-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona środowiska 

Moja sprawa 
data publikacji: 05-03-2007 | 10:55
data ostatniej modyfikacji: 15-06-2018 | 12:43

Ochrona środowiska

Zakład Wodno-Kanalizacyjny
ul. Starowiejska 1 (2 piętro)
tel.  17 7172198

Załatwiane sprawy:
- Udzielanie informacji na temat korzystania z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
- Zawieranie umów na korzystanie z sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz na dowóz scieków do oczyszczalni

Urząd Gminy Czudec
ul. Starowiejska 6 (pokój nr 17)


Załatwiane sprawy:

- postępowania w sprawach dotyczących gospodarki odpadami

tel.  17 7172148, e-mail: go@czudec.pl

- postępowania w sprawach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

- postępowania w sprawach uregulowania stosunków wodnych na gruncie

- postępowania w sprawach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

tel.  17 7172149, e-mail: os@czudec.pl

- wydawanie decyzji na wycięcie drzew

- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek do zalesienia

tel.  17 7172150, e-mail: edg@czudec.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czudec o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy Czudec, w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17,  na stronie internetowej www.bip.czudec.pl i www.czudec.pl

Jednocześnie przypomina się, że w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czudec, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązkiem właściciela nieruchomości, w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej, jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz regularne ich opróżnianie za pośrednictwem firmy prowadzącej na terenie Gminy Czudec działalność w tym zakresie.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 4 luty 2016 r. decyzji, znak OS.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach

 


Postanowienie w sprawie opinii - projekt robót geologicznych

Pobierz

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pobierz:

RI.B.6220.3.2012.jpg (165.49 Kb)

 


 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Pobierz:

Obwieszczenie_RI.B.6220.3.2012_Str_1.jpg (190.62 Kb)

Obwieszczenie_RI.B.6220.3.2012_Str_2.jpg (84.53 Kb)

 

 


 

WÓJT GMINY CZUDEC PRZYPOMINA:

ZGODNIE Z:

- USTAWĄ Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ.U. Z 2005 R. NR 236, POZ. 2008 ZE ZM.),

- REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZUDEC ZATWIERDZONEGO W DNIU 31 SIERPNIA 2010 R. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR XLII/339/2010,

- USTAWY Z DN.12 KWIETNIA 2002 W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2002 R. NR 75 POZ. 690),

OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEST PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ, A  W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI POSIADANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, TZW. SZAMB ORAZ REGULARNE ICH OPRÓŻNIANIE ZA POŚREDNICTWEM FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE NA TERENIE GMINY CZUDEC.

RACHUNKI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG WW. FIRMY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ PRZEZ OKRES 2 LAT.

 


 

 

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

zawiadomienie.jpg (262.83 Kb)


 

 

Czudec, 20.05.2011 r.

 

          Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne, Zaborów oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów"

 

Pobierz:

Decyzja.pdf (209.75 Kb)

 

 


 

 

Czudec, 25.01.2011r.

 

U.G.-7624 / 7 / 10.

 

OBWIESZCZENIE

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) 

 

                                        z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 25.01.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: U.G.-7624/7/10 dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa mostu  przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1917 Czudec-Wyżne w km 3+606 w miejscowości Wyżne”  na działkach nr ewid. 860, 63/3, 63/4, 273/7, 876/1, 876/2, 62/7, 61/2, 62/8 w obrębie ewidencyjnym Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec

 

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Strzyżowie można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy
w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek

 

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl.  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy
ul. Starowiejskiej 6  oraz na tablicy  w miejscu  planowanego przedsięwzięcia przy moście na potoku Gwożnica w miejscowości Wyżne.

 

                                                                      Wójt

                                                            Stanisław Gierlak


                                                                                                         Czudec, 2010-09-27.

 

 

U.G.-7624 / 6 / 10.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 2010-09-27 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znak:
U.G.-7624/6/10  dla przedsięwzięcia  polegającego  na przebudowie mostu na rzece Wisłok w miejscowości Babica  na działkach nr ewid. 1233, 1084/1, 1/1, 1/2 ,1/3 w obrębie ewidencyjnym  Babica oraz na działkach nr ewid. 1551, 1552  w  obrębie  ewidencyjnym Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Strzyżowie można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu   tj.  w godz. 700- 1500 od  wtorku do  piątku   oraz  w  godz. 800- 1600 w  poniedziałek

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl.  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6  oraz na tablicy  ogłoszeń w miejscu  planowanego przedsięwzięcia.

 


 

Czudec, 2010-04-06 

U.G.-7624 / 12 / 09.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2  pkt 8, art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm ) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Nowa  Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne, Zaborów oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów”  w gminie Czudec.

 

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest  Gmina Czudec, 38-120 Czudec  ul. Starowiejska 6.

 

W dniu 6.04.2010 roku  zostało wydane postanowienie znak: U.G.-7624/12/09 z dnia 2010-04-06 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  oraz określony został  zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. 
 
W ciągu 21 dni od  podania do publicznej wiadomości powyższej informacji tj. od dnia 06 kwietnia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2010 roku każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym raportem  o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków  w przedmiocie prowadzonego postępowania na adres: Urząd Gminy w Czudcu, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Akta sprawy są do wglądu w Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017) 7172137  w  godz. pracy urzędu  od wtorku do piątku  w godz.  7:00 - 15:00 w poniedziałek  w godz. 8:00- 16:00.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało opublikowane  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, Czudec ul. Starowiejska 6 i na tablicach ogłoszeń  w miejscowościach Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne, Zaborów.

 

Wójt

Stanisław Gierlak

 


 

                                                                                Czudec 2009-09-30  r.

U.G.-7624/ 12 /09.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1
i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-09-24 na wniosek  Gminy Czudec zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków  w miejscowościach: Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Zaborów”
w gminie Czudec.  

 

Wniosek wraz z  kartą informacyjną przedsięwzięcia  jest udostępniony   do wglądu  
w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu  ul. Starowiejska 6  pok. nr 14  w  godzinach pracy urzędu tj.    od  poniedziałku do czwartku w godz. 700- 1500  i w  piątek w godz.700- 17 00.

 

W terminie  do  14 października 2009 roku strony postępowania administracyjnego oraz  zainteresowani mogą składać uwagi  i  zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego wniosku  pod wskazanym wyżej adresem  i   w  wyżej wymienionych godzinach.

 

Powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  obwieszczeń na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6,
na tablicach ogłoszeń  w miejscach planowanego przedsięwzięcia  w miejscowościach: Nowa Wieś , Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne i Zaborów  i w publicznie  dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  zakresie  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi  po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

 

Otrzymują:

1.      Strony  postępowania zawiadamia się  zgodnie z art. 49 K.p.a.

2.      A/a.

 


 

                                                      Czudec, 2009-09-30.

U.G.-7624 / 12 / 09.

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2  pkt 9  ustawy z dnia 3 października 2008 roku

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm )  podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  o wniosku z dnia 24.09.2009 r. znak: U.G.-7624/12/ 09  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach” Nowa  Wieś,  Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Zaborów” 
w gminie Czudec.

 

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest  Gmina Czudec, 38-120 Czudec
ul. Starowiejska 6.

 

Informację na temat inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017)  7172137  w  godz. pracy urzędu 
od poniedziałku do czwartku  700 - 1500 w piątek  w godz. 700- 1700.

 

 

 

                                                                                   Wójt

                                                                             Stanisław Gierlak

 


 

Czudec, 2009-09-15.

U.G.-7624 / 8 / 09.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

          Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11 w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  |w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. )

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 2009-09-15 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: U.G.-7624/ 8/ 09  dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb Gminy oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców zachodniej
części Gminy”
planowanego na działkach w obrębach ewidencyjnych: Nowa Wieś, Pstrągowa, Przedmieście Czudeckie, Wyżne,  jednostce ewidencyjnej Czudec.

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy w tym opiniami Starosty Strzyżowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Strzyżowie można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec 
ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu  w godz. 700- 1500 od poniedziałku do czwartku  oraz w godz. 700- 1700 w piątek.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl.  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6  oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

 

 


 

Czudec, 2009-09-09.

U.G.-7624 / 8 / 09.

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie  art. 21 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 )  podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  postanowienia z dnia 2009-09-09 znak: U.G.-7624/ 8 / 09  dotyczącego braku obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa
ujęcia  wody  wraz ze stacją  uzdatniania dla  potrzeb Gminy oraz sieci wodociągowej da mieszkańców zachodniej części  Gminy”.

 

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest  Gmina Czudec.

 

Informację na temat inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017)  2771072  w  godz. pracy urzędu 
od poniedziałku do czwartku  700 - 1500 w piątek  w godz. 700- 1700.

 

Wójt

Stanisław Gierlak

 

 


 

                                                                                                                  Czudec,  2009-09-09.

U.G. - 7624/ 8 /09.

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64. ust. 1 pkt  1 i 2 i art. 65 oraz art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze  zm.)  w  związku  z  wnioskiem  z dnia  31 sierpnia  2009 roku  Gminy Czudec w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   „ Budowie  ujęcia wody wraz ze stacją  uzdatniania  dla potrzeb Gminy Czudec oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy”  planowanego  na działkach  w obrębach ewidencyjnych Nowa Wieś,  Pstrągowa, Przedmieście Czudeckie, Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec

 

  p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego  przedsięwzięcia

 

U z a s a d n i e n i e

 

          W dniu 31 sierpnia 2009 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach    dla  przedsięwzięcia   polegającego na budowie  ujęcia wody  wraz ze stacją   uzdatniania dla potrzeb Gminy Czudec oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców zachodniej części gminy.  

          Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3
ust. 1  pkt  63   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz 2573  ze zm.) dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

          Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 2009-09-01 do Starosty Strzyżowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Strzyżowie o wydanie  opinii co do  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wody  wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb gminy Czudec oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców  zachodniej części Gminy”.

         Po zapoznaniu się z przedłożoną informacją, uwzględniając łącznie uwarunkowania  wynikające z art. 63 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  (...)   Starosta Strzyżowski w postanowieniu znak: OS -7633/40/09 z dnia
2009-09-08   postanowił  zaopiniować brak obowiązku    przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

         Biorąc pod uwagę  rodzaj, zakres przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, usytuowanie inwestycji w terenie  i proponowane  rozwiązania technologiczne, brak
występowania trasgranicznego oddziaływania oraz to, iż zrealizowanie sieci wodociągowej może spowodować ograniczenie zachorowań wśród mieszkańców gminy, poprawią się warunki sanitarne, zwiększy się bezpieczeństwo na wypadek  wystąpienia pożaru
i po  uprzednim zapoznaniu się  z przedłożoną wraz z wnioskiem  kartą informacyjną  przedsięwzięcia - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie  w postanowieniu   znak: PSNZ. 465-34-76/09  z dnia  2009-09-04  zaopiniował,  iż w przedmiotowej sprawie nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko
w związku z czym nie ma potrzeby  sporządzenia   raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w zakresie określonym w art. 66  powoływanej ustawy.  

          Ustalając brak  obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  kierowano  się   kryteriami określonymi  w  art. 63 ust. 1   ustawy  z dnia
3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania.

 

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem;

a)  skali   przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. 

Planowana lokalizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania zlokalizowana będzie na terenie działek o numerach: 1199, 1211 oraz 1265/9 w Nowej Wsi.

Realizacja projektu stworzy warunki do podjęcia kolejnych działań polegających na wykonaniu sieci rozdzielczych i przyłączy domowych.

Docelowo zakłada się podłączenie do sieci wodociągowej całej gminy tj 3.147 budynków
i 11.779 mieszkańców.

Planowana długość budowy rurociągu tłocznego wody uzdatnionej  Ø 100 oraz Ø 200
to 1,1 km.

Planowana długość budowy rurociągu magistralnego Ø 150 to 10,8 km.

Planowana długość budowy rurociągu tłocznego wysokiego ciśnienia  Ø 100 to 4,0 km.

W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie wodociągu dla mieszkańców miejscowości: Nowa Wieś, Pstrągowa, Przedmieście Czudeckie, Wyżne. Liczba użytkowników w tych miejscowościach to 5611 osób i 1403 budynki.

Trasa wodociągu biegnie poprzez tereny leśne jednak większa jej część w terenie zabudowanym i wykorzystuje istniejące szlaki komunikacyjne. Woda ujmowana będzie za pomocą zespołu studni głębinowych zlokalizowanych w południowej części gminy na terenie miejscowości Nowa Wieś oraz Glinik Zaborowski (gmina Strzyżów).
W pobliżu ujęcia wody zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody o wydajności pokrywającej zapotrzebowanie gminy na wodę wraz  z urządzeniami towarzyszącymi.

Główny rurociąg rozprowadzający wodę po terenie gminy zostanie zamknięty w pierścień. Od tego pierścienia woda będzie rozprowadzana do poszczególnych miejscowości. Wykonanie pierścienia to możliwość równomiernego rozkładu ciśnień w sieci wodociągowej oraz w przyszłości podłączenia kolejnych odbiorców.

Ukształtowanie terenu pozwala na grawitacyjne dostarczenie wody do znacznej części mieszkańców.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębach  ewidencyjnych:

Nowa Wieś - teren przy drodze powiatowej nr 1915 z odgałęzieniami przy drogach gminnych,

Przedmieście Czudeckie - teren przy drogach gminnych,

Pstrągowa - teren przy drodze powiatowej nr 1915 z odgałęzieniami przy drogach gminnych,

Wyżne - teren przy drodze krajowej nr 9 - Radom- Barwinek wraz z odgałęzieniami przy drogach gminnych.

Właścicielami  działek są: Gmina Czudec, Nadleśnictwo Strzyżów, Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie oraz prywatni właściciele.

 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową z tego względu zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po jej zakończeniu powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Na stałe zostanie zajęta powierzchnia działki pod planowany budynek Stacji Uzdatniania Wody oraz studnie głębinowe. Szacunkowa powierzchnia zabudowy to ok. 150 m 2 .

Działki nr: 1199, 1211 oraz 1265/9 w Nowej Wsi pod planowane lokalizację SUW oraz studni wierconych stanowią własność gminy Czudec.

Działki pod planowane przedsięwzięcie (sieć wodociągowa) stanowią obecnie tereny:

- zabudowy mieszkaniowej miejscowości: Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne,

-leśne- Nadleśnictwo Strzyżów:

-odcinki dróg lokalnych- Gmina Czudec

-odcinki dróg powiatowych- Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie

Trasa wodociągu biegnie działkami zabudowanymi przez miejscowości Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne  na pozostałym odcinku, działki planowane do przejścia siecią wodociągową są częściowo zajęte przez drogi, a poza pasem drogowym nie są zabudowane. W terenie zabudowanym nie będą wymagane rozbiórki obiektów w związku
z planowaną inwestycją.

Technologia wykonania

Podstawowym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości dostawy wody w odpowiedniej ilości oraz jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz umożliwienie przyłączania się nieruchomości do budowanej sieci wodociągowej.
Układ sieci wodociągowej narzucony jest charakterem zabudowy i wysokościowym ukształtowaniem terenu. Długość i przebieg rurociągów grawitacyjnych wynika bezpośrednio z istniejącego ukształtowania terenu  i rodzaju zabudowy.

Skrzyżowania projektowanych rurociągów wodociągowych z istniejącą siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia, siecią energetyczną, teletechniczną, rozwiązano poprzez założenie rur ochronnych ciśnieniowych PVC. Przekroczenia drogi powiatowej wykonywane będą odwiertem, bez naruszenia korpusu dróg. Przekroczenia dróg gminnych i lokalnych wykonywane będą rozkopem z zachowaniem ruchu połową jezdni. Przejście poprzeczne pod istniejącymi potokami należy wykonać przewiertem w rurach ochronnych- osłonowych PE lub stalowych.

Ze względu na występowanie na rozpatrywanym obszarze miejscami wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów na czas budowy wodociągu. Obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskane zostanie poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopów, co przy gruntach podłoża o małym współczynniku filtracji oraz wąskim wykopie                          o ubezpieczonych ścianach pionowych, nie spowoduje obniżenia zwierciadła    w istniejących studniach kopalnych. W miejscach kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, nadziemnymi i naziemnymi roboty wykonane będą ręcznie.

Stacja uzdatniania wody będzie pracowała z wydajnością 60m3/h w ciągu 20 godzin na dobę. Zatem maksymalna wydajność dobowa sieci wyniesie 1200m3, co zapewni pokrycie zapotrzebowania uzgodnionego z Inwestorem.  

Wszelkie rurociągi i kształtki wody surowej, uzdatnionej, płucznej oraz sprężonego powietrza wykonać należy z PCV-U (kształtki wg katalogu firmy NPI, połączenie przez klejenie.

Aby zapewnić wodę wszystkim mieszkańcom gminy należy wybudować sieć pompowni strefowych. Ze względu na znaczne różnice wysokościowe dochodzące do 280 m (szczególnie w miejscowościach Pstrągowa i Przedmieście Czudeckie) przewidzieć należy kilka stref zasilania.

Elementy systemu zaopatrzenia w wodę.

 Ujęcie wody.

Źródłem wody będzie zespół studni wierconych zlokalizowanych w miejscowościach: Nowa Wieś i Glinik Zaborowski. Obecnie na terenie Nowej Wsi istnieją dwie studnie. W celu zapewnienia wystarczającej ilości wody należy odwiercić dodatkowe otwory. 

Stacja uzdatniania wody.

Na SUW zostanie zastosowana technologia oparta o filtry z poduszką powietrzną typu TFB firmy Eurowater. Zaletami tej technologii są jej skuteczność, prostota i niezawodność.

Dla I etapu przewiduje się dwa ciągi technologiczne składające się z dwu filtrów TFB 75 każdy. Docelowo należy wykonać dodatkowo trzeci taki sam ciąg.

Sterowanie pracą stacji jest w pełni zautomatyzowane. Fakt, że każdy filtr jest obsługiwany przez jeden siłownik pneumatyczny, powoduje, że układ sterowania jest wyjątkowo prosty i niezawodny. To rozwiązanie zostało wybrane przez Inwestora z uwagi na małą awaryjność i niskie koszty eksploatacji.

Technologia uzdatniania wody będzie, ogólnie rzecz ujmując, polegała na doprowadzeniu rozpuszczonych w niej substancji do formy nierozpuszczalnej i następnie usunięciu ich w procesie filtracji.

Amoniak usuwany będzie na dwa sposoby. Częściowo przy okazji napowietrzania i odgazowania wody, a głównie w drodze biologicznej. Technologia oparta na filtrach TFB zapewnia biologiczne usuwanie związków amoniaku z wody.Końcowym elementem obróbki wody będzie jej dezynfekcja. Do wstępnego doboru technologii założono, że jakość wody w dodatkowych studniach nie będzie w znaczący sposób odbiegała, od jakości wody                   w studniach już istniejących. Zastosowanych  zostaną  przedstawione poniżej procesy:

Odżelazianie.

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym, aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody.

W wyniku napowietrzenia usuwamy z wody dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się nieco odczyn pH tej wody.

Odmanganianie.

Rozpuszczone w wodzie sole manganu są trwalsze i nie hydrolizują tak łatwo jak sole żelaza, do ich usunięcia niezbędne są odpowiednie katalizatory. Skuteczność odmanganiania zależy ponadto od odczynu pH wody. Najkorzystniej przebiega ono przy pH > 10, przy którym związki manganu hydrolizują na Mn(OH)2. Po napowietrzeniu wodorotlenki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych Mn(OH)3. Przy niższych wartościach pH odmanganianie jest możliwe tylko w obecności katalizująco działających tlenków manganu, które osadzając się na złożu w filtrze ciśnieniowym sorbują mangan w postaci wodorotlenków.

Osiągnięcie pełnej sprawności procesu jest, więc możliwe po "wpracowaniu się  filtra", tzn. po wytworzeniu się warstwy tlenków. W celu usprawnienia procesu usuwania manganu naieży przewidzieć możliwość alkalizowania wody wodorotlenkiem wapnia. Punkty dozowania wodorotlenku umieszczone powinny być między pierwszym i drugim stopniem filtracji.Złożoność reakcji zachodzących przy odmanganianiu sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi oraz starannej kontroli. Należy również zwrócić uwagę na zakłócenia    w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie, a w szczególności amoniak. W tej sytuacji tlen, dostarczany         w czasie napowietrzania, zużywany jest do ich utleniania, a nie do utleniania wodorotlenków manganu. Zachodzi wówczas potrzeba odpowiedniego zwiększenia ilości dostarczanego powietrza.

Usuwanie jonu amonowego.

Podstawą usuwania jonu amonowego (amoniaku) jest biologiczna nitryfikacja oraz w mniejszym stopniu odgazowanie, jako uboczny efekt utleniania żelaza. Czas potrzebny na wytworzenie się błony biologicznej zawierającej kultury Nitrosomonas wynosi 2-4 tygodnie. W ciągu następnych 5-7 tygodni następuje rozwój kultur Nitrobacter. Efektem pracy tych bakterii jest pełna nitryfikacja amoniaku. W procesie nitryfikacji uwalniana jest energia, którą bakterie autotroficzne wykorzystują do budowy nowych komórek. Źródłem węgla jest rozpuszczony w wodzie dwutlenku węgla. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu utleniania, do filtrów pracujących z poduszką powietrzną w sposób ciągły dostarczane będzie powietrze.Podane powyżej okresy wpracowania się stacji są teoretyczne.             W praktyce okres rozruchu stacji i osiągnięcia pełnego efektu może trwać  do 6 miesięcy.

Budynek stacji uzdatniania wody.

Zapotrzebowanie na powierzchnię hali filtrów ok. 120m2. Powierzchnia pomieszczeń towarzyszących ok. 30 m2. Szacunkowa powierzchnia zabudowy to ok. 150 m2.

Budynek stacji wodociągowej -wolnostojący, w którym znajdą się pomieszczenia:

·         hala filtrów,

·         pomieszczenie chemiczne z zapleczem magazynowym,

·         rozdzielnia elektryczna i sterownia,

·         magazynek podręczny,

·         pomieszczenie socjalne,

·         wc.

 Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:

·         instalacja elektryczna,

·         instalacja wodno-kanalizacyjna,

·         instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna),

·         ogrzewanie budynku - przy pomocy grzejników elektrycznych (temperatura dyżurna,

·         osadnik bezodpływowy na ścieki pochodzące z wc i umywalki,

·         osadnik bezodpływowy na wody popłuczne,

·         studzienka PE 425 (neutralizator) - gromadząca roztwór NaCIO (w przypadku awarii urządzenia chloratora) do neutralizacji roztworem Na2S2O3.

Dodatkowo należy wykonać w pobliżu budynku zbiorniki wody uzdatnionej   o pojemności ok 2 x 50 m3, służące do zgromadzenia zapasu wody dla pompy płucznej oraz będące zbiornikami wyrównawczymi zasilającymi grawitacyjnie położone wyżej części miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś. Ograniczy to ilość pompowni sieciowych.

            Zbiornik wyrównawczy.

Przewiduję budowę dwu zbiorników o pojemności 150 m3 każdy.

 

 

Sieć rozdzielcza i pompownie sieciowe.

Sieć rozdzielcza będzie dostarczała wodę do odbiorców  w poszczególnych miejscowościach. Budynki większości mieszkańców zlokalizowane są w strefie zasilania grawitacyjnego tj. poniżej rzędnej 230 m npm. Dla części mieszkańców miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś, których gospodarstwa położone są do rzędnej 280 m npm planuje się zrealizować zasilanie za pomocą oddzielnego rurociągu wysokociśnieniowego o średnicy f100, który będzie współpracował ze zbiornikami wyrównawczymi zlokalizowanymi w pobliżu SUW. By dostarczyć wodę pozostałym mieszkańcom gminy planuje się budowę pompowni sieciowych.

Kolejność realizacji elementów wodociągu gminnego

·         budowa ujęcia wody,

·         budowa stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczych, rurociągu     magistralnego

·         budowa sieci pierścieniowej,

·         budowa sieci rozdzielczych i przepompowni wody.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań

 przedsięwzięć  znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

W toku prowadzonego  postępowania  ustalono, że nie będzie występować   skumulowane  oddziaływanie przedsięwzięcia na terenach  realizacji  inwestycji i terenach sąsiednich.
c) wykorzystywania zasobów naturalnych.

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zużycie:

-   wody do celów budowlanych w ilości ok. 1,5m3/d,

-   surowców, materiałów wg projektu wykonawczego,

- paliw dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w gestii Wykonawcy,

-energii elektrycznej do kilkudziesięciu kWh dziennie przez okres budowy
Planowane przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie zużywać surowców i paliw. Pobór energii na potrzeby pracy pompowni wyniesie ok. 318MWh rocznie.

d)emisji i występowania  innych uciążliwości.

Etap budowy

Emisja do powietrza i emisja hałasu

Realizacja przewidzianej inwestycji przebiegać będzie bez istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.   Wykonawcą prac inżynieryjnych i budowlanych będzie firma zewnętrzna, zatrudniająca doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel, który będzie wykonywał prace zgodnie z przepisami BHP.

Podczas realizacji inwestycji wystąpią:

- emisja niezorganizowana pyłów i spalin z silników samochodów, którymi do pracy będą dojeżdżać pracownicy, oraz większa emisja spalin koparek pracujących na budowie w związku z dojazdem sprzętu budowlanego i pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz urządzenia. Emisji tych w żaden sposób nie da się ograniczyć czy wyeliminować, będą one na tyle niewielkie, że w żaden sposób nie wpłyną na stan zanieczyszczenia powietrza.

- emisja hałasu w czasie pracy maszyn budowlanych.

Poziom dźwięku będzie niższy niż dopuszczalny dla pory nocnej, poziom dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno- wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców określone w Tabeli Nr 1    w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).

Biorąc pod uwagę fakt, że terenów podlegających ochronie przed hałasem – terenów zabudowy mieszkalnej w odległości mniejszej niż 100 m nie ma, emisja hałasu nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych.

Są to, więc uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Następować będzie zużycie wody do celów budowlanych (do kilku m3/d), co nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska przez pracowników firmy budowlanej, która będzie realizować roboty budowlane.

Gospodarka wodno-ściekowa

Ze względu na występowanie na rozpatrywanym obszarze miejscami wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów na czas budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągu . Obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskane zostanie poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopów, co przy gruntach podłoża o małym współczynniku filtracji oraz wąskim wykopie o ubezpieczonych ścianach pionowych, nie spowoduje obniżenia zwierciadła w istniejących  studniach kopanych .

 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej a także dalsza ich eksploatacja nie będzie powodować zmiany stanu wody na gruncie, wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie. W czasie prowadzenia robót będzie zapewnione właściwe odprowadzanie wód opadowo - roztopowych ze szczelnych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia.

Wytwarzanie odpadów

Na etapie realizacji inwestycji powstaną pewne ilości odpadów-  typowych odpadów budowlanych:  mas ziemnych, folii, rur PCV, PE . Opady te będą na miejscu segregowane przez pracowników firmy realizującej budowę obiektów, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu ich recyclingu lub składowania – oczywiście wymaga to odpowiedniego zorganizowania zaplecza budowy i wyposażenia go w odpowiednią ilość pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. Pracownicy firmy budowlanej będą generowali odpady komunalne.

W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągu, w czasie budowy będą powstawały odpady pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni dróg, w ciągu których będzie realizowane przedsięwzięcie.
W okresie realizacji inwestycji wytwarzane będą następujące rodzaje odpadów:

·         Odpady tworzyw sztucznych: kod 17 02 (do 100kg- odbiorca odpadów komunalnych)

·         Gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05  (utwardzenie dróg i rozplantowanie po terenie)

·         Odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych: kod 17 01

·         Odpady metali: kod 17 04

·         Odpady opakowaniowe kod: 15 01

·         Odpady materiałów budowlanych odpady ziemi powinny być wykorzystane na placu budowy, dla braku takich możliwości winny być wywiezione w miejsce wskazane przez Urząd Gminy.

Wykonawca na dwa miesiące przed rozpoczęciem robót powinien złożyć  w Urzędzie Gminy informację o planowanych metodach postępowania z odpadami, o ile ich ilość przekroczy 5 ton w skali roku, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach.

Podsumowując, można stwierdzić, że powstałe w wyniku prac budowlanych odpady są typowymi odpadami, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska w przypadku właściwego wtórnego wykorzystania i składowania. Ich ilość będzie niewielka i nie będzie miała znaczenia w gospodarce odpadowej.

Oddziaływanie na gleby i wody podziemne

Okres budowy będzie w sposób minimalny wpływał na stan wód powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien być wyposażony
w przewoźny pawilon socjalno-biurowy i urządzenia sanitarne bezodpływowe do zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Pozostałe czynności związane z higieną osobistą pracowników odbywać się będzie w miejscu zakwaterowania.

Oddziaływanie na tereny zielone i powierzchnię ziemi

Podczas budowy liczbę drzew czy krzewów przeznaczonych do usunięcia należy ograniczyć do minimum. Po zakończeniu inwestycji wprowadzi się nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, w ilości nie mniejszej niż liczba egzemplarzy usuniętych.

Ewentualne usunięcia drzew i krzewów prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 kwietnia - 15 lipca.

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu    używanych  substancji
i  stosowanych  technologii.

 Ze względu na charakter inwestycji w normalnych warunkach eksploatacji SUW oraz sieci wodociągowej nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie stacji jest zaprojektowana szczelna studzienka neutralizacyjna na ścieki zanieczyszczone podchlorynem sodu powstające w procesie uzdatniania wody. Ścieki te odbierane będą przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne uprawnienia na transport i utylizację tego rodzaju odpadów, z którą Inwestor winien zawrzeć umowę.

Planuje się stały automatyczny archiwizowane. Każda z pompowni zasilana będzie linią kablową. W razie awarii zasilania stosowane będą agregaty prądotwórcze typu „HONDA”. Podczas awarii zasilania agregaty te będą dowożone kolejno do poszczególnych pompowni i gromadząca się w pompowni woda zostanie przepompowana. Zaprojektowane pompownie posiadają możliwość skonfigurowania uzależnienia pracy ze sobą (przykład: w przypadku awarii jednej z pompowni pozostałe otrzymują polecenia np. wyłączenia się do czasu zaniku awarii na przedmiotowej pompowni. System monitoringu przepompowni np. poprzez przeglądarkę internetową.  System ten realizowany jest przy użyciu serwera komputerowego.

2. usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem  możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym  użytkowaniu terenu, zdolności  samooczyszczania   się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego-uwzględniające:

a)       obszary wodno-błotne  oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

      Planowane przedsięwzięcie  nie  będzie realizowane na obszarach  wodno-błotnych oraz
      innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

  b)   obszary wybrzeży.

      Brak obszarów wybrzeży.

c)  obszary górskie lub leśne.
       Nie  występują  obszary górskie   i   leśne.

 d)   obszary  objęte ochroną, w tym  strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
      zbiorników i wód śródlądowych.

      Nie występują obszary  objęte  ochroną.

e)   obszary wymagające  specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
      i zwierząt lub ich siedlisk lub  siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary
       Natura 2000  oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

      Planowa inwestycja  położona jest w granicach Strzyżowsko-Sędziszowskiego  Obszaru

      Chronionego Krajobrazu.Obszar ten został utworzony Rozporządzeniem Wojewody

      Podkarpackiego Nr 81/05  z dnia 31 października 2005 roku. Ogólna powierzchnia

     wynosi 14.312 ha, w granicach gminy Czudec 4500 ha. Strzyżowsko- Sędziszowski
     Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-zachodni fragment    gminy
     na terenie  Przedmieścia Czudeckiego, Pstrągowej   oraz Nowej Wsi.

    Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz

   strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu  grądy 

   a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się
   łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych

   występują: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek
   wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, jarząbka, dzięcioła

   średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i inne.

f)   obszary na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

     Ilość substancji emitowanych do powietrza w trakcie realizacji inwestycji będzie

     minimalna - będą to wyłącznie spaliny z samochodów pracowników dojeżdżających

      do pracy oraz samochodu dowożącego piasek czy pracującej koparki. Zużycie energii

     elektrycznej będzie minimalne.

     Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu na tereny chronione pod względem

     akustycznym uciążliwość dla środowiska praktycznie nie istnieje.

     Zrealizowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów

      i znacząco wpływać na stan środowiska w rejonie lokalizacji podczas eksploatacji

     w trakcie normalnej pracy.

g)      obszary  o krajobrazie  mającym znaczenie  historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

     Na terenie planowanego przedsięwzięcia lub w bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania
     planowanego przedsięwzięcia  nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów

     o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

h)      gęstość zaludnienia.

     Brak  informacji nt. gęstości zaludnienia .

i)        obszary przylegające do jezior.

     Na terenie planowanej inwestycji nie występują jeziora.

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na  terenie  planowanej   inwestycji  nie  występują  uzdrowiska  i  obszary  ochrony

     uzdrowiskowej.

3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania  rozważonego w odniesieniu do

    uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające  z:

a)      zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie będzie oddziaływać
.

      Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy Czudec

     w powiecie strzyżowskim, województwie podkarpackim. Krajobraz charakteryzuje się

     licznymi wzniesieniami i dolinami, na obszarze, których dominują kompleksy leśne.

     Na omawianym terenie występują gleby powstałe z różnego rodzaju skały macierzystej,

     co powoduje duże zróżnicowanie typów gleb. Zmienność typologiczna związana jest

     z budową geologiczną, morfologią terenu, stosunkami wodnymi, charakterem szaty

     roślinnej oraz działalnością człowieka. Cały obszar posiada dogodne warunki do

     prowadzenia upraw rolniczych i ogrodnictwa.

    Przedsięwzięcie  będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenów lokalizacji

    przedsięwzięcia.

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia  na poszczególne elementy

      przyrodnicze.

      Wielkość i charakter przedsięwzięcia, brak emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz

      znaczne oddalenie od granic państwa  wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie
       na środowisko sięgające poza granice kraju. 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem  obciążenia istniejącej
 infrastruktury technicznej.

Na terenach planowanego przedsięwzięcia występują sieci  gazowe, elektroenergetyczne  
i  telefoniczne. Planowana inwestycja  nie spowoduje  oddziaływań  i obciążeń
 istniejącej   infrastruktury  technicznej.

d)      prawdopodobieństwa oddziaływania.

     Oddziaływanie przedsięwzięcia ze względu na jego skalę nie będzie wykraczać poza
     granice działek ujętych w pozwoleniu na budowę. Uciążliwości związane z okresem
     realizacji i eksploatacji omawianego przedsięwzięcia ze względu na ich lokalny charakter
     nie będą mieć żadnego wpływu na Strzyżowsko - Sędziszowski Obszar Chronionego

     Krajobrazu.
    Realizacja inwestycji nie przyczyni się do:

   - działań powodujących długotrwały spadek liczebności populacji,

   - działań powodujących zmniejszenie zasięgu występowania gatunku,

   - działań powodujących zmniejszenie powierzchni siedliska przyrodniczego bądź obszaru,

   - działań zmieniających strukturę zbiorowiska ( składu gatunków)

-  działań powodujących bezpośrednie lub pośrednie zmiany w fizycznej jakości

-  środowiska ( w tym warunków hydrologicznych), lub siedliska przyrodniczego wewnątrz

   obszaru.

e)   czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

      Oddziaływania związane z fazą budowy, będą  miały charakter odwracalny oraz  będą

      występowały w  relatywnie krótkim czasie.

 

      Biorąc  powyższe pod uwagę  postanowiono jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

 

     Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

     

 

Otrzymują:

1.      Gmina Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska  6.

2.      Strony postępowania - zgodnie z  art.49 kpa.

3.      A/a.

 

Do wiadomości:

1.       Starosta Strzyżowski

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

38-100 Strzyżów ul. Słowackiego 8.

 

 

 

 

 

 

Technologia wykonania

 

Podstawowym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości dostawy wody w odpowiedniej ilości oraz jakości zgodnej               z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz umożliwienie przyłączania się nieruchomości do budowanej sieci wodociągowej.

   Układ sieci wodociągowej narzucony jest charakterem zabudowy              i wysokościowym ukształtowaniem terenu. Długość i przebieg rurociągów grawitacyjnych wynika bezpośrednio z istniejącego ukształtowania terenu          i rodzaju zabudowy.

Skrzyżowania projektowanych rurociągów wodociągowych z istniejącą siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia, siecią energetyczną, teletechniczną, rozwiązano poprzez założenie rur ochronnych ciśnieniowych PVC. Przekroczenia drogi powiatowej wykonywane będą odwiertem, bez naruszenia korpusu dróg. Przekroczenia dróg gminnych i lokalnych wykonywane będą rozkopem z zachowaniem ruchu połową jezdni. Przejście poprzeczne pod istniejącymi potokami należy wykonać przewiertem w rurach ochronnych- osłonowych PE lub stalowych.

Ze względu na występowanie na rozpatrywanym obszarze miejscami wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów na czas budowy wodociągu. Obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskane zostanie poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopów, co przy gruntach podłoża o małym współczynniku filtracji oraz wąskim wykopie                          o ubezpieczonych ścianach pionowych, nie spowoduje obniżenia zwierciadła    w istniejących studniach kopalnych.

W miejscach kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, nadziemnymi i naziemnymi roboty wykonane będą ręcznie.

Stacja uzdatniania wody będzie pracowała z wydajnością 60m3/h         w ciągu 20 godzin na dobę.

Zatem maksymalna wydajność dobowa sieci wyniesie 1200m3,            co zapewni pokrycie zapotrzebowania uzgodnionego z Inwestorem.  

Wszelkie rurociągi i kształtki wody surowej, uzdatnionej, płucznej oraz sprężonego powietrza wykonać należy z PCV-U (kształtki wg katalogu firmy NPI, połączenie przez klejenie.

Aby zapewnić wodę wszystkim mieszkańcom gminy należy wybudować sieć pompowni strefowych. Ze względu na znaczne różnice wysokościowe dochodzące do 280 m (szczególnie w miejscowościach Pstrągowa i Przedmieście Czudeckie) przewidzieć należy kilka stref zasilania.

 

Elementy systemu zaopatrzenia w wodę.

 

A) Ujęcie wody.

 

Źródłem wody będzie zespół studni wierconych zlokalizowanych                            w miejscowościach Nowa Wieś i Glinik Zaborowski. Obecnie na terenie Nowej Wsi istnieją dwie studnie. W celu zapewnienia wystarczającej ilości wody należy odwiercić dodatkowe otwory.

 

Jakość wody w istniejących studniach zestawiono poniżej:

 

 

 

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, jakość wody w studniach przekracza wartości dopuszczalne przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 61 poz 417) normy w zakresie żelaza i manganu. Nie badano stężenia jonu amonowego – jednak z dużym prawdopodobieństwem można się go spodziewać w wodzie surowej. Z tego powodu konieczne jest jej uzdatnianie.

 

B) Stacja uzdatniania wody.

 

Na SUW zostanie zastosowana technologia oparta o filtry z poduszką powietrzną typu TFB firmy Eurowater. Zaletami tej technologii są jej skuteczność, prostota i niezawodność.

Dla I etapu przewiduje się dwa ciągi technologiczne składające się z dwu filtrów TFB 75 każdy. Docelowo należy wykonać dodatkowo trzeci taki sam ciąg.

Sterowanie pracą stacji jest w pełni zautomatyzowane. Fakt, że każdy filtr jest obsługiwany przez jeden siłownik pneumatyczny, powoduje, że układ sterowania jest wyjątkowo prosty i niezawodny. To rozwiązanie zostało wybrane przez Inwestora z uwagi na małą awaryjność i niskie koszty eksploatacji.

Technologia uzdatniania wody będzie, ogólnie rzecz ujmując, polegała na doprowadzeniu rozpuszczonych w niej substancji do formy nierozpuszczalnej i następnie usunięciu ich w procesie filtracji.

Amoniak usuwany będzie na dwa sposoby. Częściowo przy okazji napowietrzania i odgazowania wody, a głównie w drodze biologicznej. Technologia oparta na filtrach TFB zapewnia biologiczne usuwanie związków amoniaku z wody.

Końcowym elementem obróbki wody będzie jej dezynfekcja.

Do wstępnego doboru technologii założono, że jakość wody w dodatkowych studniach nie będzie w znaczący sposób odbiegała, od jakości wody                   w studniach już istniejących.

Krótki opis zastosowanych procesów przedstawiono poniżej.

 

Odżelazianie.

 

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym, aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody.

W wyniku napowietrzenia usuwamy z wody dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się nieco odczyn pH tej wody.

 

Odmanganianie.

 

Rozpuszczone w wodzie sole manganu są trwalsze i nie hydrolizują tak łatwo jak sole żelaza, do ich usunięcia niezbędne są odpowiednie katalizatory. Skuteczność odmanganiania zależy ponadto od odczynu pH wody. Najkorzystniej przebiega ono przy pH > 10, przy którym związki manganu hydrolizują na Mn(OH)2. Po napowietrzeniu wodorotlenki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych Mn(OH)3. Przy niższych wartościach pH odmanganianie jest możliwe tylko w obecności katalizująco działających tlenków manganu, które osadzając się na złożu w filtrze ciśnieniowym sorbują mangan w postaci wodorotlenków.

Osiągnięcie pełnej sprawności procesu jest, więc możliwe                    po "wpracowaniu się filtra", tzn. po wytworzeniu się warstwy tlenków.

W celu usprawnienia procesu usuwania manganu naieży przewidzieć możliwość alkalizowania wody wodorotlenkiem wapnia.

Punkty dozowania wodorotlenku umieszczone powinny być między pierwszym i drugim stopniem filtracji.

Złożoność reakcji zachodzących przy odmanganianiu sprawia,              że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi oraz starannej kontroli. Należy również zwrócić uwagę na zakłócenia    w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie, a w szczególności amoniak. W tej sytuacji tlen, dostarczany         w czasie napowietrzania, zużywany jest do ich utleniania, a nie do utleniania wodorotlenków manganu. Zachodzi wówczas potrzeba odpowiedniego zwiększenia ilości dostarczanego powietrza.

 

Usuwanie jonu amonowego.

 

    Podstawą usuwania jonu amonowego (amoniaku) jest biologiczna nitryfikacja oraz w mniejszym stopniu odgazowanie, jako uboczny efekt utleniania żelaza.

Czas potrzebny na wytworzenie się błony biologicznej zawierającej kultury Nitrosomonas wynosi 2-4 tygodnie. W ciągu następnych 5-7 tygodni następuje rozwój kultur Nitrobacter. Efektem pracy tych bakterii jest pełna nitryfikacja amoniaku. W procesie nitryfikacji uwalniana jest energia, którą bakterie autotroficzne wykorzystują do budowy nowych komórek. Źródłem węgla jest rozpuszczony w wodzie dwutlenku węgla.

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu utleniania, do filtrów pracujących z poduszką powietrzną w sposób ciągły dostarczane będzie powietrze.

Podane powyżej okresy wpracowania się stacji są teoretyczne.             W praktyce okres rozruchu stacji i osiągnięcia pełnego efektu może trwać       do 6 miesięcy.

 

Budynek SUW.

 

Zapotrzebowanie na powierzchnię hali filtrów ok. 120m2. Powierzchnia pomieszczeń towarzyszących ok. 30 m2. Szacunkowa powierzchnia zabudowy to ok. 150 m2.

 

Budynek stacji wodociągowej -wolnostojący, w którym znajdą się pomieszczenia:

-       hala filtrów,

-       pomieszczenie chemiczne z zapleczem magazynowym,

-       rozdzielnia elektryczna i sterownia,

-       magazynek podręczny,

-       pomieszczenie socjalne,

-       wc.

 

 Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:

-       instalacja elektryczna,

-       instalacja wodno-kanalizacyjna,

-       instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna)

-       ogrzewanie budynku - przy pomocy grzejników elektrycznych (temperatura dyżurna)

-       osadnik bezodpływowy na ścieki pochodzące z wc i umywalki,

-       osadnik bezodpływowy na wody popłuczne,

-       studzienka PE 425 (neutralizator) - gromadząca roztwór NaCIO                  (w przypadku awarii urządzenia chloratora) do neutralizacji roztworem Na2S2O3.

Dodatkowo należy wykonać w pobliżu budynku zbiorniki wody uzdatnionej      o pojemności ok 2 x 50 m3, służące do zgromadzenia zapasu wody dla pompy płucznej oraz będące zbiornikami wyrównawczymi zasilającymi grawitacyjnie położone wyżej części miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś. Ograniczy to ilość pompowni sieciowych.

 

            Zbiornik wyrównawczy.

 

Przewiduję budowę dwu zbiorników o pojemności 150 m3 każdy.

 

Sieć rozdzielcza i pompownie sieciowe.

 

Sieć rozdzielcza będzie dostarczała wodę do odbiorców                           w poszczególnych miejscowościach. Budynki większości mieszkańców zlokalizowane są w strefie zasilania grawitacyjnego tj. poniżej rzędnej 230 m npm.

Dla części mieszkańców miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś, których gospodarstwa położone są do rzędnej 280 m npm planuje się zrealizować zasilanie za pomocą oddzielnego rurociągu wysokociśnieniowego o średnicy f100, który będzie współpracował ze zbiornikami wyrównawczymi zlokalizowanymi w pobliżu SUW. By dostarczyć wodę pozostałym mieszkańcom gminy planuje się budowę pompowni sieciowych.

 

 

Kolejność realizacji elementów wodociągu gminnego

 

 -    Budowa ujęcia wody,

-    Budowa stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczych, rurociągu     magistralnego ,

 -    Budowa sieci pierścieniowej,

 -    Budowa sieci rozdzielczych i przepompowni wody.

 

3.4.  Rozwiązania wariantowe

 

Analizowano następujące rozwiązania :

a. wariant proponowany przez Wnioskodawcę

Wybrany wariant budowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania oraz przebieg trasy sieci wodociągowej jest rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia ekonomicznego. Ponadto na przedstawiony w opracowaniu przebieg trasy możliwe było uzyskanie aprobaty właścicieli działek. Projektowana trasa zapewnia uniknięcie ewentualnych strat w szacie roślinnej- tzn. trasę poprowadzono w taki sposób, że pojawiające się chwilowe zakłócenia homeostazy obszaru, wynikające z realizacji inwestycji są oddziaływaniami      o stopniu lokalnym, nie wywierającymi wpływu na rozważane obszary,                a których skutki szybko ulegają rozproszeniu w środowisku i nie powodują długotrwałego zakłócenia jego funkcjonowania. Zastosowane materiały nie wywołają ujemnych skutków dla środowiska naturalnego.

 

b. wariant alternatywny.

Wariantem alternatywnym w tym przypadku może być dowóz wody                        w beczkowozach, jednak sytuacja taka nie jest korzystna ze względu na fakt, iż woda może nie spełniać norm jakościowych (badania Sanepidu), jak również samo dowożenie wody jest uciążliwe dla mieszkańców oraz bardzo kosztowne. Dostępność wody byłaby ograniczona.

         Porównując wszystkie warianty planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że najlepszym rozwiązaniem byłby wariant polegający na realizacji omawianej inwestycji. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność analizowanego obszaru, przez co wzrośnie zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Projekt przyczyni się także do promocji przedsiębiorczości na tym terenie, powstaną nowe podmioty gospodarcze i nowe miejsca pracy. Obecnie na terenie przewidzianym pod inwestycję, a objętym projektowanym przedsięwzięciem nie ma istniejącej infrastruktury podziemnej -woda do celów socjalno- bytowych czerpana jest z lokalnych studni kopanych.

