-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-05 08:25:45
Prawo Lokalne / Uchwały / Uchwały VIII Kadencji RG / 2019

 

XII/114/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XII/113/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania 


XII/112/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Imienny wykaz głosowania 


XII/111/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Imienny wykaz głosowania 


XII/110/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Imienny wykaz głosowania 


XII/109/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Imienny wykaz głosowania 


XII/108/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Imienny wykaz głosowania 


XII/107/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy

Imienny wykaz głosowania 


XII/106/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej

Imienny wykaz głosowania 


XII/105/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

Imienny wykaz głosowania 


XII/104/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Imienny wykaz głosowania 


XII/103/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Imienny wykaz głosowania 


XII/102/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Imienny wykaz głosowania 

XII/101/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działek  położonych w miejscowości Pstrągowa, stanowiących własność mienia komunalnego,

Imienny wykaz głosowania 


XII/100/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XII/99/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna VIII" w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XII/98/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XII/97/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Imienny wykaz głosowania 


XII/96/2019  z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Imienny wykaz głosowania 


XI/95/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Imienny wykaz głosowania 


XI/94/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XI/93/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/363/2018 r. Rady Gminy Czudec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


XI/92/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu” Nr POWR.02.05.00-00-0296/18 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020.

Imienny wykaz głosowania 


X/91/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


X/90/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania 


X/89/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wekslem In blanco środków na dofinansowanie operacji pt. „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach Czudec i Pstrągowa”.

Imienny wykaz głosowania 


X/88/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".

Imienny wykaz głosowania 


X/87/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej.

Imienny wykaz głosowania 


X/86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


X/85/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Imienny wykaz głosowania 


IX/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania 


IX/83/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1 917 R relacji Czudec-Wyżne.

Imienny wykaz głosowania 


IX/82/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Warzyce.

Imienny wykaz głosowania 


IX/81/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

Imienny wykaz głosowania 


IX/80/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Imienny wykaz głosowania 


IX/79/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Imienny wykaz głosowania 


IX/78/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


VIII/77/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r. 

Imienny wykaz głosowania 


​VIII/76/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych.

Imienny wykaz głosowania 


​VIII/75/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec (Babica). 

Imienny wykaz głosowania 


VIII/74/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Imienny wykaz głosowania 


VII/73/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania


VII/72/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Imienny wykaz głosowania


VII/71/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Imienny wykaz głosowania


VII/70/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Wyżnem na własność Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania


VII/69/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec (ul. Strumykowa).

Imienny wykaz głosowania


VII/68/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na własność Gminy Czudec (ul. Na Stawki).

Imienny wykaz głosowania


VII/67/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 479/12 obręb Czudec na rzecz Gminy Czudec oraz ustanowienia służebności gruntowej.

Imienny wykaz głosowania


VII/66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

Imienny wykaz głosowania


VII/65/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Imienny wykaz głosowania


VII/64/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania


VII/63/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania


VII/62/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XXXVII/360/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Czudec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Imienny wykaz głosowania


VI/61/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Czudec

Imienny wykaz głosowania 


VI/60/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Imienny wykaz głosowania 


VI/59/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Imienny wykaz głosowania 


VI/58/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec

Imienny wykaz głosowania 


VI/57/2019 z dnia 29 marca 2019 r. wwprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania 


VI/56/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


VI/55/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2023 w Gminie Czudec. 

Imienny wykaz głosowania 


VI/54/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Imienny wykaz głosowania 


VI/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


V/52/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.

Imienny wykaz głosowania


V/51/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Imienny wykaz głosowania


V/50/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek położonych w Nowej Wsi na własność Gminy Czudec oraz ustanowienie na działce nr 1888/5 służebności gruntowej.

Imienny wykaz głosowania


V/49/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czudec w roku 2019”.

Imienny wykaz głosowania


V/48/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Imienny wykaz głosowania


V/47/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czudcu za rok 2018.

Imienny wykaz głosowania


V/46/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu za rok 2018.

Imienny wykaz głosowania


V/45/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.

Imienny wykaz głosowania


IV/44/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie kosztów podróży służbowych radnych.

Imienny wykaz głosowania 


IV/43/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Imienny wykaz głosowania 


IV/42/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czudec do realizacji Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Imienny wykaz głosowania 


IV/41/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na własność Gminy Czudec (Nowa Wieś).

Imienny wykaz głosowania 


IV/40/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na własność Gminy Czudec (Przedmieście Czudeckie).

Imienny wykaz głosowania 


IV/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Imienny wykaz głosowania 


IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.

Imienny wykaz głosowania 


IV/37/2019 z dnia 225 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czudec na rok 2019.

Imienny wykaz głosowania 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 211659
 
Realizacja: Ideo