-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-25 15:08:50
Konkursy / Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych na rok 2020

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)


o g ł a s z a


otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)  oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:
1) organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
2) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
3) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Czudec na rok 2019 - pełna treść ogłoszenia

Wzór oferta realizacji zadania publicznego/ oferta wspólna realizacji zadania publicznego o którym mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docx

Załącznik Nr 1

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo