica, Czudec, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś, w miejscowości Pstrągowa, w miejscowości Zaborów oraz budowa hydroforni w miejscowości Przedmieście Czudeckie.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.13.2013

 


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 07.08.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyżne gm. Czudec - etap II".

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.17.2012


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 09.08.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Wyżne - Gminie Czudec".

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.16.2012


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 23.07.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku biurowego na działkach nr ewid. 624, 625, 626 i 639/1 w miejscowości Czudec na rzecz PGN i SPV 4 p. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5.

 

Obwieszczenie..RI..B.6733.12.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 19.07.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 103/11, 103/12 i 1033 w miejscowości Babica na rzecz PGN i G SPV 4 Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5.

 

Obwieszczenie_RI..B.6733.11.2013


OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 06.06.2013r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku biurowego na działkach nr ewid. 624, 625, 626, i 639/1 w miejscowości Czudec.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.12.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celub publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 315/2, 316/3 i 317/2 w miejscowości Babica na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspólna 5.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.10.2013

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii eneregtycznej napowietrznej z oświetleniem drogi krajowej w miejscowości Babica, gmina Czudec na działkach nr ewid. 1008, 1009, 1010, 953/2 w miejscowości Babica rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.6.2013

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii eneregtycznej napowietrznej z oświetleniem drogi krajowej w miejscowości Babica, gmina Czudec na działkach nr ewid. 874/3, 875, 876, 900, 901 w miejscowości Babica rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.7.2013

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii eneregtycznej napowietrznej z oświetleniem drogi wojewódzkiej w miejscowości Babica, gmina Czudec na działkach nr ewid. 322/7 i 321/13 w miejscowości Babica rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

 

Obwieszczenie_RI.B.6733.8.2013

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.05.2013 roku zostało wszczete postepowanie administracyjne na żądanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.:315/2, 316/3 i 317 w miejscowości Babica na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w  Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5.

 

RI.B.6733.10.2013


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.04.2013 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii energetycznej napowietrznej oświetleniem drogi krajowej w miejscowości Babica na działkach nr ewid. 1008, 1009, 1010, 953/2.

 

Obwieszczenie RI.B.6733.6.2013


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.04.2013 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii energetycznej napowietrznej oświetleniem drogi wojewódzkiej w miejscowości Babica na działkach nr ewid. 322/7 i 321/13.

 

Obwieszczenie RI.B.6733.8.2013


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.04.2013 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka linii energetycznej napowietrznej oświetleniem drogi krajowej w miejscowości Babica na działkach nr ewid. 874/3, 874/4, 875, 876, 900, 901.

 

Obwieszczenie RI.B.6733.7.2013


OBWIESZCZENIE

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.04.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Czudec na działkach nr ewid. 846/1, 856/2, 845, 844, 847, 867/1, 869, 871, 866, 874/1, 874/2, 873, 909, 911, 912, 913, 906/2, 908, 870, 906/1, 907, 902/1, 902/2, 902/1, 903, 878, 904/3, 914, 904/4, 904/2, 926/2 oraz miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewid. 304, 317/1, 317/2, 278/2, 334, 336, 335, 411, 412/1, 410/1, 407, 408/1, 454/1, 455/1, 457/6, 457/5 na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.


Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZUDEC

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna IV" w miejscowości Czudec w gminie Czudec, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa usługowa oraz tereny sportu i rekreacji" w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.

 

Obwieszczenie - RI.B.6722.2.2013

załącznik graficzny nr 1 do obw. znak sprawy RI.B.6722.2.2013


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZUDEC

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna IV" w miejscowości Czudec w gminie Czudec, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa usługowa oraz tereny sportu i rekreacji" w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.

 

Obwieszczenie - RI.B.6722.1.2013

załącznik graficzny nr 1 do obw. znak sprawy RI.B.6722.1.2013


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZUDEC

o przystąpieniu do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czudecuchwały Nr XXII/169/2012 z dnia 26 października 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czudec, obejmującej dwa obszary położone w Czudec oraz miejscowości Pstrągowa.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec

załącznik graficzny nr 1 do obwieszczenia znak sprawy RI.B.6720.1.2013

załącznik graficzny nr 2 do obwieszczenia znak sprawy RI.B.6720.1.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o możliwości zapoznania się i wypowiwedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych

Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1081 ze zm.)

zawiadamiam

że w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku oraz w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałek w terminie 7 dni od daty zamiszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Czudec na działkach nr ewid. 846/1, 846/2, 845, 844, 847, 867/1, 869, 871, 866, 874/1, 874/2, 873, 909, 911, 912, 913, 906/2, 908, 870, 906/1, 907, 902/1, 902/2, 901/2, 903, 878, 904/3, 914, 904/4, 904/2, 926/2 oraz miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewid. 304, 317/1, 317/2, 278/2, 334, 336, 335, 411, 412/1, 410/1, 407, 408/1, 454/1, 455/1, 457/6, 457/5 na rzecz Gminy Czudec ul. Starowiejska 6.

 

Obwieszczenie - Budowa_Odcinka_Sieci_Wodociągowej_w_miejscowości_Czudec

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1081 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. )

zawiadamiam

że w dniu 22.03.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czudec, gmina Czudec na działkach nr ewid. 51/3, 51/2, 51/1, 50, 47, 53/4, 53,5" na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

W pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzedu tj. w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku oraz w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałek w terminie 14  od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz całością zgromadzonych akt w sprawie.

 

http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/Gospodarka_przestrzenna/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_2.jpg

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1081 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. )

zawiadamiam

że w dniu 22.03.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyżne, gmina Czudec na działce nr ewid. 1539/17" na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6.

W pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzedu tj. w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku oraz w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałek w terminie 14  od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz całością zgromadzonych akt w sprawie.

 

http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/Gospodarka_przestrzenna/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_1.jpg

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.  1081 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Czudec,  Czudec ul. Starowiejska 6 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Czudec na działkach nr ewid. 846/1, 846/2, 845, 844, 847, 867/1, 869, 871, 866, 874/1, 873, 909, 911, 912, 912, 906/2, 908, 870, 906/1, 907, 902/1, 902/2, 901/2, 903, 878, 904/3, 914, 904/4, 904/2, 926/2 oraz miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewid. 304, 317/1, 317/2, 278/2, 334, 336, 335, 411, 412/1, 410/1, 407, 408/1, 454/1, 455/1, 457/6, 457/5 na rzecz Gminy Czudec, Czudec ul. Starowiejska 6. 

Każdy kto ma interes prawny może zapoznać się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla wyżej wymienionej inwestycji  w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. poracy urzędu tj. w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku oraz w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałek.

http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/Gospodarka_przestrzenna/obwieszczenie.jpg

 


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa zagrodowa  I” w miejscowości Babica w gminie Czudec
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna III” w miejscowości Wyżne w gminie Czudec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

„Zabudowa zagrodowa I” w miejscowości Babica w gminie Czudec,
„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna III” w miejscowości Wyżne w gminie Czudec wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 

http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/Gospodarka_przestrzenna/2013-02-12_OBWIESZCZENIE_wylozenie_mpzp_Babica_Wyzne.jpg


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa zagrodowa  I” w miejscowości Babica w gminie Czudec
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna III” w miejscowości Wyżne w gminie Czudec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

„Zabudowa zagrodowa I” w miejscowości Babica w gminie Czudec,
„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna III” w miejscowości Wyżne w gminie Czudec wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 
 

 OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 211661
 
Realizacja: Ideo