W trakcie eksploatacji omawiane przedsięwzięcie nie jest źródłem uciążliwości i nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania, jedynie dla obiektu, jakim jest Stacja Uzdatniania Wody występuje emisja hałasu, jednakże jej zasięg oddziaływania określony normatywem akustycznym mieści się           w granicach działki obiektu.

Proponowana budowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę warunków życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie jej dostępu do dobrej jakościowo wody pitnej.

 

3.5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów,

       paliw oraz energii na etapie budowy i funkcjonowania           przedsięwzięcia.

 

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zużycie:

-   wody do celów budowlanych w ilości ok. 1,5m3/d,

-   surowców, materiałów wg projektu wykonawczego,

- paliw dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu, będących         w gestii Wykonawcy,

-   energii elektrycznej do kilkudziesięciu kWh dziennie przez okres budowy

               Planowane przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie zużywać surowców i paliw. Pobór energii na potrzeby pracy pompowni wyniesie ok. 318MWh rocznie.

 

3.5.1. Etap Budowy

 

Emisja do powietrza i emisja hałasu

Realizacja przewidzianej inwestycji przebiegać będzie bez istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Wykonawcą prac inżynieryjnych i budowlanych będzie firma zewnętrzna, zatrudniająca doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel, który będzie wykonywał prace zgodnie z przepisami BHP.

Podczas realizacji inwestycji wystąpią:

 

- emisja niezorganizowana pyłów i spalin z silników samochodów, którymi do pracy będą dojeżdżać pracownicy, oraz większa emisja spalin koparek pracujących na budowie w związku z dojazdem sprzętu budowlanego i pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz urządzenia. Emisji tych w żaden sposób nie da się ograniczyć czy wyeliminować, będą one na tyle niewielkie, że w żaden sposób nie wpłyną na stan zanieczyszczenia powietrza.

 

- emisja hałasu w czasie pracy maszyn budowlanych.

Poziom dźwięku będzie niższy niż dopuszczalny dla pory nocnej, poziom dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno- wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców określone w Tabeli Nr 1    w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).

Biorąc pod uwagę fakt, że terenów podlegających ochronie przed hałasem – terenów zabudowy mieszkalnej w odległości mniejszej niż 100 m nie ma, emisja hałasu nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych.

Są to, więc uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Następować będzie zużycie wody do celów budowlanych (do kilku m3/d), co nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska przez pracowników firmy budowlanej, która będzie realizować roboty budowlane.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

 

            Ze względu na występowanie na rozpatrywanym obszarze miejscami wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów na czas budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągu . Obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskane zostanie poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopów, co przy gruntach podłoża o małym współczynniku filtracji oraz wąskim wykopie o ubezpieczonych ścianach pionowych, nie spowoduje obniżenia zwierciadła w istniejących studniach kopalnych.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej a także dalsza ich eksploatacja nie będzie powodować zmiany stanu wody na gruncie, wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie. W czasie prowadzenia robót będzie zapewnione właściwe odprowadzanie wód opadowo- roztopowych ze szczelnych  


                                                                                                                

 

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 29, 30 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska, w dniach 27 luty-20 marca 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z powyższą ustawą każdy ma możliwość złożenia uwag i wniosków dotyczących ww. projektów.

Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kierując je do Wójta Gminy Czudec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2009 r., podając imię, nazwisko lub dane jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 40 Ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

 


                                                                  Czudec, 13.03. 2009r.              

 

U.G.-7624/ 2 /09.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

              Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-03-13  na wniosek Gminy Czudec zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięć polegających na budowie sieci wodociągowej  i sieci kanalizacji sanitarnej  z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Przedmieście Czudeckie  z przebiegiem sieci przez działki o nr ewid. 502, 1065, 1064 , 503, 506, 507, 1062/2, 1062/1, 508, 509/3, 509/2, 1057, 509/1, 510, 558, 1056, 1055/1, 1054, 514/1, 511, 540, 541, 514/2, 516, 539, 543, 544/2, 1049, 1048, 1051, 1053, 1052/1, 971, 1011, 1089, 973/2, 974, 1010, 1015, 1017, 1193, 1192, 1190/2, 1190/4, 1190/6, 1191, 1047, 1039, 1028, 1070, 1075, 1023, 1076, 1022, 1021, 1020, 1078, 1079, 1018, 1008, 1005/1, 1017, 1016, 1080, 1083, 1007,  1071, 1084,  998,  997, 996, 995/4, 995,/5, 1085, 1160, 1161, 1165, 1201/3, 1201/2, 1200, 1182, 1203, 1169/1, 1181, 1168,  1245, 1213, 1167/1, 1167/2, 1212,  1166, 1164, 1163, 1210/5, 1210/4, 1210/2, 1210/3, 1261/2, 1260, 1259, 972, 969, 544/2, 545,  546, 547, 549, 550, 551, 558, 555, 556, 557, 953, 950, 951, 854/3, 949, 870, 947, 946, 868, 898, 900, 897, 902, 903, 948, 899,  962, 939, 944, 943, 942, 940, 905, 941, 906, 888,  907/2, 907/1, 916,  918, 1096, 913, 881, 1109, 995/4, 995/3, 995/1, 994, 993, 1157, 1156, 1139, 919, 1110, 1096, 1138/1, 1136, 1135, 1134, 1104, 1129, 1102/1, 1103,  1107, 1109, 1108, 1100, 884, 880, 878, 1120, 1121, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 1132, 1131, 1144, 1143, 1140, 1155, 1145, 1146/2, 1147, 1049/2, 1148, 1151, 1164, 1163, 1160, 1578/5, 1577, 1537,

oraz dla miejscowości  Wyżne z przebiegiem sieci przez działki  o nr ewid. 90/4, 90/3, 83/4, 1539/5, 121/1, 121/2, 88/1, 88/2, 88/3, 1539/10, 1539/15, 1539/16,  241/3, 38/3, 1539/11, 241/4, 38/2, 81, 91/5, 90/6, 91/6, 91/7, 92/3, 114/1, 115/2, 115/3, 1539/6, 1539/8,  8/1, 25/1, 25/2, 29/1, 27, 29/2 1558/2, 116, 118, 112/2, 101/3,101/4, 101/5, 1536/1, 1578/5, 158, 159, 262/3, 182, 183, 223, 226, 101/2, 127/2, 127/12, 146, 260/4, 262/1, 243/1, 243/3, 129, 130/5, 130/1, 134, 135, 136, 137, 249, 156/6, 227/1, 227/2, 227/3, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 107, 109/1, 109/2, 275/2, 279, 276/1 ,276/2, 59/1, 59/2, 61/2, 239/5, 272/2, 272/3, 272/4, 273/4, 273/6, 273/7, 273/5, 275/1, 239/4, 239/2, 239/1, 238, 237/2, 237/1, 235, 234, 233/1, 49/4, 49/6, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2,  57, 14, 15, 16/3, 49/5, 34, 38/1, 98/5, 98/6, 99/1, 112/1, 1539/9, 1539/12, 228, 229, 230/2, 230/3, 232, 233/2, 242/1, 242/2, 248, 259, 39/1, 42, 39/3, 39/4, 46, 41/1, 41/2, 31/3, 31/4, 31/2, 38/1, 80, 83/2, 83/3, 90/5, 98/4, 92/2, 1539/7, 139, 142/2, 142/1, 143, 147, 133, 108, 247/2, 156/7, 236, 1577, 1537, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 17, 30/1, 22, 26, 63/2, 63/6, 1539/14, 1539/4, 1538, 40, 43,  47, 6, 31/5, 1558/2, 262/4.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 kpa - wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czudcu i w publicznie  dostępnym wykazie  danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Starosty i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

Informację na temat  inwestycji można  uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14  tel. (017) 27 71 072  w  godz. 700- 1500 od  poniedziałku do czwartku i w godz.700- 17 00 w piątek.

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                         Stanisław Gierlak

 


                                                                  Czudec, 27. 03. 2009r.

 

U.G.-7624 / 2 / 09.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

          Na podstawie   art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1971 ze zm. )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 2009-03-27 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: U.G.-7624 / 2 / 09  dla przedsięwzięć polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Przedmieście Czudeckie  i Wyżne w gminie Czudec.

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu  w godz. 700- 1500 od poniedziałku do czwartku  oraz w godz. 700- 1700 w piątek.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie  zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl. oraz   na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.

 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszej decyzji.

 

                                                                                                

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                              Stanisław Gierlak


                                                                         Czudec, 30.03.2009r.

U.G.-7624/ 3 /09.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

              Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-03-27  na wniosek P.P.U.H. „Polox” s.c. Stanisław Gątarski, Sławomir Stec 38-121 Pstrągowa  815  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku gospodarczego  oraz zmianie sposobu użytkowania na cele usługowe przeznaczone do obsługi szkoleń z możliwością zapewnienia noclegów na działce nr ewid. 8018/6 położonej w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.  

 

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czudcu i w publicznie  dostępnym wykazie  danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Starosty i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi  po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

Informację na temat  inwestycji można  uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14  tel. (017) 27 71 072  w  godz. 700- 1500 od  poniedziałku do czwartku i w godz.700- 17 00 w piątek.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                        Stanisław Gierlak


                                                                       Czudec, 30.03.2009r.

U.G.-7624/ 4 /09.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

              Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-03-27  na wniosek  Pana Wiesława Gulis zam. Wyżne 310  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowego, miejsc postojowych
i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 859 oraz zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 9 stanowiącej działkę nr ewid. 799 w miejscowości Wyżne, gminie Czudec.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czudcu i w publicznie  dostępnym wykazie  danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Starosty i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi  po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

Informację na temat  inwestycji można  uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14  tel. (017) 27 71 072  w  godz. 700- 1500 od  poniedziałku do czwartku i w godz.700- 17 00 w piątek.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                          Stanisław Gierlak


                                                                                 Czudec, 23.04.2009r.

                                                                                                                    

U.G.-7624 / 4 / 09.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie  art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 )  podaję do publicznej wiadomości informację o  konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa  budynku usługowego, miejsc postojowych i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 859 oraz zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 9 stanowiącej działkę nr ewid. 799 w miejscowości Wyżne  gmina Czudec.”

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest  Pan Gulis Wiesław zam. Wyżne 310, 38-120 Czudec.

 

W dniu  23.04.2009 roku zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz  określony został zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W ciągu 21  dni  od  podania do publicznej wiadomości powyższej informacji tj. od dnia 23 kwietnia 2009 roku do dnia 13 maja 2009 roku każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentami oraz składania uwag i wniosków  w przedmiocie prowadzonego postępowania na adres :

Urząd Gminy w Czudcu, 38-120 Czudec ul. Starowejska 6.

 

Wymienione dokumenty są do wglądu Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017)  2771072  w  godz. pracy urzędu  od poniedziałku do czwartku  700 - 1500 w piątek  w godz. 700- 1700.

 

Niniejsze zawiadomienie  zostaje opublikowane  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  i w miejscu planowanego przedsięwzięcia - Wyżne  działka nr ewid. 859.

 

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                           Stanisław Gierlak

                 


                                                                             Czudec, 30.04.2009r.

 

U.G.-7624 / 1 / 08.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 )

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 2009-04-30 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  znak:

U.G.-7624/1 / 08  dla przedsięwzięć pn:

1.      Budowa hali produkcyjnej z częścią administracyjno - socjalną i garażami, rozbudowa hali produkcyjnej o część magazynową oraz miejsca postojowe na działkach nr ewid. 272/3, 281/13, 281/4 położonych w Czudcu.

2.      Budowa stacji paliw płynnych na działkach nr ewid. 272/3 i 275/2 położonych
w Czudcu.

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu,  Czudec ul. Starowiejska 6 w godz. pracy urzędu 700- 1500 od poniedziałku do czwartku  oraz w godz. 700- 1700 w piątek.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie  zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl. oraz   na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.

 


                                                                                Czudec, 14.05.2009r.

U.G.-7624/ 6 /09.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-05-14  na wniosek  LEGREM Kazimierz Noga Bochnia Proszówki  164 zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn: adaptacja istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny - produkcja peletu na działce nr ewid. 1618/4 w miejscowości Pstrągowa gmina Czudec.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czudcu i w publicznie  dostępnym wykazie  danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Starosty i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi  po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

Informację na temat  inwestycji można  uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14  tel. (017) 27 71 072  w  godz. 700- 1500 od  poniedziałku do czwartku i w godz.700- 17 00 w piątek.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                          Stanisław Gierlak


                                                                               Czudec, 18.05.2009r.

 

U.G.-7624 / 4 / 09.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie   art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1971 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 2009-05-18 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: U.G.-7624/ 4 / 09  dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku usługowego, miejsc postojowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 859 oraz zjazdu  publicznego z drogi krajowej Nr 9 stanowiącej działkę nr ewid. 799 w miejscowości Wyżne  gmina Czudec.”

 

Z  treścią decyzji  oraz z dokumentacją  sprawy można zapoznać  się w pokoju nr 14  Urzędu Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6  w godz. pracy urzędu  w godz. 700- 1500 od poniedziałku do czwartku  oraz w godz. 700- 1700 w piątek.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie  zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl. oraz   na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 6.


                                                                          Czudec, 2009-06-30

U.G.-7624 / 6 / 09.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia  raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  podaję do publicznej wiadomości informację o  konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko  oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: adaptacja istniejącego budynku gospodarczego ze zmiana sposobu użytkowania na budynek produkcyjny - produkcja pedelu na działce nr ewid. 1618/4 w miejscowości Pstrągowa gmina Czudec”.   

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest   LEGREM  Kazimierz Noga 32-700 Bochnia Proszówki 164.

 

W dniu 2009-06-30 roku zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz  obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określony został zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W ciągu 21  dni  od  podania do publicznej wiadomości powyższej informacji tj. od dnia 30 czerwca  2009 roku do dnia 21 lipca 2009 roku każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentami oraz składania uwag i wniosków  w przedmiocie prowadzonego postępowania na adres :  Urząd Gminy w Czudcu, 38-120 Czudec ul. Starowejska 6.

Wymienione dokumenty są do wglądu Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017) 2771072  w  godz. pracy urzędu  od poniedziałku do czwartku  700 - 1500 w piątek  w godz. 700- 1700.

Niniejsze obwieszczenia  zostaje opublikowane  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www,bip.czudec.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czudcu, Czudec ul. Starowiejska 6  i w  pobliżu miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                         

                                                                                         Stanisław Gierlak

 

                                                                               Czudec, 01.09.2009r.

U.G.-7624/ 8 /09.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz.1227 )

 

z a w i a d a m  i a m

 

 

że w dniu 2009-08-31 na wniosek  Gminy Czudec zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb gminy Czudec oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy” na działkach położonych w miejscowościach: Nowa Wieś, Pstrągowa, Przedmieście Czudeckie, Wyżne  w gminie Czudec.  

 

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czudcu i w publicznie  dostępnym wykazie  danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec www.bip.czudec.pl .

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie  z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaje  się po uzyskaniu opinii  Starosty i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi  po uzyskaniu  wymaganych opinii. 

 

Informację na temat  inwestycji można  uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14  tel. (017) 27 71 072  w  godz. 700- 1500 od  poniedziałku do czwartku i w godz.700- 17 00
w piątek.

                                


                                                                               Czudec, 01.09.2009r.

U.G.-7624 / 8 / 09.

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2  pkt 9  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 )  podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  o wniosku z dnia 31.08.2009 r. znak: U.G.-7624/ 8/ 09   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania  dla potrzeb  gminy Czudec  oraz sieci wodociągowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy” na działkach położonych w miejscowościach: Nowa  Wieś, Pstrągowa,  Przedmieście Czudeckie, Wyżne  w gminie Czudec.

 

Inwestorem  powyższego przedsięwzięcia  jest  Gmina Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

 

Informację na temat inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czudcu z siedzibą Czudec ul. Starowiejska  6  w pokoju nr 14  tel. (017)  2771072  w  godz. pracy urzędu  od poniedziałku do czwartku  700 - 1500 w piątek  w godz. 700- 1700.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                         

                                                                                  Stanisław Gierlak

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo