-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-19 08:18:21
Przetargi / Przetargi aktualne
ZMIANA TREŚCI SIWZ-Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Czudec i Pstrągowa - 2019-11-18

ZP.271.1.14.2019

Czudec, 2019-11-18

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.14.2019. Nazwa zadania: „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Czudec i Pstrągowa”.

W związku z przesłanymi do Zamawiającego pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

Zmienia się:

1. Opis sposobu przygotowania oferty

Było:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Czudec i Pstrągowa”

nie otwierać przed 2019-11-21, godz. 10:30"

3)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Jest:

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Czudec i Pstrągowa”

nie otwierać przed 2019-11-25, godz. 10:30"

3)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

2. Termin składania ofert

Było:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2019-11-21 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Pokój nr 5

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-11-21, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Pokój nr 16

Jest:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2019-11-25 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Pokój nr 5

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-11-25, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Pokój nr 16

 

Zmiana treści SIWZ powoduje przedłużenie terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

Pliki do pobrania:

Zmieniona SIWZ

 

 

 

___________________________________

Gmina Czudec

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo