-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ZEAS 

Jednostki organizacyjne 
data publikacji: 13-02-2015 | 13:19
data ostatniej modyfikacji: 14-11-2019 | 11:46

 

 

 

Telefon:
Sekretariat (17) 717 21 75
DYREKTOR - Małgorzata Skalska-Nieroda (17) 717 21 77
KADRY I PŁACE (17) 717 21 78
KSIĘGOWOŚĆ (17) 717 21 79
KASA (17) 717 21 76

e-mail: zeas@czudec.pl
adres strony: https://zeasczudec.naszaplacowka.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek-piątek 7:00 – 15:00

STATUT JESDNOSTKI 

 

Inspektor danych osobowych: daneosobowe@czudec.pl , tel. 791 790 718 

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2007.59.404, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2014.poz. 1543
  z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Czudec, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czudec, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przyg. zaw. młodocianych.
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
    o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35§ 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokumenty prosimy przynosić do Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 1.

Załączniki do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,

3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de mini mis,

1.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/WNIOSEK_o_dofinansowanie_pracodawcy_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.docx

2.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Formularz_informacji.pdf

3.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Oswiadczenie.docx

3.  http://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/PZ/Oswiadczenie_udzielenia_pomocy.docx DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zgodnie z art.14a ust.4 i 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest :

-  zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami   sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3 , albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

-  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b , bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

-  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży
 z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.;

-  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem
i rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego.

W Gminie Czudec dzieci  niepełnosprawne są dowożone busami do szkół specjalnych w Rzeszowie

i Strzyżowie. 


WYPRAWKA SZKONA 2015 R.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym . Tym samym program będzie obejmował wszystkich uczniów niepełnosprawnych,
z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono  w odrębnym trybie.

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc zostanie skierowana do 3 grup uczniów:

 1. uczniów klasy III szkoły podstawowej
 2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach  odpowiednio na poziomie klasy IV technikum
 3. uczniów niepełnosprawnych, słabo widzących, niesłyszących, słabosłyszących
   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedą
   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów  niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego , o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( w roku szkolnym 2015/2016 dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł)

- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
w przypadkach określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  przyznanej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, bezrobocie , przemoc w rodzinie, alkoholizm itp.)

- uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolny 2015/2016 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, który przekazuje informację o uczniach uprawnionych do objęcia programem do organu prowadzącego szkołę.

Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu przez rodziców dowodu zakupu np. faktury  lub oświadczenia o zakupie.

Warto pamiętać, że Wyprawka szkolna  to nie jedyne wsparcie finansowe uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie I klasy szkoły podstawowej. W tym roku 1 września oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

W związku z wprowadzeniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowania ich zakupu. Docelowo w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych będą korzystać uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała szkoła.


PROJEKTY EDUKACYJNE

W czerwcu 2015 roku w placówkach oświatowych w gminie Czudec zakończono realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektów było zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I - III gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych
w okresie od października 2013 r. do czerwca 2015 r.

Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie do realizacji projektów o łącznej wartości 1 146 914,35 zł,
z czego wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości ok. 12% (wniesienie pomieszczeń do zajęć).

Placówki oświatowe, które zrealizowały projekt przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa placówki

Tytuł projektu

Adres strony projektu

Wartość projektu

1.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

„Wzrastanie poprzez działanie”

www.projekt-spczudec.pl

189 315,56 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Przyszłość przed nami”

www.projekt-spnowawies.pl

194 340,46 zł

3.

Zespół Szkół w Pstrągowej

„Nad poziomy”

www.projekt-zspstragowa.pl

192 759,96 zł

4.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Pstrągowej

„W świecie wyobraźni, umiejętności i wiedzy”

www.projekt-sppstragowa.pl

189 882,36 zł

5.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

„Dajmy sobie szansę”

www.projekt-spzaborow.pl

188 820,70 zł

6.

Publiczne Gimnazjum w Czudcu

„Szkolnictwo z pasją”

www.projekt-gimczudec.pl

191 795,31 zł

RAZEM

1 146 914,35 zł

 

Zajęcia dodatkowe odbywały się z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektów pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych. Uczniowie otrzymali wyprawkę z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi oraz wyżywienie.

Projekty trwale wpłyną na zmiany jakościowe w szkołach, nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje pedagogiczne, co spowoduje zmniejszenie trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów oraz poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania ITC w kształceniu uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów zdolnych. Szkoły zostały doposażone w sprzęt i oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w kolejnych latach.Podległe placówki:

 

 Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Czudcu 

38-120 Czudec ul. Rzeszowska 33A

tel. 017 2760640  

adres strony: http://www.gimczudec.org/
e-mail: gimnazjum@czudec.pl

Dyrektor szkoły: Jerzy Zieliński

Wicedyrektor szkoły: Maria Ladzińska

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi

38-120 Czudec, Nowa Wieś 152

tel. 017 2771 032

adres strony: http://spnowawies.szkola.pl/

e-mail: spnw@wp.pl 

Dyrektor szkoły: Agnieszka Lesiak

Szkoła pracuje: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Biblioteka szkolna

czynna:

poniedziałek                  10:35 - 12:35

środa                              8:00  - 10:55

czwartek                        8:45  - 10:00

piątek                             8:00  -   9:50

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej

38 – 121 Pstrągowa 406
woj. podkarpackie
tel. 017 2779108

Adres strony: http://sp2pstragowa.xon.pl/

e-mail: sp2pstragowa@op.pl

Dyrektor  Szkoły: Teresa Dyrkacz 

Szkoła Podstawowa w Czudcu im. kard. Stefana Wyszyńskiego

Adres:

38-120 Czudec ul. Rzeszowska 33

woj. Podkarpackie

tel. 017 2771041

adres strony: http://www.spczudec.szkolna.net/

e mail:szpczudec@wp.pl

Dyrektor Szkoły: Bożena Złotek

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Zaborowie

38-100 Strzyżów Zaborów 99

tel.: 017 277 13 48

email: szkolazaborow@wp.pl

dyrektor szkoły: Alina Rykala

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy

38-120 Czudec, Babica 102

tel. (0 prefix 17) 277-27-37

adres strony: http://zsbabica.szkolna.net/

e-mail: zsbabica@o2.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Babicy: Bożena Piórek

Zespół Szkół w Pstrągowej

38-121 Pstrągowa 105

Telefon: 017 2779002

Adres strony: www.zs-pstragowa.pl 

e-mail: sp1pstragowa@op.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej: Natasza Kula

e-mail: natasza.kula@gmail.com

Zespół Szkół w Wyżnem

38-120 Czudec Wyżne 40,

tel. 0172771033

adres strony: http://zswyzne.szkolnastrona.pl/

e-mail: spwyzne@wp.pl

Dyrektor Zespołu Szkół: Urszula Lutak


Publiczne Przedszkole w Czudcu

38-120 Czudec ul. Starowiejska 8

Telefon: 0172771046

Adres strony: http://www.przedszkoleczudec.pl/

Adres email: przedszkoleczudec@o2.pl

Dyrektor Przedszkola: Grażyna Czaja


 

     

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWIENIA DZIECI W GMINIE CZUDEC

 

W Gminie Czudec funkcjonują cztery stołówki: w P.G. w Czudcu, w Z.S. w Babicy, w Z.S. w Pstrągowej oraz w Z.S. w Wyżnem. Posiłki są przygotowywane również w Publicznym Przedszkolu w Czudcu.

Publiczne Gimnazjum w Czudcu

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                      330

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                       156

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                           166

Zespół Szkół w Babicy

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                       126

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          68

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                              12

Zespół Szkół w Pstrągowej

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                       172

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          56

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                             55

Zespół Szkół w Wyżnem

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                         98

Liczba dzieci korzystających ze stołówki                                                                                          71

Liczba dzieci korzystających ze stołówki, które są dofinansowane przez GOPS                              13

Publiczne Przedszkole w Czudcu

Liczba dzieci ogółem                                                                                                                        136

Liczba dzieci korzystających z posiłków                                                                                          127

Liczba dzieci korzystających z posiłków, które są dofinansowane przez GOPS                                 9


Wójt Gminy Czudec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkół w Wyżnem - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wyżnem.docx

2. Zespołu Szkół w Pstrągowej - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pstrągowej.docx

3. Publicznego Przedszkola w Czudcu - załącznik: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czudcu.docx

 

Data dodania 17.03.2016r.

 

 

 

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo