-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Komisje Rady 

Władze 
data publikacji: 12-12-2006 | 09:02
data ostatniej modyfikacji: 23-11-2018 | 12:58

K O M I S J A   S P R A W   S P O Ł E C Z N Y C H

1) Radny– WOJCIECH SZELA -Przewodniczący
2) Radna KRYSTYNA HOCZELA – Członek 
3) Radna DANUTA KUTOWICZ – Członek 
4) Radny GRZEGORZ MAŹNICKI – Członek 
5) Radny SŁAWOMIR SZELA – Członek 
6) Radny WOJCIECH BAŁCHAN – Członek 
7) Radny BOLESŁAW WILK – Członek

 

 

K O M I S J A   B U D Ż E T O W O – F I N A N S O W A

1) Radny MARIUSZ KUTOWICZ - Przewodniczący
2) Radny WOJCIECH BAŁCHAN –Członek 
3) Radny– KAZIMIERZ JACEK Członek 
4) Radny TADEUSZ KMIECIK – Członek 
5) Radna DANUTA KUTOWICZ – Członek 
6) Radny STANISŁAW MOSKWA – Członek 
7) Radny BOLESŁAW WILK - Członek 
8) Radny BOGUMIŁ ZIĘBA – Członek

 

K O M I S J A   S P R A W   G O S P O D A R C Z Y C H  

I   T R A N S P O R T U

1) Radny TADEUSZ KMIECIK - Przewodniczący
2) Radny EDMUND GĄTARSKI - Członek 
3) Radny KAZIMIERZ JACEK – Członek 
4) Radny MARIUSZ KUTOWICZ – Członek 
5) Radny STANISŁAW MOSKWA – Członek 
6) Radny PIOTR NIEMIEC – Członek
7) Radny SEBASTIAN SZCZEPEK – Członek 
8) Radny SŁAWOMIR SZELA – Członek
9) Radny BOGUMIŁ ZIĘBA – Członek 

 

 

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

1) Radny PIOTR NIEMIEC – Przewodniczący 
2) Radny EDMUND GĄTARSKI  – Członek 
3) Radny SEBASTIAN SZCZEPEK– Członek

 

 

K O M I S J A   S K A R G,  W N I O S K Ó W   I  P E T Y C J I

1) Radny GRZEGORZ MAŹNICKI – Przewodniczący
2) Radna KRYSTYNA HOCZELA – Członek 
3) Radny WOJCIECH SZELA – Członek

 

Liczba odwiedzin: 211661
 
Realizacja: Ideo