-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-14 11:46:51
Jednostki organizacyjne / ZEAS

 

 

 

Telefon:
Sekretariat (17) 717 21 75
DYREKTOR - Małgorzata Skalska-Nieroda (17) 717 21 77
KADRY I PŁACE (17) 717 21 78
KSIĘGOWOŚĆ (17) 717 21 79
KASA (17) 717 21 76

e-mail: zeas@czudec.pl
adres strony: https://zeasczudec.naszaplacowka.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek-piątek 7:00 – 15:00

STATUT JESDNOSTKI 

 

Inspektor danych osobowych: daneosobowe@czudec.pl , tel. 791 790 718 

Konkursy

Czudec 20.04.2015 r.

Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Babicy

 1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionych placówek mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,

    2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

       3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

        - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

         - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

         - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

       4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

     5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

      6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

      7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

      8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,poz. 168 z póź.zm.),

    10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz.1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

    11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

    12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

    15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym  adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na  stanowisko  dyrektora w  Zespole  Szkół  w  Babicy” w terminie do  5 maja 2015r. do godz.1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                         Stanisław Gierlak

               Wójt Gminy Czudec


 

Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej Nr 2

w Pstrągowej

 1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionych placówek mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,

    2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

       3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

        - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

         - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

         - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

       4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

     5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

      6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

      7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

      8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,poz. 168 z póź.zm.),

    10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz.1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

    11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

    12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

    15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym  adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na  stanowisko  dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej” w terminie do  5 maja 2015r. do godz.1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                         Stanisław Gierlak

               Wójt Gminy Czudec


 

Wójt Gminy Czudec

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej 

im.kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu

 1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora wyżej wymienionych placówek mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,

    2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

       3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

        - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

         - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

         - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

       4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

     5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

      6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

      7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

      8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,poz. 168 z póź.zm.),

    10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz.1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

    11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

    12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 z póź.zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

    15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z póź.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym  adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na  stanowisko  dyrektora Szkoły Podstawowej w Czudcu” w terminie do  5 maja 2015r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec – liczy się data wpływu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czudec.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

                         Stanisław Gierlak

               Wójt Gminy Czudec


 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2007.59.404, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2014.poz. 1543
  z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Czudec, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czudec, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przyg. zaw. młodocianych.
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
    o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35§ 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokumenty prosimy przynosić do Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 1.

Załączniki do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,

3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de mini mis,

1.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/WNIOSEK_o_dofinansowanie_pracodawcy_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.docx

2.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Formularz_informacji.pdf

3.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Oswiadczenie.docx

3.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Oswiadczenie_udzielenia_pomocy.docx DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zgodnie z art.14a ust.4 i 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest :

-  zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami   sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3 , albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

-  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b , bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

-  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży
 z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.;

-  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem
i rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego.

W Gminie Czudec dzieci  niepełnosprawne są dowożone busami do szkół specjalnych w Rzeszowie

i Strzyżowie. 


WYPRAWKA SZKONA 2015 R.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym . Tym samym program będzie obejmował wszystkich uczniów niepełnosprawnych,
z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono  w odrębnym trybie.

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc zostanie skierowana do 3 grup uczniów:

 1. uczniów klasy III szkoły podstawowej
 2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach  odpowiednio na poziomie klasy IV technikum
 3. uczniów niepełnosprawnych, słabo widzących, niesłyszących, słabosłyszących
   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedą
   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów  niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego , o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( w roku szkolnym 2015/2016 dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł)

- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
w przypadkach określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  przyznanej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, bezrobocie , przemoc w rodzinie, alkoholizm itp.)

- uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolny 2015/2016 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, który przekazuje informację o uczniach uprawnionych do objęcia programem do organu prowadzącego szkołę.

Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu przez rodziców dowodu zakupu np. faktury  lub oświadczenia o zakupie.

Warto pamiętać, że Wyprawka szkolna  to nie jedyne wsparcie finansowe uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie I klasy szkoły podstawowej. W tym roku 1 września oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

W związku z wprowadzeniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowania ich zakupu. Docelowo w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych będą korzystać uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała szkoła.


PROJEKTY EDUKACYJNE

W czerwcu 2015 roku w placówkach oświatowych w gminie Czudec zakończono realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektów było zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I - III gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych
w okresie od października 2013 r. do czerwca 2015 r.

Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie do realizacji projektów o łącznej wartości 1 146 914,35 zł,
z czego wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości ok. 12% (wniesienie pomieszczeń do zajęć).

Placówki oświatowe, które zrealizowały projekt przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa placówki

Tytuł projektu

Adres strony projektu

Wartość projektu

1.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

„Wzrastanie poprzez działanie”

www.projekt-spczudec.pl

189 315,56 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Przyszłość przed nami”

www.projekt-spnowawies.pl

194 340,46 zł

3.

Zespół Szkół w Pstrągowej

„Nad poziomy”

www.projekt-zspstragowa.pl

192 759,96 zł

4.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Pstrągowej

„W świecie wyobraźni, umiejętności i wiedzy”

www.projekt-sppstragowa.pl

189 882,36 zł

5.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

„Dajmy sobie szansę”

www.projekt-spzaborow.pl

188 820,70 zł

6.

Publiczne Gimnazjum w Czudcu

„Szkolnictwo z pasją”

www.projekt-gimczudec.pl

191 795,31 zł

RAZEM

1 146 914,35 zł

 

Zajęcia dodatkowe odbywały się z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektów pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych. Uczniowie otrzymali wyprawkę z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi oraz wyżywienie.

Projekty trwale wpłyną na zmiany jakościowe w szkołach, nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje pedagogiczne, co spowoduje zmniejszenie trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów oraz poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania ITC w kształceniu uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów zdolnych. Szkoły zostały doposażone w sprzęt i oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w kolejnych latach.Podległe placówki:

 

 Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Czudcu 

38-120 Czudec ul. Rzeszowska 33A

tel. 017 2760640  

adres strony: http://www.gimczudec.org/
e-mail: gimnazjum@czudec.pl

Dyrektor szkoły: Jerzy Zieliński

Wicedyrektor szkoły: Maria Ladzińska

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi

38-120 Czudec, Nowa Wieś 152

tel. 017 2771 032

adres strony: http://spnowawies.szkola.pl/

e-mail: spnw@wp.pl 

Dyrektor szkoły: Agnieszka Lesiak

Szkoła pracuje: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Biblioteka szkolna

czynna:

poniedziałek                  10:35 - 12:35

środa                              8:00  - 10:55

czwartek                        8:45  - 10:00

piątek                             8:00  -   9:50

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej

38 – 121 Pstrągowa 406
woj. podkarpackie
tel. 017 2779108

Adres strony: http://sp2pstragowa.xon.pl/

e-mail: sp2pstragowa@op.pl

Dyrektor  Szkoły: Teresa Dyrkacz 

Szkoła Podstawowa w Czudcu im. kard. Stefana Wyszyńskiego

Adres:

38-120 Czudec ul. Rzeszowska 33

woj. Podkarpackie

tel. 017 2771041

adres strony: http://www.spczudec.szkolna.net/

e mail:szpczudec@wp.pl

Dyrektor Szkoły: Bożena Złotek

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Zaborowie

38-100 Strzyżów Zaborów 99

tel.: 017 277 13 48

email: szkolazaborow@wp.pl

dyrektor szkoły: Alina Rykala

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy

38-120 Czudec, Babica 102

tel. (0 prefix 17) 277-27-37

adres strony: http://zsbabica.szkolna.net/

e-mail: zsbabica@o2.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Babicy: Bożena Piórek

Zespół Szkół w Pstrągowej

38-121 Pstrągowa 105

Telefon: 017 2779002

Adres strony: www.zs-pstragowa.pl 

e-mail: sp1pstragowa@op.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej: Natasza Kula

e-mail: natasza.kula@gmail.com

Zespół Szkół w Wyżnem

38-120 Czudec Wyżne 40,

tel. 0172771033

adres strony: http://zswyzne.szkolnastrona.pl/

e-mail: spwyzne@wp.pl

Dyrektor Zespołu Szkół: Urszula Lutak


Publiczne Przedszkole w Czudcu

38-120 Czudec ul. Starowiejska 8

Telefon: 0172771046

Adres strony: http://www.przedszkoleczudec.pl/

Adres email: przedszkoleczudec@o2.pl

Dyrektor Przedszkola: Grażyna Czaja


 

     

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWIENIA DZIECI W GMINIE CZUDEC

 

W Gminie Czudec funkcjonują cztery stołówki: w P.G. w Czudcu, w Z.S. w Babicy, w Z.S. w Pstrągowej oraz w Z.S. w Wyżnem. Posiłki są przygotowywane również w Publicznym Przedszkolu w Czudcu.

Publiczne Gimnazjum w Czudcu

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                      330

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                       156

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                           166

Zespół Szkół w Babicy

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                       126

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          68

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                              12

Zespół Szkół w Pstrągowej

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                       172

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          56

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                             55

Zespół Szkół w Wyżnem

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                         98

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          71

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                              13

Publiczne Przedszkole w Czudcu

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                        136

Liczba dzieci korzystających z posiłków                                                                                          127

Liczba dzieci korzystających z posiłków, które są dofinansowane przez GOPS                                 9


Wójt Gminy Czudec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkół w Wyżnem - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wyżnem.docx

2. Zespołu Szkół w Pstrągowej - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pstrągowej.docx

3. Publicznego Przedszkola w Czudcu - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czudcu.docx

 

Data dodania 17.03.2016r.

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo