-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-04 15:16:56
Prawo Lokalne / Zarządzenia wójta / 2018/2019

 

66/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów na terenie gminy Czudec w roku szkolnym 2019/2020". 


65/2019 z dnia 26 lipca 2019 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czudcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Czudec oraz wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy Czudec. 


64/2019 


63/2019 z dnia 22 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 


62/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia przetargu na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czudec w ramach projektu "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II". 


61/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czudec, przeznaczonej do sprzedaży. 


60/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 13a ust. 2 w indywidualnych sprawach z zakresu ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego. 


59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy. 


58/2019


57/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciagnietych kredytów Gminy Cuzdec". 


56/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy. 


55/2019


54/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. 


53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 


52/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Czudec za 2018 r. 


51/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowoedziowego na terenie gminy Czudec. 


50/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czudec. 


49/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.


48/2019 


47/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.


46/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Remont i modernizacja dróg na terenie gminy Czudec  w 2019 r."


45/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Czudec poprzez:
-Przebudowa drogi Pstrągowa / Rajchówki na dz. o nr ewid. 7730, 4031/21, 3978/10, 4038/3, 3978/8, 4031/26, 4012/11, 4012/13, 4031/24, 4017/9, 4031/32, 4017/11, 4031/30, 4017/8, 4017/6, 4031/28, 4022/1, 4026/2, 4026/1, 4025/1 w km 0+000 - 0+960 wraz z przebudową przepustu w km 0+ 010 w miejscowości Pstrągowa.
-Przebudowa drogi Przedmieście Czudeckie / Droga na Wielki Las na dz. o nr ewid. 3 w km 0+000 - 0+970 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.
-Przebudowa drogi Pstrągowa-Bucze Nr 1 12103 R w km 0+680 - 1+120 w miejscowości Pstrągowa.
-Przebudowa drogi Przedmieście Czudeckie / Droga w stronę Drala na dz. o nr ewid. 1424 w km 1+105 - 1+365 w miejscowości Przedmieście Czudeckie.
-Przebudowa drogi Pstrągowa-Pstrągowa Wola / Droga koło nadajnika na dz. o nr ewid. 7644 w km 0+290 - 0+825 w miejscowości Pstrągowa”.


44/2019


43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. 


42/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Wykonanie dwóch odcinkó sieci kanalziacji deszczowej na terenie gminy Czudec".


41/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Budowa dwóch odcinków sieci kanalziacji sanitarnej w miejscowości Zaborów oraz Czudec przy ul. Na Stawki". 


40/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu. 


39/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia prztargu na "Wykonanie trzech odcinków oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czudec"


38/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czudec za rok 2018.


37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 


36/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: "Budowa placu zabaw i rekreacji w Zaborowie". 


35/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne. 


34/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży pożarnej w Babicy.


33/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu: Zakup pojazdów specjalistycznych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP


32/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: "Budowa 6 odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Czudec, Babica, Przedmieście Czudeckie, Wyżne, Pstrągowa". 


31/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.


30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zaborów. 


29/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wyżne.


28/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wieś. 


27/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czudec. 


26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przedmieście Czudeckie. 


25/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pstrągowa. 


24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babica. 


23/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok 2019. 


22/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki. 


21/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 


20/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołąnia komisji do przeprowadzenia konkursu na wsaprcie realizacji zadania pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec". 


19/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wsparcie realizacji zadania pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców gminy Czudec."


18/2019


17/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 


16/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Czudec. 


15/2019 


14/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Czudec. 


13/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Pstrągowa Wola. 


12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi. 


11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 


10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także  terminów składania dokumnetów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2019/2020. 


9/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad dostępu do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników Urzędu Gminy w Czudcu. 


8/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.


7/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Czudec. 


6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.


5/2018


4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czudcu i poza Urzędem Stanu Cywilnego w Czudcu. 


3/2018 


2/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. 


1/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo